Struktura ruskega jezika – fonetika in fonologija

Struktura ruskega jezika – fonetika in fonologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Uvod v študij ruskega jezika:
Pojem knjižnega jezika in njegova socialna in funkcionalna razčlenjenost. Ruski knjižni jezik kot temeljni cilj našega spoznavanja. Uvod v opis jezikovnega sistema (izhajajoč iz strukturalnega pristopa): znakovna narava jezika, jezik in govor, jezikovne ravnine.
2. Fonetika kot prva jezikovna ravnina. Uvod v splošno artikulacijsko fonetiko. Opis ruskih glasov. Fonetična transkripcija. Pomembne lastnosti ruskega glasovnega sistema, zlasti glede na slovenščino: redukcija nenaglašenih samoglasnikov, mehki in trdi soglasniki, njihov vpliv na samoglasnike, glasovi, ki se bistveno razlikujejo od slovenskih. Izgovorne posebnosti. Moskovska in peterburška norma. Osnovni pojmi fonologije, nekatera sporna vprašanja fonološkega opisa ruščine.
Odnos med pisavo in izgovorjavo. Zapis ruščine v slovenščini: podomačenje in prečrkovanje. Osnovne intonacijske konstrukcije.

F. Jakopin: Slovnica ruskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 1968, str. 3–85.
J. Sever, A. Derganc: Ruska slovnica po naše. Ljubljana: MK, 2006, 1–25.
A. Derganc: Potemkinove vasi in Bakhtin : (še nekatere dileme pri slovenjenju lastnih imen iz ruščine). Slavistična revija. apr.-jun. 2009, letn. 57, št. 2, str. 295–300.
A. Derganc: Nekateri problemi pri zapisovanju ruskih lastnih imen v slovenščini. V: HLADNIK, Miran (ur.). Zbornik referatov s Četrtega slovensko-hrvaškega slavističnega srečanja, ki je bilo v Jeruzalemu v Slovenskih goricah, 13.-14. junija 2008. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 141–148.
?. ?. ????????: ???????? ???????????? ???????? ????????????? ?????. ??????: ???????????? ??????????? ????????????, 2003.
Prevzete besede in besedne zveze. V: Slovenski pravopis I. Pravila. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU, Inštitut slovenskega jezika F. Ramovša, 1990, str. 22–29.
ali (tudi dopolnilna literatura)
?. ?. ????????, E. ?. ????????, ?. ?. ??????: ??????????? ??????? ????. ??????? – ??????????. Moskva: ???????????, 2004, 51–123.
P. Cubberley: Russian. A Linguistic Introduction. Cambridge University Press, 2002, str. 53–102.
Poglavji: ??????????????? ???????????? ????????. ??????? ????? ? ????; ????? ????????????? ?????. V: ?. ?. ??????????, ?. ?. ?????????, ?. ?. ??????: ????? ???????????. ???????? ? ??????? ?????. ?????: ???????? ?????, 1993, str. 3–52.
Poglavja: ????????? ?????: ???? ?????????? ? ???? ????????? ????????? ?????; ?????????; ????????? ????? ?????????: ???????? ?????; ?????????????? ?????. V: ?. ?. ??????????, ?. ? ?????? et al.: ????? ???????????. ????????? ?????. ????????? ?????? ? ? ??????????? ???????????. ?????: ???????? ?????, 1995, str. 3–26; 159-93; 197-206; 206–217.