Navodila in postopki – 1. stopnja

Od izpolnitve vpisnega lista dalje komunikacija s študenti in študentkami na Filozofski fakulteti poteka izključno prek študentovega oz. študentkinega elektronskega naslova digitalne identitete UL, ki se kreira s prevzemom digitalne identitete UL in ima obliko ab1234@student.uni-lj.si (številk je lahko tudi več). Navedeni el. naslov so študenti in študentke dolžni/-e uporabljati. Prijava je mogoča le z digitalno identiteto UL, torej uporabniškim imenom in geslom, ki ga uporabljajo za vstop v VIS FF.

Na tej povezavi so v okvirčku »Navodila za študente« na voljo tudi spletni obrazci za »prevzem identitete«, nadalje »urejanje pozabljenega gesla«, »preverjanje delovanja identitete« ter za »spremembo gesla«. V kolikor pride pri uporabi do težav (npr. študent oz. študentka nima dostopa do navedenega elektronskega predala oziroma v el. predal ne prejema obvestil), se študent oz. študentka lahko obrne na UL, in sicer tako, da prijavi napako preko »prijava napake«.

Natančna navodila UL za dostop do el. pošte ter za nastavitev poštnih odjemalcev so na voljo tukaj.

Navodila za uporabo študentskega informacijskega sistema VIS (prijava na izpit/kolokvij, odjava od izpita/kolokvija, tiskanje potrdila o vpisu, oddaja prošnje, pregled izpitnih rokov in rezultatov izpita, pregled opravljenih obveznosti, pregled finančnega stanja) so na voljo tukaj.

Navodila za izpolnjevanje vpisnega lista za študijsko leto 2023/2024 so na voljo tukaj.

Izbira zunanjega izbirnega predmeta za študente FF

Študenti FF, ki so vpisani ali se vpisujejo na programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, lahko le-te izbirajo iz ponudbe predmetov prvostopenjskih študijskih programov Filozofske fakultete (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske ali drugih univerz, domačih ali tujih. 

Zunanji izbirni predmeti, ki jih izbirajo študenti dodiplomskega študija, morajo biti akreditirani na študijskih programih 1. stopnje (predmetov 2. stopnje študenti ne smejo izbrati). 

Študenti morajo vedno pred izbiro posameznega zunanjega izbirnega predmeta preveriti, ali izpolnjujejo pogoje za pristop oziroma upoštevati pripombe/pogoje za pristop,  ki so navedene/i v tabeli.Preveriti morajo tudi, če jim ustreza urnik (da ni prekrivanja z urnikom predmetov iz matičnega študija).

Filozofska fakulteta ponuja pester izbor predmetov, študentom pa so na voljo tudi predmeti FDV, s katerim ima FF podpisan medsebojni dogovor ter predmeti Centra za obštudijsko dejavnost UL. Zunanji izbirni predmeti FF in FDV so v datotekah v nadaljevanju: 

Za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na FF in FDV ni potrebno izpolnjevati nobenih obrazcev. Predmete FF in FDV študent izbere iz nabora predmetov ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista v študijskem informacijskem sistemu VIS. 

Prav tako ni treba izpolnjevati nobenih obrazcev za predmete, ki jih ponuja Center za obštudijsko dejavnost UL. V primeru izbire zunanjega izbirnega predmeta Centra za obštudijsko dejavnost UL študent v študijskem informacijskem sistemu izbere eno izmed opcij (glede na število KT) v nadaljevanju:

 • Center za obštudijsko dejavnost – zunanji izbirni predmete (3KT)
 • Center za obštudijsko dejavnost – zunanji izbirni predmet (4KT)

V primeru, da želijo študenti izbrati oziroma vpisati:  

 • zunanji izbirni predmet iz ostalih visokošolskih zavodov, s katerimi FF nima sklenjenega medsebojnega dogovora,
 • zunanji izbirni predmet iz AGRFT (ponudba njihovih izbirnih predmetov za študijsko leto 2023/2024 je na voljo tukaj) ali
 • obštudijske dejavnosti članic UL (študenti morajo biti pozorni na to, da izberejo obštudijske dejavnosti iz seznama na povezavi za ustrezno stopnjo študija)

morajo študenti ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista v tem primeru izbrati predmet AA zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti v ustreznem obsegu kreditnih točk. Hkrati morajo študenti izpolniti vlogo za vpis zunanjih izbirnih predmetov za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na drugem visokošolskem zavodu in ga (izpolnjenega in žigosanega s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda) najkasneje do 15. oktobra predložiti v strokovno službo matičnega oddelka, kjer so vpisani. V strokovni službi oddelka bodo izbrani zunanji izbirni predmet vnesli v študentov elektronski indeks.

