Sprejemni postopek – 1. stopnja

Za študij na dodiplomskem študiju (1. stopnja) morajo vsi kandidati za vpis obvezno oddati prijavo na razpis za vpis preko portala eVŠ v roku, ki je določen v razpisu za vpis. Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2023/2024 je objavljen tukaj.

Navodila za prijavo so na voljo tukaj.

Razpis za vpis na študijske programe 1. stopnje je objavljen predvidoma v začetku meseca februarja vsako leto za naslednje študijsko leto.

Višina šolnine je navedena v ceniku in znaša 3.000,00 EUR za letnik. Študent šolnino poravna v enkratnem znesku ali v obrokih.

 

Šolnino plačajo študenti:

 • izrednega študija,
 • rednega študija:
  • ki že imajo pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj prvi stopnji;
  • ki želijo spremeniti študijski program in so pred tem že ponavljali letnik ali spremenili študijski program na 1. stopnji;
  • tuji državljani iz držav nečlanic EU in držav, s katerimi Slovenija nima podpisanega bilateralnega sporazuma

Šolnina se zaračuna v skladu z veljavnim cenikom za posamezno študijsko leto.

Število razpisanih mest po programih je na voljo v besedilu razpisa za vpis (Filozofska fakulteta).

Pogoji za vpis na študijskem programe FF so se v študijskem letu 2023/2024 za nekatere študijske programe spremenili. Več informacij oziroma povzetek sprememb je na voljo tukaj.

Dne 17. 2. 2023 je Univerza v Ljubljani objavila tudi izjavo za javnost glede spremenjenih vpisnih pogojev v študijskem letu 2023/2024, ki je na voljo tukaj.

Dne 13. 3. 2023 pa je prišlo na podlagi tega do ponovne spremembe pogojev za vpis, tako da se bodo lahko dijaki z opravljeno poklicno maturo in petim predmetom na vse dodiplomske in enovite magistrske študijske programe študijskega leta 2023/2024 vpisovali pod enakimi pogoji, kot so veljali v preteklem študijskem letu.

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič je namreč 13. 3. 2023 podpisal sklep o dopolnitvi razpisa in podaljšanju roka za vpis v dodiplomske in enovite študijske programe za študijsko leto 2023/2024. Prvi prijavni rok se je podaljšal za teden dni, in sicer do 27. marca 2023. Celotna novica Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije je na voljo tukaj.

Prijavitelji, ki želijo spremeniti svoje študijske želje v sklopu razpisa za vpis, lahko to storijo na način, da na portalu eVŠ izbrišejo že oddano elektronsko prijavo za vpis ter še enkrat od začetka oddajo novo prijavo za vpis – to je mogoče storiti do zaključka prijavnega roka, torej do 27. marca 2023.

Vsebinsko pomoč prijaviteljem pri oddaji prijave za vpis nudi Študentska organizacija Slovenije – dosegljivi so na T: 064/ 179 197, e-pošta: info@podpora-vpis.si

Pomoč ob morebitnih tehničnih težavah, vezanih na vstop v sistem Si-PASS, pa nudi Enotni kontaktni center državne oprave – EKC – dosegljivi so na T: 080 2002, e-pošta: ekc@gov.si

Roki za prijavo na dodiplomske študijske programe (1. stopnja) v prvi letnik so naslednji:

Slovenski državljani/-ke, državljani/-ke držav članic Evropske unije ter Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva se prijavljajo na razpisna mesta za slovenske državljane/-ke in državljane/-ke držav članic Evropske unije ter Slovence/-ke brez slovenskega državljanstva, in sicer:

 • za prijavo v prvem prijavnem roku mora biti prijava elektronsko oddana v eVŠ. od 17. februarja do najkasneje 20. marca 2023; (rok izjemoma podaljšan do 27. marca 2023);
 • za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti prijava elektronsko oddana v eVŠ  od 21. do najkasneje 25. avgusta 2023;
 • za prijavo v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest za izredni študij mora biti prijava skupaj s prilogami elektronsko oddana  od 22. do najkasneje 25. septembra 2023 do 12. ure.

državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije se prijavijo na vpisna mesta, ki so objavljena v tabelah z vpisnimi mesti za tujce/-ke – državljane/-ke držav nečlanic Evropske unije, in sicer: 

 • za prijavo v prvem prijavnem roku mora biti prijava elektronsko oddana v eVŠ od 17. februarja do najkasneje 20. aprila 2023, rok za oddajo prilog k prijavi pa je najkasneje do 20. aprila 2023 za kandidate/-ke, ki že imajo zaključna spričevala, in najkasneje do 1. avgusta 2023 za kandidate/-ke, ki jim bo spričevalo izdano v letu 2023.
 • za prijavo v drugem prijavnem roku, mora biti prijava elektronsko oddana v eVŠ od 4. do vključno 5. septembra 2023  (obvezna priloga je sklep o priznavanju izobraževanja).

