Vpis in napredovanje – 2. stopnja

V študijski program se lahko na podlagi razpisa za vpis vpišejo študenti, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, ki so v skladu z zakonom določeni v študijskem programu. Pogoje za vpis v študijski program izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje ustrezne stopnje v tujini, kar se preverja v postopku priznavanja tujega izobraževanje za nadaljevanje izobraževanja.

Ob vpisu študenti pridobijo status študenta, ki se izkazuje z univerzitetno študentsko izkaznico, ki je javna listina.

Združevanje študijskih programov

V letu 2020 je Filozofska fakulteta uspešno in v celoti izvedla t. i. združevanje študijskih programov, katerega cilj je bil zmanjšanje števila študijskih programov, pri čemer s tem ni bila okrnjena raznolikost ponudbe študijskih programov oziroma smeri ter obstoječe možnosti njihovih kombinacij.

Vse spremembe, ki jih je prineslo združevanje študijskih programov so formalne in ne vsebinske narave, kar pomeni, da se je kvečjemu spremenilo ime programa in smeri znotraj programa, ponekod pa posledično tudi strokovni naslov, ki se skladno z določili Zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih tvori bodisi iz (spremenjenega) imena programa bodisi iz imena smeri.

Tabela, iz katere je razvidno, pri katerih drugostopenjskih programih je prišlo do združevanja, kakšno je novo ime programa oziroma smeri po združevanju in morebitne spremembe strokovnega naziva je na voljo tukaj.

Študent oziroma študentka -  ne glede na združevanje - ohrani predmetnik in vse ostale pravice, ki se zagotavljajo na naslednji način:

 • študenti in študentke, ki bodo izpolnili pogoje za redno napredovanje v višji letnik, napredujejo v višji letnik združenega programa in ne izgubijo pravice do dodatnega leta, v kolikor je niso izgubili že prej (ponavljanje letnika ali zamenjava programa), saj v danem primeru ne gre za neizpolnitev obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu;
 • študenti in študentke, ki bodo letnik ponavljali ali imeli podaljšan status iz opravičenih razlogov, to pravico uresničijo v združenem programu, v kolikor je še niso izkoristili. S ponavljanjem bodo izgubili pravico do dodatnega leta, enako kot bi jo izgubili ob ponavljanju letnika v istem (nezdruženem) programu. Če so pravico že izgubili, bodo študij prekinili in ga nadaljevali ali dokončali v skladu s pravili, ki jih določa Statut UL v združenem programu;
 • študentom in študentkam, ki bodo pavzirali, se bo pavziranje beležilo na združenem študijskem programu, na katerem po ponovni pridobitvi statusa študenta nadaljujejo in zaključijo študij po pravilih iz predhodnih alinej;
 • študenti in študentke, ki imajo pred sabo še zaključek študija, zaključijo študij v združenem programu.

Spremembe, ki jih je prineslo združevanje študijskih programov, začnejo veljati s študijskim letom 2021/22 in veljajo za vse študente in študentke teh (združenih) študijskih programov. Spremembe bodo za študente in študentke teh študijskih programov avtomatično izvedene v študijskem informacijskem sistemu VIS  in se bodo avtomatično odrazile tudi na vseh dokumentih (potrdilu o vpisu, potrdilu o opravljenih obveznostih, potrdilu o zaključku študija, diplomi, prilogi k diplomi…), ki bodo študentu in študentki izdani za študijsko leto 2021/2022 in vsa nadaljnja študijska leta.

Za študente in študentke, ki so vpisani na študijske programe FF, ki se niso združevali, ni nobenih sprememb. Prav tako ni sprememb za študente in študentke, ki se bodo na Filozofsko fakulteto vpisovali v študijskem letu 2021/2022, saj se bodo prijavili in vpisali v že združene študijske programe oziroma smeri.