Opozorilo: izbirni predmeti, pri katerih bo vpisanih manj kot 5 študentov in med njimi ne bo študentov matičnih študijskih programov, se bodo izvajali le izjemoma. V primeru, da se predmet ne bo izvajal, bomo študente pozvali menjavi predmeta. 

Izbira zunanjega predmeta na FF za študente drugih visokošolskih zavodov

Predmete, ki jih Filozofska fakulteta ponuja, lahko izbirajo tudi študenti  drugih visokošolskih zavodov. Glede prostih mest se pozanimajo v strokovni službi oddelka, ki predmet ponuja oziroma v Pedagoški enoti za šport, če predmet spada v pristojnost Pedagoške enote za šport.  Če je mesto na izbranem predmetu prosto, strokovna služba oddelka (oziroma  Pedagoška enota za šport) potrdi vlogo za vpisu zunanjih izbirnih predmetov, vnese študenta in predmet v študentski informacijski sistem (kot občana) ter obrazec posreduje v Referat za dodiplomski študij. Referat obrazec žigosa in posreduje na študentovo matično fakulteto. Izbira zunanjega izbirnega predmeta je mogoča do 15. oktobra.

Zamenjava notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta za študente FF

Študent (prvič ali ponovno vpisan ali s podaljšanim statusom) lahko - v rokih in pod pogoji navedenimi v nadaljevanju - enkrat zamenja notranji in enkrat zamenja zunanji izbirni predmet v letniku, v katerega je vpisana, pri čemer zamenjavo uredi v oddelčni strokovni službi po elektronski pošti (obrazec je na voljo tukaj), in sicer:

 • do 15. oktobra tekočega študijskega leta, ne glede na to, kdaj se predmet izvaja, če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu in če izvedba tega predmeta to omogoča;
 • v petnajstih dneh po začetku letnega semestra, če se novi predmet izvaja v letnem semestru (ne glede na čas izvajanja predmeta, ki ga opušča), če je predmet v košarici izbirnih predmetov ustrezne stopnje, če so še prosta mesta na novo izbranem predmetu, in če izvedba tega predmeta to omogoča.

Študent, ki zamenja predmet Šport in humanistika Pedagoške enote za šport z drugim predmetom, mora o zamenjavi predmeta nujno obvestiti Pedagoško enoto za šport, da lahko njegovo mesto ponudijo drugemu študentu. Kontakti so na voljo tukaj.

Po poteku rokov iz prejšnjega odstavka morajo študenti: 

1. za zamenjavo zunanjega izbirnega predmeta oddati prošnjo v študentskem informacijskem sistemu VIS, pri čemer je zamenjava možna le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • izvajalec predmeta to dovoli,
 • predmet, predviden za zamenjavo, je v košarici izbirnih predmetov in so na predmetu še prosta mesta ter
 • za zamenjavo obstajajo utemeljeni razlogi.

Študenti morajo v prošnji za menjavo zunanjega izbirnega predmeta pojasniti utemeljene razloge iz tretje alineje prejšnjega odstavka in priložiti dokazila o njihovem obstoju. Za utemeljene razloge štejejo naknadno spremenjene okoliščine, na katere študenti niso mogli vplivati (npr. naknadna sprememba urnika, ki vpliva na obiskovanje predmetov na temeljnem programu, neizvajanje predmeta), daljša odsotnost študentov (npr. zaradi študijske izmenjave, daljše bolezni, starševstva) in podobno.

2. za zamenjavo notranjega izbirnega predmeta oddati prošnjo v študentskem informacijskem sistemu VIS, pri čemer je zamenjava notranjega izbirnega predmeta možna, če oddelek k temu poda soglasje.

