Struktura ruskega jezika – sintaksa

Struktura ruskega jezika – sintaksa

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Uvod v sintakso, različni pristopi pri sintaktičnem opisu. Besedna zveza. Sintaktična vez (ujemanje, upravljanje, primik). Stavek in stavčni členi. Stavčna analiza. Prosti stavek, zloženi stavek. Tipi priredij in podredij.
Opis izbranih sintaktičnih struktur s poudarkom na nekaterih razlikah med slovenščino in ruščino. Aktualna členitev stavka, besedni red.

??????? ?.?. ????????? ???????????? ???????? ?????. Moskva: Agar. 2000.
JAKOPIN F. Slovnica ruskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS. 1968.
????????? ?. ?????????? ???????? ????? ? ??????????? ? ????????????, ?????????. Sankt Peterburg: Zlatoust. 2010.
??????? ?. ?., K????????? ?. M., ?????????? ?. ?., ??????????? ?. ?. ?????????, ???????????? ??????? ?? ???????? ????? ??? ????????????. Sankt Peterburg: Zlatoust. 2010.
???????? ?. ?.. ???????? ? ????? ?????????. ?oskva: Izdatel'stvo RGGU. 2001.
???????? ?. ?. ????????? ???????? ?????. ?oskva: Editorial URSS. 2001.