Pogosta vprašanja – 2. stopnja

Referat za magistrski študij (2. stopnja) se nahaja v sobi 1 v pritličju Filozofske fakultete.

Uradne ure so od ponedeljka do petka od 11h do 13h.

Za vsa vprašanja smo zaradi epidemije trenutno dosegljivi, po telefonu ali elektronski pošti.

Razpis za vpis v magistrske študijske programe je vsako leto objavljen na:

  • spletnih straneh Univerze v Ljubljani;
  • spletnih straneh Referata za magistrski študij Filozofske fakultete.

Pogoje za vpis na posamezni študijski program in merila za prehode med študijskimi programi si lahko preberete v razpisu za vpis.

Več informacij o magistrskih študijskih programih je na voljo v predstavitveni zbornikih magistrskih študijskih programih, ki so objavljeni na spletnih straneh FF.

Rok za prijavo na Razpis za vpis na magistrski študij (2. stopnja) je naveden v razpisu za vpis in na spletnih straneh Referata za magistrski študij.

Na Filozofsko fakulteto lahko pošljete samo eno prijavo za vpis, v kateri navedete največ tri želje. Prijava poteka preko portala eVŠ, na povezavi v nadaljevanju so navodila za registracijo in izpolnjevanje prijave.

Študent, ki se želi na Filozofski fakulteti prijaviti tako na matični kot vzporedni študij, mora oddati 2 prijavi – za vzporedni študij mora oddati ločeno prijavo na razpis za vpis za vzporedni študij.

Postopek za kandidate, ki so oz. bodo prvostopenjski študij zaključili na Filozofski fakulteti, je enak kot za vse ostale kandidate. Obvezno morajo oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis.

  • Kandidati za vpis, ki so že diplomirali na dodiplomskem študiju, ob svoji prijavi v eVŠ naložijo tudi sken diplomske listine (ali kopijo začasnega potrdila o diplomiranju) in sken priloge k diplomi (ali kopijo uradnega potrdila o vseh opravljenih izpitih) ter priloge, ki jih morebiti zahteva razpisani program.
  • Kandidati, ki še nimajo opravljenih vseh izpitnih obveznosti, pod opombe napišejo datum zadnjega/zadnjih izpitov oz. predviden datum zagovora diplomskega dela in svojo prijavo naknadno dopolnijo z vsemi zahtevanimi prilogami.

Za študij na magistrskem študiju (2. stopnja) morajo vsi kandidati za vpis obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis. Slednje velja tudi za študente, ki zaključujejo oziroma so zaključili dodiplomski študij (1. stopnja) na Filozofski fakulteti.

  • Kandidati za vpis, ki so že diplomirali na dodiplomskem študiju, ob svoji prijavi v eVŠ naložijo tudi sken diplomske listine (ali začasnega potrdila o diplomiranju) in sken priloge k diplomi če so v njej navedeni vsi opravljeni izpiti (ali potrdila o vseh opravljenih izpitih) ter ostale priloge, ki jih morebiti zahteva razpisani program.
  • Kandidati, ki do dneva oddaje prijave še ne bodo imeli zaključene izobrazbe na dodiplomskem študiju, prijavo naknadno dopolnijo s potrdilom o zaključku študija in potrdilom o opravljenih obveznostih, ki ju naložijo v eVŠ

Ne - brez potrdila je možna le prijava na študij. Na 2. stopnjo se lahko vpišejo le kandidati, ki imajo opravljene VSE obveznosti na 1. stopnji oz. dodiplomskem študiju – torej tisti kandidati, ki k prijavi v eVŠ naložijo sken diplomske listine ali začasnega potrdila o diplomiranju in potrdila o opravljenih izpitih.

Možna je torej prijava na razpis, vpis pa šele, ko so opravljene vse obveznosti. Za vpis na magistrski študij (2. stopnja) morajo biti vse študijske obveznosti opravljene najkasneje do 30. 9.

Lahko, vendar so plačniki šolnine, saj imajo v skladu z Zakonom o visokem šolstvu že doseženo izobrazbo, ki ustreza najmanj 2. stopnji. Višina šolnine je za posamezno študijsko leto navedena v ceniku.

Prevedbe obveznosti s predbolonjskih programov, potrjene na Senatu, so objavljene na spletni strani FF.

Kandidati, ki so študij zaključili v tujini, se prijavijo na enak način, kot kandidati, ki so študij zaključili v Sloveniji.

Kandidat, ki je diplomsko listino pridobil v tujini, mora za vpis na magistrski študij pridobiti sklep o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe za namen nadaljevanja študija. Postopek se prične s prijavo kandidata na študij v Sloveniji, ki se odda preko portala eVŠ. Navodila so dostopna tudi na spletnih straneh univerze.

Ne, razen v primeru, ko se vpišejo na izredni študij. Višina šolnine za posamezno študijsko leto je navedena v ceniku.