Prošnjo za zamenjavo notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta lahko oddajo tudi redno vpisani študenti, študenti brez statusa in študenti s podaljšanim statusom, ki želijo zamenjati notranje ali zunanje izbirne predmete iz preteklih letnikov. Za presojo o upravičenosti za zamenjavo notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta se v tem primeru smiselno uporabljajo zgoraj navedena določila.

Postopek in rok za oddajo prošnje je naveden v poglavju »Oddaja prošenj«.

Uveljavljanje statusa študenta s posebnimi potrebami in/ali posebnim statusom v sprejemnem postopku (pred vpisom)

Podrobne informacije za kandidate, ki želijo uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom pri vpisu na 1. stopnjo (vloga in pravila) so na voljo tukaj.

Uveljavljanje statusa študenta s posebnimi potrebami in/ali posebnim statusom v času študija (po vpisu)

Podrobne informacije za kandidate, ki želijo uveljavljati status študenta s posebnimi potrebami ali posebnim statusom pri vpisu na 1. stopnjo so na voljo tukaj.

Študenti, ki izkazujejo dolgotrajne okvare, motnje, primanjkljaje ali bolezni, lahko v študijskem procesu na UL pridobijo status študenta s posebnimi potrebami.

Študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa, umetnosti in kulture, mednarodnih tekmovanjih, študenti starši do začetka obveznega šolanja otroka, lahko v študijskem procesu na UL pridobijo poseben status.

Posebni statusi so:

 • status študenta kategoriziranega športnika/trenerja kategoriziranih športnikov
 • status študenta priznanega umetnika/kulturnika,
 • status študenta udeleženca (področnih) mednarodnih tekmovanj,
 • status študenta starša.

Študenti, ki želijo uveljavljati poseben status ali status študenta s posebnimi potrebami, in z njim povezane prilagoditve študijskega procesa, naj vložijo ustrezno prošnjo. Prošnjo oddajo po postopku, opisanem v zavihku »Oddaja študentskih prošenj«.

Prošnji je potrebno dodati ustrezna dokazila.

Priznavanje statusa in s tem povezane prilagoditve študijskega procesa podrobneje urejajo Pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in posebnim statusom in Merila za reševanje študentskih prošenj za študente prve in druge stopnje.

 Uporabne informacije o pridobitvi in vrstah statusov, podpornih osebah, izobraževanjih ipd. je na voljo tukaj.

Študenti lahko načeloma do zaključka študija oddajo naslednje prošnje:

 • priznanje statusa študenta s posebnimi potrebami in/ali posebnega statusa,
 • prehod iz izrednega na redni študij in obratno,
 • priznavanje obveznosti, opravljenih na drugih študijskih programih, in neformalno pridobljenega znanja,
 • hitrejše napredovanje,
 • nadaljevanje oz. dokončanje študija po prekinitvi, daljši od dveh let,
 • odjavo od izpita po roku, določenem za odjavo,
 • peto opravljanje izpita,
 • zamenjavo izbirnega predmeta,
 • opravljanje dodatnih predmetov izven vpisanega programa,
 • podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov,
 • napredovanje v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami,
 • pisanje zaključnega dela v tujem jeziku,
 • prošnja za začasno nedostopnost vsebine pisnega zaključnega dela,
 • spremembo načina plačila oziroma morebitno znižanje stroškov plačila finančnih obveznosti.

Prošnje se obravnavajo skladno z določili Meril za obravnavanje študentskih prošenj na študiju 1. in 2. stopnje.

Roki in način oddaje prošenj je naveden tukaj.

Roki za oddajo prošenj, vezanih na vpis v študijskem letu 2024/2025, so na voljo v nadaljevanju:

VRSTA PROŠNJEODDO
Prošnja za napredovanje v višji letnik z manjkajočimi KT2.9.202413.9.2024 
Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v zadnjem letniku in dodatnem letu3.7.202416.8.2024
Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v v 1. in 2. letniku (izjemoma tudi za študente v zadnjem letniku in dodatnem letu, če so rok za oddajo prošnje zamudili iz upravičenih razlogov)2.9.202413.9.2024 
Prošnja za prehod iz izrednega na redni študij2.9.202413.9.2024 
 • Priznavanje opravljenih kreditno ovrednotenih študijskih obveznosti, ki jih je študent opravil izven študijskega programa

Študent skladno s 25. členom Meril za reševanje študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje (v nadaljevanju: Merila) odda prošnjo za priznavanje (kreditno ovrednotenih študijskih obveznosti) preko študijskega sistema VIS v roku in z vsemi zahtevanimi dokazili, kot je določeno v Merilih. O prošnji odloča OŠVU. Če gre za priznavanje obveznih predmetov ali notranjih izbirnih predmetov, OŠVU praviloma odloča na podlagi mnenja oddelka.

