Sprejemni postopek za programe 1. stopnje

Za študij na dodiplomskem študiju (1. stopnja) morajo vsi kandidati za vpis obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis. Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2022/2023 je objavljen tukaj.

 

Navodila za prijavo so na voljo tukaj.

 

Razpis za vpis na študijske programe 1. stopnje je objavljen predvidoma v začetku meseca februarja vsako leto za naslednje študijsko leto.

Višina šolnine je navedena v ceniku in znaša 3.000,00 EUR za letnik. Študent šolnino poravna v enkratnem znesku ali v obrokih.

 

Šolnino plačajo študenti:

 • izrednega študija,
 • rednega študija:
  • ki že imajo pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj prvi stopnji;
  • ki želijo spremeniti študijski program in so pred tem že ponavljali letnik ali spremenili študijski program na 1. stopnji;
  • tuji državljani iz držav nečlanic EU in držav, s katerimi Slovenija nima podpisanega bilateralnega sporazuma

Šolnina se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom za posamezno študijsko leto.

Število razpisanih mest po programih je na voljo v besedilu razpisa za vpis (Filozofska fakulteta).

Pogoji za vpis in merila za izbor v primeru omejitve vpisa zaradi večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis kot je razpisanih mest, so navedeni v predstavitvenih zbornikih študijskih programov, dostopna pa so tudi v besedilu razpisa za vpis Filozofske fakultete, ki je na voljo tukaj.

Roki za prijavo na dodiplomske študijske programe 1. stopnje v prvi letnik so naslednji:

 • za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za slovenske državljane/-ke in državljane/-ke držav članic Evropske unije ter Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva mora biti prijava elektronsko oddana v eVŠ od 15. februarja do 18. marca 2022.
 • za prijavo v drugem prijavnem roku na razpisna mesta za slovenske državljane/-ke in državljane/-ke držav članic Evropske unije ter Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti prijava elektronsko oddana v eVŠ  od 19. do 23. avgusta 2022.
 • državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za tujce/-ke – državljane/-ke držav nečlanic Evropske unije. Prvi prijavni rok za te kandidate je od 15. februarja do 20. aprila 2022, rok za priloge k prijavi pa je do 20. aprila 2022 za kandidate/-ke, ki že imajo zaključna spričevala, in do 1. avgusta 2022 za kandidate/-ke, ki jim bo spričevalo izdano v letu 2022. Zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 20. april 2022. Drugi prijavni rok je od 5. do 6. septembra 2022,  zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ je 6. september 2022 (obvezna priloga je sklep o priznavanju izobraževanja).
 • za prijavo v roku za zapolnitev prostih vpisnih mest za izredni študij je od 22. do 23. septembra 2022.

Kandidati/-ke, ki morajo poslati priloge k prijavi, jih priložijo elektronsko preko portala eVŠ visokošolskim prijavno-informacijskim službam.

Priloge k prijavi za vpis lahko kandidat/-ka odda hkrati s prijavo za vpis, ali kasneje, vendar najpozneje do roka, navedenega v razpisu za vpis. Kandidati/-ke naj bodo pozorni, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo prilog k prijavi za vpis, saj po tem datumu oddaja prilog ni več mogoča.

Študijski programi, kjer bodo še na voljo vpisna mesta bodo objavljena na tem mestu.

Roki za prijavo na dodiplomske študijske programe 1. stopnje za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)

 • za vpis v višji letnik od 1. do 16. septembra 2022.

Prijava poteka preko portala eVS.

Potrebno je natančno slediti navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

Prijava za vpis v prvi letnik

Na mesta za prijavo za vpis v prvi letnik se prijavijo kandidati, ki se želijo prvič vpisati v prvi letnik FF oziroma kandidati, ki želijo spremeniti študijski program. Kandidati se morajo prijaviti v roku, kot je v razpisu za vpis opredeljen za prijavo za vpis v prvi letnik. Na ta mesta se lahko prijavijo tudi diplomanti/-ke in študenti/-ke, ki bodo diplomirali/-e v tekočem študijskem letu.

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) je namenjena: 

 • študentom FF, ki ob spremembi študijskega programa izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik novega študijskega programa (ustrezno število KT za vpis v višji letnik študijskega programa);
 • kandidatom ostalih univerz v Sloveniji oz. univerz v tujini, ki so nekatere obveznosti že opravili v okviru (predhodnega) študijskega programa v Sloveniji (ustrezno število KT za vpis v višji letnik študijskega programa) ali v tujini in bi na FF želeli nadaljevati oz. dokončati študij.

Študenti FF iz prve alineje prejšnjega odstavka se prijavijo na podlagi sklepa, ki ga prejmejo kot odgovor na prošnjo, oddano skladno z Merili za reševanje študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje.

Kandidati iz druge alineje prejšnjega odstavka, ki se želijo prijaviti za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)  na podlagi opravljenih  obveznosti v okviru predhodnega študijskega programa, se morajo predhodno pozanimati, ali se jim bo - v okviru študijskega programa, na katerega se želijo vpisati -  priznalo ustrezno število ECTS (ki so jih opravili v predhodnem študijskem programu) za vpis v višji letnik študijskega programa (določeno z akreditiranim študijskim programom).

Neformalno poizvedbo glede tega lahko s priloženo dokumentacijo (potrdilom o opravljenih izpitih, učnimi načrti posameznih opravljenih predmetov in morebitno ostalo dokumentacijo) posredujejo na tajništvo oddelka, ki izvaja študijski program, na katerem želijo nadaljevati oziroma dokončati študij. Kontakti oddelkov oziroma tajništev oddelkov, kamor lahko posredujejo poizvedbo so na voljo tukaj.