Uradno pojasnilo FF v zvezi z združevanjem študijskih programov in spremembo imen študijskih programov oziroma smeri, ki ga lahko študenti in študentke predložijo štipenditorjem oziroma drugim zainteresiranim, je objavljeno tukaj

Druge spremembe študijskih programov

V primeru drugih sprememb študijskih programov (po že izvedenem združevanju študijskih programov na FF), kjer se npr. na določenem študijskem programu, ki je bil sprva enopredmeten, vzpostavi program z novimi (enopredmetnimi, dvopredmetnimi, pedagoškimi ali nepedagoškimi) smermi, velja, da že vpisani študenti ohranijo predmetnik in vse ostale pravice, ki so jih imeli ob vpisu v ta študijski program, so pa od konkretnega študijskega leta, od katerega sprememba velja, vpisani na ustrezno smer tega študijskega programa (enako velja za dvopredmetne študijske programe, kjer se dodajajo nove smeri). Spremembe bodo za študente in študentke teh študijskih programov avtomatično izvedene v študijskem informacijskem sistemu VIS in se bodo avtomatično odrazile tudi na vseh dokumentih (potrdilu o vpisu, potrdilu o opravljenih obveznostih, potrdilu o zaključku študija, diplomi, prilogi k diplomi…), ki bodo študentu in študentki izdani za konkretno študijsko leto in vsa nadaljnja študijska leta.

Navedene spremembe so bile oziroma bodo izvedene na naslednjih študijskih programih in v naslednjih študijskih letih:

 • Enopredmetni študijski program Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji se je v študijskem letu 2022/2023 spremenil v študijski program Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji z dvema smerema: enopredmetno (usmeritve: Bibliotekarstvo, Informacijska znanost, Založništvo) in dvopredmetno smer.
 • Enopredmetni študijski program Muzikologija se je v študijskem letu 2022/2023 spremenil v študijski program Muzikologija z dvema smerema: enopredmetno in dvopredmetno. V študijskem letu 2023/2024 pa stopi v veljavo še tretja smer - dvopredmetna pedagoška smer.
 • Enopredmetni študijski program Zgodovina se bo v študijskem letu 2023/2024 spremenil v študijski program Zgodovina z dvema smerema: enopredmetno in dvopredmetno.
 • Dvopredmetni študijski program Južnoslovanski študiji se bo v študijskem letu 2023/24 spremenil v študijski program Južnoslovanski študiji z dvema smerema: dvopredmetno (moduli: Kombinirani, Kulturološki, Prevajalski) in dvopredmetno pedagoško.

Status študenta se pridobi z vpisom na redni oz. na izredni študij.

Študenti imajo tako na rednem kot na izrednem študiju pravico do zdravstvenega varstva in drugih ugodnosti ter pravic (npr. prehrana, prevozi, štipendiranje) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, če niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oz. niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov (69. člen Zakona o visokem šolstvu).

Študent lahko enkrat v času študija ponavlja letnik ali spremeni študijski program oz. smer.

 Status študenta preneha (70. člen ZVIS):

 • študentu, ki zaključi študijski program 2. stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij;
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu 2. stopnje v 12 mesecih (=dodatno leto) po zaključku zadnjega semestra (če je študent v času študija ponavljal ali spremenil študijski program, status preneha ob zaključku zadnjega semestra);
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik;
 • če se izpiše;
 • če je bil izključen.

Status študenta se lahko iz upravičenih razlogov tudi podaljša, vendar samo 1x v času študija na posamezni stopnji. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Izjeme v zvezi z podaljšanjem statusa študenta ter tudi rednim in izrednim napredovanjem študentov in oddajanjem prošenj, ki veljajo za vpis v študijskem letu 2023/2024, so navedene tukaj.

Študijski koledar je oblikovan na podlagi Zakona o visokem šolstvu ter v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja.

Študijski koledar za tekoče študijsko leto je na voljo tukaj.

Vpis sprejetih kandidatov v prvem prijavnem roku poteka predvidoma med 3. 9. in 30. 9. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku poteka predvidoma med 20. in 30. 9.