Možno je priznavanje obveznosti, ki jih študent opravi izven vpisanega programa (npr. priznavanje obveznosti iz vpisanega vzporednega študijskega programa, iz opuščenega programa ipd.), vendar pa je možno  - skladno z določili 7. člena Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS – v tem primeru priznati največ 10 KT.

Priznavanje študijskih obveznosti znotraj vpisanih dvopredmetnih študijskih programov praviloma ni možno. Morebitne vsebinsko primerljive obveznosti na kombinaciji dveh dvopredmetnih študijskih programov oziroma smeri (ki se ugotovijo naknadno), se morajo nadomestiti z dodatnimi obveznostmi, ki jih določi oddelek, na katerem študent zaproša za priznavanje. Priznavanje obveznosti znotraj vpisanih dvopredmetnih študijskih programov namreč ni skladno s 36. členom ZVis, saj ta določa, da mora posamezen letnik študijskega programa obsegati 60 ECTS, kar velja tudi za dva dvopredmetna študijska programa (30 ECTS + 30 ECTS).

Primer: Študent dvopredmetnega študijskega programa Pedagogika in andragogika in dvopredmetnega študijskega programa Geografija praviloma ne more zaprošati za priznavanje obveznosti znotraj teh dveh dvopredmetnih študijskih programov. Če pa bi se izjemoma izkazalo, da vendarle ima na obeh dvopredmetnih študijskih programih primerljivo obveznost, ki jo je npr. že opravil na dvopredmetnem študijskem programu Pedagogika in andragogika, lahko sicer zaprosi, da se mu ta prizna  v okviru dvopredmetnega študijskega programa Geografija (pod pogojem, da s tem soglaša Oddelek za Geografijo), vendar mora Oddelek za geografijo, v primeru, da mu to obveznost prizna, študentu predpisati dodatno (nadomestno) obveznost v enakem obsegu KT. 

Praviloma se priznavajo le obveznosti, opravljene na študijskem programu iste stopnje. Izjemoma se lahko na podlagi ustrezne strokovne utemeljitve oddelka priznavajo tudi obveznosti, opravljene na študijskem programu nižje stopnje (npr. priznavanje obveznosti, opravljenih na študijskem programu prve stopnje na drugi stopnji).

Več o tem v 25. členu Meril.

 • Priznavanje neformalno pridobljenega znanja

Študent skladno s  26. členom Meril za reševanje študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje (v nadaljevanju: Merila) odda prošnjo za priznavanje (neformalno pridobljenega znanja) preko študijskega sistema VIS z vsemi zahtevanimi dokazili. O prošnji odloča OŠVU. V postopku se odloča na podlagi Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja. Študentom se skladno z določili tega pravilnika lahko prizna neformalno pridobljeno znanje in spretnosti, ki po vsebini, obsegu in zahtevnosti v celoti ali delno ustrezajo splošnim oziroma predmetno specifičnim kompetencam, ki so določene s študijskim programom, v katerega je študent vpisan. Podlaga za priznavanje je potrdilo ali druga listina o opravljenem programu, v katerem so navedeni datum in ustanova, število kreditnih točk (če je to določeno) in program z vsebino, ki ga je kandidat obiskoval. Če OŠVU sam ne more odločiti o priznavanju neformalno pridobljenega znanja in spretnosti študenta, lahko zaprosi za mnenje.