Pred vpisom v 1. letnik magistrskega študija kandidat na oddelek, ki izvaja program, na katerega se želi vpisati, pošlje vlogo za določitev dodatnih obveznosti za vpis (t. i. diferencialnih izpitov) z vso ustrezno dokumentacijo:

  • če je kandidat že diplomiral, prošnji priloži kopijo diplomske listine in kopijo potrdila o vseh opravljenih izpitih;
  • če kandidat še ni diplomiral, prošnji priloži predmetnik – nabor vseh predmetov, ki ji je treba opraviti v času študija.

Na podlagi kandidatove predhodne izobrazbe bo oddelek določil koliko in katere diferencialne izpite bo moral kandidat opraviti pred vpisom na magistrski študij (2. stopnja). T. i. diferencialni izpiti so plačljivi v skladu s cenikom FF za tekoče študijsko leto.

Ne, t. i. diferencialni izpiti morajo biti opravljeni pred vpisom na magistrski študij (2. stopnja).

Kandidati bodo obveščeni takoj, ko bo opravljeno preverjanje vpisnih pogojev in izvedena izbira kandidatov, predvidoma po 20. 9. aktualnega študijskega leta.

Pisno obvestilo o rezultatih razpisa (zaradi varovanja osebnih podatkov informacij po telefonu ne dajemo) bodo prejeli na naslov, ki so ga navedli ob prijavi.

Vpis na magistrski študij bo potekal do 30. 9. (do tega datuma je potrebno opraviti elektronski vpis), vpisno dokumentacijo pa bomo pošiljali še v začetku oktobra.

Vpis kandidatov (ki izpolnjujejo vse vpisne pogoje in so izbrani na razpisu) poteka preko informacijskega sistema VIS, in sicer do 30. 9.

Za vpis kandidati prejmejo po pošti:

  • geslo za uporabo sistema VIS,
  • navodila za elektronski vpis.

Ob vpisu morajo kandidati izpolniti in naložiti tudi podpisano pogodbo o podiplomskem magistrskem študiju (dobijo in izpolnijo jo le plačniki šolnine). Račun za plačilo vpisnine (če ste plačnik šolnine, poleg tega prejmete še račun za 1. obrok le-te) prejmete po elektronski pošti.

Študent, ki se želi ponovno vpisati v letnik, se mora oglasiti v tajništvu oddelka, kjer opravijo pregled vpisnih pogojev. V kolikor študent izpolnjuje pogoje za vpis, tajništvo v VIS-u odpre vpisni list za aktualno študijsko leto ter tako omogoči ponovni vpis v isti letnik. Študentom, ki bodo izpolnili pogoje za vpis v višji letnik, se bodo vpisni listi avtomatsko odpirali v VISu (od konca avgusta dalje); prav tako se bodo konec avgusta odprli vpisni listi vsem študentom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v dodatno leto.

Pogodbo za vpis v drugi letnik (le, če ste plačnik šolnine) natisnete v VISu in v dveh izvodih pošljete skupaj z vpisnim listom.

Račun za plačilo stroškov vpisa v višji letnik (in račun za plačilo šolnine – če ste plačnik)/ račun za ponovni vpis / račun za vpis v dodatno leto boste prejeli po e-pošti. Če ga v nekaj dneh ne prejmete, nas o tem obvestite po elektronski pošti na elektronski naslov: magistrski.studij@ff.uni-lj.si.

Če se ne boste vpisali, računa seveda ni potrebno poravnati; o tem nas obvestite po elektronski pošti in vam bomo za tak račun izstavili dobropis.

Vpis bo veljaven, ko boste v VISu izpolnili vpisni list za aktualno študijsko leto ter naložili izpolnjeno in podpisano pogodbo o študiju (2 izvoda) – le če ste plačnik šolnine, ter bo vaš vpisni list obdelan s strani referata za magistrski študij.

POZOR: Nepopolna dokumentacija ne omogoča dejanskega vpisa v letnik. Študentsko izkaznico vam bomo poslali takoj, ko bo izdelana (predvidoma v mesecu novembru aktualnega študijskega leta).

Vpis študentov v programe 2. stopnje mora biti zaključen najkasneje do 30. 9.

Vse informacije v zvezi s predavanji in urniki predavanj, dobite na oddelku, ki posamezen magistrski študijski program (2. stopnja) izvaja. Seznam oddelkov je dostopen na povezavi.

V kolikor je študent med 5 % najboljših študentov v generaciji, lahko po 1. 10. v Referatu za magistrski študij (soba 1) zaprosi za potrditev obrazca.

Status študenta z zaposlitvijo ne preneha. Z zaposlitvijo prenehajo določene pravice, vezane na študentski status (npr. subvencionirana prehrana, prevoz, bivanje v študentskem domu itd.).