Po zaključku izbirnega postopka prejmejo sprejeti kandidati po pošti navodila in potrebne podatke za vpis v prvi letnik (uporabniško ime in geslo). Kandidati vnesejo podatke v elektronski vpisni list preko spletne strani. 

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti (velja za pošiljanje prilog).

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«. Študenti FF, ki so vpisani ali se vpisujejo na študijske programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, si lahko ponudbo izbirnih predmetov pred izpolnjevanje vpisnega lista ogledajo na tukaj, poglavje »Izbira izbirnih predmetov«.

Nalaganje fotografije za študentsko izkaznico za prvič vpisane

Na vpisnem listu je v nadaljevanju potrebno naložiti ustrezna fotografijo, saj je ta obvezna. Brez uspešno naložene fotografije vpisnega lista ni mogoče zaključiti. Zato je pomembno, da kandidati primerno digitalno fotografijo v jpg formatu in velikosti vsaj 400x503 pik pripravijo še pred pričetkom izpolnjevanja vpisnega lista. V nasprotnem primeru se lahko dogodi, da se zaradi daljše neaktivnosti izgubijo vsi že vpisani podatki in izbrani izbirni predmeti. V tem primeru je potrebno postopek vpisa ponoviti.

Več informacij je na voljo tukaj.

Navodilo za nalaganje fotografije

Ob nalaganju fotografije dosledno upoštevajte navodila, saj gre za fotografijo, namenjeno identifikaciji, tako da mora biti ustrezna oz. v skladu z navodili, ki so predpisani za osebno izkaznico – glejte na E-uprava.

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik drugostopenjskega študijskega programa morajo študenti opraviti študijske obveznosti za 1. letnik v tolikšnem obsegu, da dosežejo 90 odstotkov ECTS, predpisanih s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti za prvi letnik, v obsegu 54 od 60 ECTS.

Izjeme od zgoraj navedenih pravil v zvezi z rednim in izrednim napredovanjem študentov, podaljšanjem statusa študenta, oddajanjem prošenj, ki veljajo za vpis v študijskem letu 2023/2024, so navedene tukaj.

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti (velja za pošiljanje prilog).

Za vpis v višji letnik VIS avtomatsko preveri izpolnjevanje pogojev in pripravi vpisni list za vpis v višji letnik. Vpisni listi se študentom odprejo predvidoma z 25. 7. Vpisne liste po izpolnitvi s strani študentov pregleda in zaključi referat. O zaključenem vpisu (in o tem, da so vpisani) so  študenti obveščeni po el. pošti.

Vnos podatkov v elektronski vpisni list se opravi preko spletne strani študentskega informacijskega sistema FF. Spletni vnos podatkov je moč opraviti naslednji dan po izpolnitvi vpisnih pogojev.

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«. Študenti FF, ki so vpisani ali se vpisujejo na študijske programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, si lahko ponudbo izbirnih predmetov pred izpolnjevanje vpisnega lista ogledajo na tukaj, poglavje »Izbira izbirnih predmetov«.

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL in Merilih za reševanje študentskih prošenj FF) se lahko na podlagi ugodno rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili obveznosti v obsegu vsaj 51 KT. O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje na podlagi prošnje, ki jo odda študent, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje, ki ga študent pridobi sam pred oddajo prošnje.  

Več informacij v zvezi z oddajo prošnje za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami je na voljo v priponki na dnu te strani (Navodilo za oddajo študentskih prošenj).

Izjeme od zgoraj navedenih pravil v zvezi z rednim in izrednim napredovanjem študentov, podaljšanjem statusa študenta, oddajanjem prošenj, ki veljajo za vpis v študijskem letu 2023/2024, so navedene tukaj.

Navodila za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS (izključno po odobreni prošnji) je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«. Študenti FF, ki so vpisani ali se vpisujejo na študijske programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, si lahko ponudbo izbirnih predmetov pred izpolnjevanje vpisnega lista ogledajo na tukaj, poglavje »Izbira izbirnih predmetov«.