Kandidati/-ke naj bodo pozorni/-e, kdaj je zadnji dan za elektronsko oddajo vlog in prilog k prijavi za vpis, saj po poteku teh rokov oddaja vlog oziroma prilog ni več mogoča.

Študijski programi, kjer bodo še na voljo vpisna mesta, bodo objavljeni na tem mestu.

 • Roki za prijavo na dodiplomske študijske programe 1. stopnje za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)
 • za vpis v višji letnik od 1. do 15. septembra 2023.

Prijava poteka preko portala eVŠ.

Potrebno je natančno slediti navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)
tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

Prijava za vpis v prvi letnik

Na mesta za prijavo za vpis v prvi letnik se prijavijo kandidati, ki se želijo prvič vpisati v prvi letnik FF oziroma kandidati, ki želijo spremeniti študijski program. Kandidati se morajo prijaviti v roku, kot je v razpisu za vpis opredeljen za prijavo za vpis v prvi letnik. Na ta mesta se lahko prijavijo tudi diplomanti/-ke in študenti/-ke, ki bodo diplomirali/-e v tekočem študijskem letu.

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) je namenjena: 

 • študentom FF, ki ob spremembi študijskega programa izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik novega študijskega programa (ustrezno število KT za vpis v višji letnik študijskega programa);
 • kandidatom ostalih univerz v Sloveniji oz. univerz v tujini, ki so nekatere obveznosti že opravili v okviru (predhodnega) študijskega programa v Sloveniji (ustrezno število KT za vpis v višji letnik študijskega programa) ali v tujini in bi na FF želeli nadaljevati oz. dokončati študij.

Študenti FF iz prve alineje prejšnjega odstavka se prijavijo na podlagi sklepa, ki ga prejmejo kot odgovor na prošnjo, oddano skladno z Merili za reševanje študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje.

Kandidati iz druge alineje prejšnjega odstavka, ki se želijo prijaviti za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)  na podlagi opravljenih  obveznosti v okviru predhodnega študijskega programa, se morajo predhodno pozanimati, ali se jim bo - v okviru študijskega programa, na katerega se želijo vpisati -  priznalo ustrezno število ECTS (ki so jih opravili v predhodnem študijskem programu) za vpis v višji letnik študijskega programa (določeno z akreditiranim študijskim programom).

Neformalno poizvedbo glede tega lahko s priloženo dokumentacijo (potrdilom o opravljenih izpitih, učnimi načrti posameznih opravljenih predmetov in morebitno ostalo dokumentacijo) posredujejo na tajništvo oddelka, ki izvaja študijski program, na katerem želijo nadaljevati oziroma dokončati študij. Kontakti oddelkov oziroma tajništev oddelkov, kamor lahko posredujejo poizvedbo so na voljo tukaj.

V kolikor iz informativnega odgovora tajništva oddelka na neformalno poizvedbo kandidata izhaja, da bo predvidoma v postopku priznavanja (ki bo uradno potekal ob oddaji prijave na razpis prek portala eVŠ in je opisan v nadaljevanju) kandidatu priznanih ustrezno število ECTS za vpis v drugi letnik, lahko kandidat prek portala eVŠ odda prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje).

Uradni postopek priznavanja opravljenih obveznosti se izvede šele po tem:

 • ko je odprt rok (prek portala eVŠ) za oddajo prijave za vpis v višji letnik (po merilih za prehode). Običajno je to med 1. in 17. 9., točen datum pa je opredeljen v vsakoletnem razpisu za vpis);
 • in študent prijavo prek portala eVŠ z ustreznimi dokazili tudi odda.

Kandidat morajo prijavi prek portala eVŠ priložiti naslednje dokumente:

 • listino o izobraževanju – maturitetno spričevalo/spričevalo o poklicni maturi/zaključni izpit (lahko kopija spričevala) – služi za preverjanje, ali kandidat izpolnjuje vstopne pogoje za vpis na FF;
 • potrdilo o opravljenih izpitih (žigosano s strani fakultete);
 • učne načrte predmetov (žigosani s strani fakultete, kjer je predmete opravil).

