Struktura ruskega jezika – leksikologija in frazeologija

Struktura ruskega jezika – leksikologija in frazeologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen, lekt. mag. Stepanova Evgeniia, lekt. Urbas Janja, prof. dr. Derganc Aleksandra

Temeljni pojmi leksikologije in frazeologije: leksem, zgradba pomena, eno- in večpomenskost, hiperonimija in hiponimija, antonimija, sinonimija, leksikalne funkcije . Terminologija.
Ruska leksika s stališča izvora in stilne pripadnosti.
Različne vrste slovarjev: splošni enojezični razlagalni, specializirani (dialektološki, slovarji slenga, žargonov, historični, asociativni, gramatični itd.); njihova struktura in uporaba. Korpus ruskega jezika.
Kontrastivna leksikologija: različni pomenski obsegi in notranja struktura leksemov, različne konotacije, stilistična vrednost, težko prevedljiva leksika. Prevodni slovarji.
Definicija frazema, frazeološki slovarji, problemi pri prevajanju frazemov.

A. Derganc: Spremembe v ruski leksiki na prelomu iz 20. v 21. stoletje. Obdobja 22, Ljubljana: UL, FF itd., 2004, 93–101.
A. Derganc: Nekaj opažanj o rusko-slovenskem slovarju in slovnici ruskega jezika Davorina Hostnika = Neskol´ko zamečanij o russko-slovenskom slovare i grammatike russkogo jazyka Davorina Hostnika. V: GANTAR GODINA, Irena (ur.), BREZNIKAR, Magda (ur.). Davorin Hostnik med Slovenijo in Rusijo : simpozij ob 150-letnici rojstva (1853-1929), Šmartno pri Litiji, 3. september 2003 : zbornik : simpozium po povodu 150-letija so dnja roždenija (1853-1929), Šmartno pri Litii, 3. sentjabrja 2003 g. : sbornik. Šmartno pri Litiji: Ustvarjalno središče Breznikar, 2004, str. 56–59.
A. Derganc: Nekatere značilnosti ruske jezikoslovne terminologije. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 533–539.
?. ?. ????????, E. ?. ????????, ?. ?. ??????: ??????????? ??????? ????. ??????? – ??????????. Moskva: ???????????, 2004, 4–51.
?. ???????? ? ????.: ??????? ???????????? ???????? ?????. Nitra: Univerza Konstantina Filozofa, 2003.
Ž. Fink-Arsovski: Poredbena frazeologija. Zagreb: Filozofski fakultet, 2002.
?. ?. ??????, ?. ?. ???????: ???????? ??????? ???????? ?????. ??????: ??????????, 1999.
??????? ???????? ??????? ???????? ?????. ??. ???. ?. ?. ????????. ?????-?????????: ??????, 1998.
?. Plotnikova, J. Sever: Rusko-slovenski moderni slovar. ?????????-??????? ??????????? ???????. Ljubljana: CZ, ??????: ??????? ????, 1990.
?. ?. ?????, ?. ?. ????????, ?. ?. ?????????, 2005: ??????? ???????????. ????????-??????????????? ??????????. ??????: ???????????? «???????».
???????????????? ??????? ???????? ?????. ???. ?. ?. ????????. ???. 5-?. ?????-?????????: ???????, 1994.
????????????????????? ???????. ??? ???. ?. ?. ?????????? ? ?. ?. ???????????. ??????: ??????? ????, 1990.