 • Priznavanje opravljenih obveznosti iz starega (predbolonjskega) univerzitetnega programa

Kandidati, ki so bili vpisani v stari predbolonjski univerzitetni študijski program in želijo nadaljevati in dokončati študij na bolonjskem študijskem programu, morajo oddati prošnjo za nadaljevanje študija po prekinitvi na način, kot je določeno v Merilih. Vloga se nahaja na spletni strani fakultete pod dodiplomski študij (1 stopnja) /vpis in napredovanje, podpoglavje prekinitev študija. Vloga je podlaga za ureditev dostopa do študijskega sistema VIS, kandidat po pridobitvi dostopa do študijskega sistema VIS-a še uradno odda vlogo za nadaljevanje študija po prekinitvi v VIS-u. V okviru obravnave prošnje se izvede tudi priznavanje obveznosti, ki jih je kandidat opravil na predbolonjskem študijskem programu. Priznavanje obveznosti se izvede v skladu s potrjenimi prevedbami obveznosti za prehod iz starega v bolonjski študijski program, ki so za posamezni študijski program objavljene na spletni strani fakultete pod dodiplomski študij (1 stopnja) /vpis in napredovanje, podpoglavje »prekinitev študija«.

*Obveznosti, ki jih študent opravi na drugi članici UL v okviru zunanje izbirnosti, niso predmet priznavanja in zanje ni potrebno vlagati prošnje. Navodila za izbiro teh predmetov so za prvo stopnjo tukaj (zavihek: Izbira izbirnih predmetov).

Prehod med študijskimi programi je vpis v drugi ali višji letnik visokošolskega programa, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu in nadaljevanje študija po drugem študijskem programu iste stopnje, ali vpis visokošolskega diplomanta v nov študijski program na isti stopnji.

Prehodi so možni med študijskimi programi,

 • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
 • med katerimi se lahko prizna vsaj polovica obveznosti ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa se lahko študenti vpišejo v isti ali višji letnik drugega študijskega programa. Za prehod med programi se ne šteje vpis v začetni letnik.

Prehodi med študijskimi programi se obravnavajo skladno z Merili za prehode med študijskimi programi.

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:

 • se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
 • lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu,
 • se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več visokošolskih zavodov,
 • lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.

V skladu z drugo alinejo prejšnjega odstavka lahko študenti enkrat v času študija spremenijo študijski program ali smer brez plačila šolnine. V tem primeru nimajo pravice do vpisa v dodatno leto in jim status študenta preneha ob zaključku zadnjega semestra, razen v primeru spremembe študijskega programa zaradi poteka njegove akreditacije. Ob drugi ali naslednji spremembi programa oziroma smeri so študenti plačniki šolnine tudi na rednem študiju.

Sprememba študijskega programa pomeni:

1. Opustitev celotnega študija na določenem študijskem programu in pričetek izobraževanja na novem študijskem programu v prihodnjem študijskem letu (primer: opustitev enopredmetnega študijskega programa Umetnostna zgodovina in pričetek izobraževanja na enopredmetnem študijskem programu Zgodovina)

Študenti se v tem primeru prijavijo (preko spletnega portala eVŠ) na razpis za vpis, ki ga najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Za mesto na novem študijskem programu študent, ki opušča celoten študij na določenem študijskem programu, kandidira pod enakimi pogoji kot drugi novi kandidati, ki se v tistem študijskem letu prijavljajo na razpis za vpis.

Če gre za sorodni področji, lahko študenti po vpisu v 1. letnik novega študijskega programa oddajo tudi prošnjo za priznavanje že opravljenih obveznosti.

2. Zamenjava dvopredmetnega študijskega programa za enopredmetni študijski program z enega od dveh strokovnih področij ali obratno (primer: zamenjava dvopredmetnega študijskega programa Filozofija – Sociologija za enopredmetni študijski program Filozofija oziroma zamenjava enopredmetnega študijskega programa Filozofija za dvopredmetni študijski program Filozofija – Sociologija), pri čemer sta možna dva načina:

 • z vpisom v prvi letnik želenega enopredmetnega študijskega programa z enega od dveh strokovnih področij ali dvopredmetnega študijskega programa;

Študenti se v tem primeru prijavijo (preko spletnega portala eVŠ) na razpis za vpis (na mesta za vpis v 1. letnik), ki ga najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Za mesto na želenem, novem študijskem programu študent kandidira pod enakimi pogoji kot drugi novi kandidati, ki se v tistem študijskem letu prijavljajo na razpis za vpis.