Če kandidat ne priloži vseh zahtevanih dokumentov je pozvan k dopolnitvi. Če kandidat manjkajočih dokumentov ne predloži v določenem roku, se prijava s sklepom zavrže. Če kandidat prijavo ustrezno dopolni, prejme sklep, iz katerega je razvidno:

 • katere obveznosti (izpiti/predmeti in morebitne druge obveznosti) se mu priznajo in v kakšnem obsegu (ECTS);
 • v kateri letnik se posamezni kandidat lahko vpiše, glede na priznane obveznosti;
 • morebitni stroški (če je študent plačnik).

Če se v tem postopku izkaže, da kandidatu v postopku priznavanja ni bilo priznanih dovolj ECTS za vpis v višji letnik, se prijava kandidata zavrne, saj ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik. Tak kandidat se lahko prijavi na razpis za vpis v prihodnjem študijskem letu, in sicer na mesta za vpis v 1. letnik v prvem prijavnem roku. Uradni postopek priznavanja se v tem primeru izvede ob vpisu v študijski program.

Prijava za vzporedni vpis

Kandidati, ki želijo študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij.

Kandidati, ki so npr. že vpisani v višji letnik na drugi izobraževalni instituciji (ki je njihova matična izobraževalna institucija) in želijo na FF študirati vzporedno, se prijavijo na razpis za vpis FF, na mesta za vzporedni vpis. Ti kandidati morajo na FF posredovati tudi potrdilo o vpisu na matični izobraževalni instituciji.

Če mest za vzporedni študij na določenem programu FF ni (oznaka / v tabeli z mesti za vzporedni vpis), to pomeni, da se na vzporedni študij na tem študijskem programu ni možno prijaviti.

Navodilo velja tudi za študente FF, ki se želijo prijaviti za študij na dveh ločenih študijskih programih v okviru FF.

Vse informacije o informativnih dneh so na voljo tu

Kandidati, ki so predhodno izobrazbo zaključili v tujini, dokazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis v prvi letnik s sklepom o priznavanju tujega izobraževanja.

Za kandidate s tujo listino o izobraževanju velja, da izpolnjena prijava za vpis v eVŠ šteje tudi kot vloga za priznavanje tujega izobraževanja.

Dokumenti, ki so potrebni za postopek priznavanja so: kopija in prevod listine o izobraževanju in dokazila o trajanju izobraževanja in  vsebini opravljenih obveznosti.

Vzporedni študij

Vzporedni študij je študij po ločenih programih univerze.

Študenti prve stopnje se lahko na mesta za vzporedni študij prijavijo po uspešno zaključenem 1. letniku prve stopnje. Prijava je možna ne samo po končanem prvem letniku, ampak tudi po končanih višjih letnikih, vendar najkasneje ob vpisu v zadnji letnik matičnega študijskega programa.

Dokazila, ki jim mora študent predložiti:

 • potrdilo o vpisu v višji letnik matičnega študijskega programa,
 • kopijo spričevala o splošni maturi oziroma spričevala o poklicni maturi ter obvestila o opravljenem ustreznem izpitu splošne mature (peti predmet).

Kandidati za vzporedni študij oddajo prijavo za vzporedni študij v roku, določenem z vsakoletnem razpisu za vpis (predvidoma od 1. do 17. septembra) prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Če število prijavljenih kandidatov za vzporedni vpis presega število razpisanih mest za vzporedni študij, se pri izboru kandidatov upoštevajo kriteriji za izbiro kot so navedeni v razpisu za vpis. 

Vpis v dvopredmetni študijski program oziroma smer ni vzporedni študij.

Študij diplomantov

Na dodiplomski študij (1. stopnja) se za vpis lahko prijavijo tudi diplomanti, in sicer se prijavijo bodisi:

 • na razpisana vpisna mesta za redni in izredni študij na način in v rokih iz točke I. razpisa za vpis, kjer kandidirajo s srednjo šolo.

Za študij na teh vpisnih mestih je  - skladno s 77. členom Zakona o visokem šolstvu - predvideno plačilo šolnine ne glede na to, ali gre za redni ali izredni študij.

V okviru Leta Plus je rednim tujim študentom, ki se prvič vpisujejo v študijske programe prve ali druge stopnje (kjer ni pogoj za vpis znanje slovenščine na ravni B2) omogočeno intenzivno učenje slovenščine. Ob vključitvi v Leto plus je tujim študentom omogočeno tudi podaljšanje statusa študenta. Podrobnejše informacije v zvezi s pogoji, postopkom prijave in roki za prijavo na Leto plus so na voljo tukaj.