Študenti imajo pravico, da enkrat v času študija (na eni stopnji) ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem programu ali smeri, vendar pa jim status študenta v tem primeru preneha ob zaključku zadnjega semestra in tako nimajo pravice do vpisa v dodatno leto. 

Študentom, ki ponavljajo letnik študijskega programa, za katerega so plačali šolnino, se šolnina ponovno ne zaračuna.

Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno izpolnjevati pogoje, predpisane s posameznim študijskim programom.

Pogoji za ponovni vpis v prvi letnik so za posamezne študijske programe/smeri navedeni tukaj (velja za ponovni vpis v študijskem letu 2024/2025). Za preverjanje pogojev za ponovni vpis v drugi letnik se obrnite na tajništvo, v primeru študija na dvopredmetnem študiju oziroma smeri na obe tajništvi. Kontakti samostojnih strokovnih delavk na tajništvih so na voljo tukaj.

Za ponovni vpis v isti letnik oziroma ponavljanje letnika preverjanje pogojev opravi tajništvo oddelka in pripravi vpisni list za ponovni vpis v isti letnik.

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«. Študenti FF, ki so vpisani ali se vpisujejo na študijske programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, si lahko ponudbo izbirnih predmetov pred izpolnjevanje vpisnega lista ogledajo na tukaj, poglavje »Izbira izbirnih predmetov«.

Podaljšanje statusa študenta

Študentu se lahko status podaljša iz upravičenih razlogov največ za eno leto:

 • če ne zaključi študija na študijskem programu druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra,
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester.

O podaljšanju statusa iz upravičenih razlogov, kot so npr.: daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo in priznan status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze in Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani oziroma udejstvovanje v okviru študentskega organiziranja, ki promovira vrednote univerze, odhod na študijsko izmenjavo, odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje FF v skladu z Merili za reševanje študentkih prošenj na 1. in 2. stopnji.  Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine v okviru Leta plus. Več: Leto plus.

Izjeme od zgoraj navedenih pravil v zvezi z rednim in izrednim napredovanjem študentov, podaljšanjem statusa študenta, oddajanjem prošenj, ki veljajo za vpis v študijskem letu 2023/2024, so navedene tukaj.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega otroka.« Pravica do podaljšanja statusa se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po rojstvu otroka ali drugem upravičenem razlogu.

Status je mogoče podaljšati tudi v zadnjem letniku študija in tudi v času dodatnega leta.

Za študente druge stopnje velja, da lahko podaljšajo status le enkrat in največ za eno študijsko leto in ob tem ne izgubijo pravice do dodatnega leta po zaključenem zadnjem letniku študija.

Ponavljanje letnika oziroma sprememba študijskega programa ali smeri ne vpliva na podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov, ne glede na stopnjo študija.

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista« , pri čemer pri izpolnjevanju vpisnega lista sledite postopku, ki je opisan v poglavju »vpis v drugi letnik ali vpis v dodatno leto«.

Odpoved statusu študenta:
Študent se lahko pred zaključkom študijskega leta odpove statusu študenta. V tem primeru mora oddati vlogo za odpoved statusu študenta, ki je na voljo tukaj.

V dodatno leto se študenti lahko vpišejo po zaključku zadnjega letnika pod pogojem, da v času študija niso ponavljali letnika ali spremenili študijskega programa, ne glede na obseg doseženih kreditnih točk.

Vpisni listi za vpis v dodatno leto se študentom odprejo predvidoma s 25.7. Vpisne liste po izpolnitvi s strani študentov pregleda in zaključi referat. O zaključenem vpisu (in o tem, da so vpisani) so  študenti obveščeni po el. pošti.

Vpis poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS in po pošti (velja za priloge).

Navodilo za izpolnjevanje elektronskega vpisnega lista preko študijskega informacijskega sistema VIS je na voljo tukaj, zavihek »Izpolnjevanje vpisnega lista«.