Če gre za sorodni področji, lahko študenti po vpisu v 1. letnik novega študijskega programa oddajo tudi prošnjo za priznavanje že opravljenih obveznosti.

 • z vpisom v višji letnik želenega enopredmetnega študijskega programa z enega od dveh strokovnih področij ali dvopredmetnega programa (po načelu vpisa po merilih za prehode).

Študenti se v tem primeru prijavijo (preko spletnega portala eVŠ) na razpis za vpis (na mesta za vpis v višji letnik – po merilih za prehode), ki ga najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. To lahko storijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • imajo predhodno odobreno prošnjo za opravljanje dodatnih predmetov izven vpisanega programa (predmetov želenega enopredmetnega ali dvopredmetnega študijskega programa) in;
 • opravijo pogoje za vpis v višji letnik (želenega) novega enopredmetnega ali dvopredmetnega  študijskega programa.

Če nista izpolnjena pogoja iz prejšnjih dveh alinej, lahko študenti še vedno kandidirajo za vpis v 1. letnik želenega enopredmetnega študijskega programa z istega strokovnega področja ali dvopredmetnega študijskega programa, kot je to opisano v 1. alineji te točke. 

3. Zamenjava enega od dveh dvopredmetnih študijskih programov, (primer: zamenjava dvopredmetnega študijskega programa Filozofija – Sociologija za dvopredmetni študijski program Filozofija - Zgodovina), pri čemer sta možna dva načina:

 • z vpisom v prvi letnik želenega dvopredmetnega študijskega programa

Študenti se v tem primeru prijavijo (preko spletnega portala eVŠ) na razpis za vpis (na mesta za vpis v 1. letnik), ki ga najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. Za mesto na novem dvopredmetnem študijskem programu študenti kandidirajo pod enakimi pogoji kot drugi novi kandidati, ki se v tistem študijskem letu prijavljajo na razpis za vpis. Če študenti ne izpolnijo pogojev za sprejem/vpis na želen, nov dvopredmetni študijski program imajo naslednje možnosti:

 • se lahko ponovno vpišejo v isti letnik dvopredmetnega študijskega programa, na katerem so že vpisani, pod pogojem, da izpolnjujejo pogoje za ponovni vpis v letnik;
 • pavzirajo na dvopredmetnem študijskem programu, na katerem so vpisani in naslednje študijsko leto ponovno kandidirajo na razpisu za vpis za sprejem/vpis na (želen) nov dvopredmetni študijski program. 

Če gre za sorodni področji, lahko študenti po vpisu v 1. letnik novega študijskega programa oddajo tudi prošnjo za priznavanje že opravljenih obveznosti.

 • z vpisom v višji letnik (po načelu vpisa po merilih za prehode).

Študenti se v tem primeru prijavijo (preko spletnega portala eVŠ) na razpis za vpis (na mesta za vpis v višji letnik – po merilih za prehode), ki ga najmanj šest mesecev pred začetkom novega študijskega leta javno objavi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo. To lahko storijo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • imajo predhodno odobreno prošnjo za opravljanje dodatnih predmetov izven vpisanega programa (predmetov želenega, novega dvopredmetnega študijskega programa);
 • in opravijo pogoje za vpis v višji letnik želenega, novega dvopredmetnega študijskega programa.

Če nista izpolnjena pogoja iz prejšnjih dveh alinej, lahko študenti še vedno kandidirajo za vpis v 1. letnik želenega dvopredmetnega študijskega programa, kot je to opisano v 1. alineji te točke.

Vse zgoraj navedeno v zvezi s spremembo študijskega programa se smiselno uporablja tudi za spremembo smeri.

Navodila študentov za oddajo zaključnega dela v preverjanje podobnosti vsebine so na voljo tukaj.

V prilogi k diplomi se lahko zabeležijo naslednji dosežki študentov v času študija:  

 • uradne študijske izmenjave in prakse (ERASMUS, CEEPUS …),
 • univerzitetna Prešernova nagrada,
 • fakultetna Prešernova nagrada,
 • sodelovanje v organih Univerze v Ljubljani (predsednik ŠSUL, podpredsednik ŠSUL, član ŠSUL, tajnik ŠSUL, študent senator UL, mesto v komisijah in delovnih skupinah senata UL in ŠSUL, predstavnik študentov v upravnem odboru UL),
 • sodelovanje v organih članice UL (predsednik ŠS, podpredsednik ŠS, tajnik ŠS, član ŠS, študent senator, mesto v komisijah in delovnih skupinah, član upravnega odbora, prodekan študent),
 • tutor študent, koordinator tutorjev študentov, demonstrator.  