V kolikor iz informativnega odgovora tajništva oddelka na neformalno poizvedbo kandidata izhaja, da bo predvidoma v postopku priznavanja (ki bo uradno potekal ob oddaji prijave na razpis prek portala eVŠ in je opisan v nadaljevanju) kandidatu priznanih ustrezno število ECTS za vpis v drugi letnik, lahko kandidat prek portala eVŠ odda prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje).

Uradni postopek priznavanja opravljenih obveznosti se izvede šele po tem:

 • ko je odprt rok (prek portala eVŠ) za oddajo prijave za vpis v višji letnik (po merilih za prehode). Običajno je to med 1. in 17. 9., točen datum pa je opredeljen v vsakoletnem razpisu za vpis);
 • in študent prijavo prek portala eVŠ z ustreznimi dokazili tudi odda.

Kandidat morajo prijavi prek portala eVŠ priložiti naslednje dokumente:

 • listino o izobraževanju – maturitetno spričevalo/spričevalo o poklicni maturi/zaključni izpit (lahko kopija spričevala) – služi za preverjanje, ali kandidat izpolnjuje vstopne pogoje za vpis na FF;
 • potrdilo o opravljenih izpitih (žigosano s strani fakultete);
 • učne načrte predmetov (žigosani s strani fakultete, kjer je predmete opravil).

Če kandidat ne priloži vseh zahtevanih dokumentov je pozvan k dopolnitvi. Če kandidat manjkajočih dokumentov ne predloži v določenem roku, se prijava s sklepom zavrže. Če kandidat prijavo ustrezno dopolni, prejme sklep, iz katerega je razvidno:

 • katere obveznosti (izpiti/predmeti in morebitne druge obveznosti) se mu priznajo in v kakšnem obsegu (ECTS);
 • v kateri letnik se posamezni kandidat lahko vpiše, glede na priznane obveznosti;
 • morebitni stroški (če je študent plačnik).

Če se v tem postopku izkaže, da kandidatu v postopku priznavanja ni bilo priznanih dovolj ECTS za vpis v višji letnik, se prijava kandidata zavrne, saj ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik. Tak kandidat se lahko prijavi na razpis za vpis v prihodnjem študijskem letu, in sicer na mesta za vpis v 1. letnik v prvem prijavnem roku. Uradni postopek priznavanja se v tem primeru izvede ob vpisu v študijski program.

Prijava za vzporedni vpis

Kandidati, ki želijo študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij.

Kandidati, ki so npr. že vpisani v višji letnik na drugi izobraževalni instituciji (ki je njihova matična izobraževalna institucija) in želijo na FF študirati vzporedno, se prijavijo na razpis za vpis FF, na mesta za vzporedni vpis. Ti kandidati morajo na FF posredovati tudi potrdilo o vpisu na matični izobraževalni instituciji.

Če mest za vzporedni študij na določenem programu FF ni (oznaka / v tabeli z mesti za vzporedni vpis), to pomeni, da se na vzporedni študij na tem študijskem programu ni možno prijaviti.

Navodilo velja tudi za študente FF, ki se želijo prijaviti za študij na dveh ločenih študijskih programih v okviru FF.

Vse informacije o informativnih dneh so na voljo tu

Kandidati, ki so predhodno izobrazbo zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis v prvi letnik s sklepom o priznavanju tujega izobraževanja.

Za kandidate s tujo listino o izobraževanju velja, da izpolnjena prijava za vpis v eVŠ šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja.

Dokumenti, ki so potrebni za postopek priznavanja so: kopija in prevod listine o izobraževanju in dokazila o trajanju izobraževanja in  vsebini opravljenih obveznosti.

Vzporedni študij

Vzporedni študij je študij po ločenih programih univerze.

Študenti prve stopnje se lahko na mesta za vzporedni študij prijavijo po uspešno zaključenem 1. letniku prve stopnje. Prijava je možna ne samo po končanem prvem letniku, ampak tudi po končanih višjih letnikih, vendar najkasneje ob vpisu v zadnji letnik matičnega študijskega programa.

Dokazila, ki jim mora študent predložiti:

 • potrdilo o vpisu v višji letnik matičnega študijskega programa,
 • kopijo spričevala o splošni maturi oziroma spričevala o poklicni maturi ter obvestila o opravljenem ustreznem izpitu splošne mature (peti predmet).

Kandidati za vzporedni študij oddajo prijavo za vzporedni študij v roku, določenem z vsakoletnem razpisu za vpis (predvidoma od 1. do 17. septembra) prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Če število prijavljenih kandidatov za vzporedni vpis presega število razpisanih mest za vzporedni študij, se pri izboru kandidatov upoštevajo kriteriji za izbiro kot so navedeni v razpisu za vpis. 

Vpis v dvopredmetni študijski program oziroma smer ni vzporedni študij.

Študij diplomantov

Na dodiplomski študij (1. stopnja) se za vpis lahko prijavijo tudi diplomanti, in sicer se prijavijo bodisi:

 • na razpisana vpisna mesta za redni in izredni študij na način in v rokih iz točke I. razpisa za vpis, kjer kandidirajo s srednjo šolo.

Za študij na teh vpisnih mestih je  - skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu - predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij.

V okviru Leta Plus je rednim tujim študentom, ki se prvič vpisujejo v študijske programe prve ali druge stopnje (kjer ni pogoj za vpis znanje slovenščine na ravni B2) omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Ob vključitvi v Leto plus je tujim študentom omogočeno tudi podaljšanje statusa študenta. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji, postopkom prijave in roki za prijavo na Leto plus so na voljo tukaj.