Študent, ki izgubi študentski status lahko študijske obveznosti opravlja še dve leti po izgubi statusa, razen če programu poteče akreditacija. Po izteku dveh let od izgube statusa se šteje, da je študent študij prekinil in mora za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi oddati prošnjo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi.

Več informacij v zvezi z oddajo prošnje za nadaljevanje študija po prekinitvi je na voljo v priponki na dnu te strani (Navodilo za oddajo študentskih prošenj).

 

Stroški zagovora zaključnega dela

V skladu s Spremembo Statuta UL (4. odstavek 128. člena Statuta UL) z dne 13. 10. 2018 lahko kandidat, ki je pred izgubo statusa študenta opravil vse študijske obveznosti, razen zaključnega dela, in je imel najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa študenta potrjeno temo zaključnega dela, brez plačil zaključi študij, vendar najpozneje v roku dveh let od izgube statusa.

 

Cena je objavljena v ceniku za posamezno študijsko leto.

Študentom, ki pri študiju izkazujejo izjemne študijske rezultate, se lahko na podlagi prošnje omogoči hitrejše napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Prošnjo za hitrejše napredovanje oz. dokončanje študija v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom, študenti vložijo v Referatu za magistrski študij.

Več informacij v zvezi z oddajo prošnje za hitrejše napredovanje je na voljo v priponki na dnu te strani (Navodilo za oddajo študentskih prošenj).

Študenti zaključijo študij, ko opravijo vse predpisane obveznosti študijskega programa, vključno z zagovorom zaključnega dela, v obsegu 120 ECTS.

Postopki v zvezi s prijavo in potrditvijo teme, oddajo tiskane in elektronskega verzije zaključnega dela ter oddajo elektronske verzije zaključnega dela v pregled podobnosti vsebine ter zagovora zaključnega dela so natančno opredeljeni v Pravilniku o zaključku študija na študijskih programih 2. stopnje. 

Študent prijavi temo magistrskega dela v tajništvu, v skladu z določili II. poglavja pravilnika (Izbira in prijava teme magistrskega dela):

Obrazec za prijavo teme je na voljo tukaj.

Študent ob prijavi na zagovor odda v tajništvo oddelka med drugim tudi naslednje priloge (16. člen):

Poleg zgoraj navedenih obrazcev študent odda tudi Obrazec za Soglasje za uporabo e-naslova, če je zainteresiran za sodelovanje z UL tudi po zaključku študija in s tem za dvig kakovosti univerze, kjer navede svoj veljavni osebni elektronski naslov.

Če ob oddaji zaključnega dela nimate statusa, morate obvezno preveriti, če boste morali zagovor zaključnega dela plačati, več informacij je na voljo tukaj, podpoglavje »Prekinitev študija« »Stroški zagovora zaključnega dela.« To lahko preverite tudi v tajništvu oddelka oziroma na referatu.

Zagovor zaključnega dela:

Zagovori zaključnih del vseh treh stopenj so objavljeni tukaj.

Začasna nedostopnost zaključnega dela

 Vsebina zaključnega dela je lahko zgolj izjemoma začasno nedostopna zaradi naslednjih razlogov:

 • zaščite poslovnih skrivnosti,
 • zaščite rezultatov zaradi uveljavljanja pravic intelektualne lastnine,
 • zagotavljanja varnosti ljudi in narave,
 • varovanja tajnih podatkov.

Mentor in študent pisno prošnjo za odobritev začasne nedostopnosti zaključnega dela pred oddajo tiskane in elektronske oblike dela oddata v Referatu za magistrski študij, skladno z določili Meril za reševanje študentskih prošenj na 1. in 2. stopnji. Prošnja mora vsebovati utemeljitev razloga za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela in predlog glede trajanja začasne nedostopnosti. Prošnji morajo biti priložena tudi ustrezna dokazila. O prošnji odloča dekan, njegova odločitev je dokončna.