Študenti se za vpis v prilogo k diplomi odločijo prostovoljno. V Referatu za dodiplomski študij oddajo vlogo za vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi in priložijo dokazila/potrdila. Obrazec morajo študenti prvostopenjskih študijskih programov oddati pred zadnjo obveznostjo svojega študijskega programa, s katero zaključijo študij. Naknadnih vlog in dokazil/potrdil ni mogoče upoštevati.

Za vse dosežke, ki jih študent želi uveljavljati, mora sam priskrbeti ustrezna dokazila/potrdila.  

Če je študentska izkaznica izgubljena ali ukradena morajo študenti na Referatu za dodiplomski študij (1. stopnja) zaprositi za izdajo nove. 

Študenti za izdajo dvojnika oz. nove študentske izkaznice izpolnijo vlogo za izdajo nove študentske izkaznice in ga oddajo v Referatu za dodiplomski študij (1. stopnja). Izdaja nove študentske izkaznice je plačljiva v skladu s cenikom. 

Študenti se lahko izpišejo iz Filozofske fakultete osebno v Referatu za dodiplomski študij (1. stopnja) v času uradnih ur oziroma pošljejo dokumentacijo po pošti. Za izpis morajo izpolniti in podpisati vlogo za izpis iz FF ter jo skupaj s študentsko izkaznico oddati v Referatu za dodiplomski študij, osebno ali po pošti.

V primeru daljše odsotnosti študenta ga lahko izpiše tudi oseba, ki jo je za to dejanje pisno pooblastil. Pooblastila ni potrebno overjati.

Izpis študenta zaradi spremembe študijskega programa/smeri in status študenta

Študentu, ki se izpiše iz študijskega programa/smeri, ker se želi pred zaključkom študijskega leta vpisati v nov študijski program/smer, status z izpisom ne preneha, če se pred zaključkom študijskega leta vpiše v nov študijski program/smer. Status študent v tem primeru torej ohrani do konca študijskega leta (30. 9.). Za ohranitev statusa študenta do izteka študijskega leta morata biti v tem primeru  izpolnjena oba pogoja: izpis in vpis v nov študijski program. Izpisnico iz prejšnjega študijskega programa zahtevamo ob dejanskem vpisu na nov študijski program in ne prej. Več v pojasnilu MIZŠ.

Oseba, ki ji je status študenta prenehal zaradi izpisa iz študijskega programa oziroma smeri se v ta študijski program oziroma smer lahko znova vpiše, pri čemer vpis v dodatno leto v tem primeru ni možen, temveč se mora kandidat vedno vpisati v letnik. Za študij se zaračuna šolnina skladno z določili cenika za aktualno študijsko leto.

Za vpis po izpisu (če gre za isti študijski program in smer, v katerega je že bil vpisan) ni treba oddati prijave za vpis preko portala eVŠ, temveč študent na fakulteti osebno, po pošti ali po elektronski pošti najkasneje do 10.9. odda izpolnjeno in podpisano vlogo za vpis po izpisu. Referat mu do 30.9. (oziroma v primeru upravičenih razlogov do 30.10) izda sklep, v katerem je opredeljeno, v kateri letnik se lahko vpiše in kako izpolni vpisni list.

Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani kot pooblaščeni zdravstveni zavod izvaja preventivne sistematične preglede, obvezna cepljenja, določena z republiškim programom imunoprofilakse in kemoprofilakse, programirane zdravstveno-vzgojne aktivnosti ter nudi celovito zdravstveno oskrbo za potrebe študentske populacije. Študenti si lahko hkrati ob sistematičnem pregledu izberejo tudi osebnega zdravnika, zobozdravnika in ginekologa.

Študenti bodo o terminih sistematskih pregledov obveščeni preko spletnih strani, oglasne deske referata in tudi preko elektronske pošte.

Zgibanka ZD