Šolska pedagogika

Šolska pedagogika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 45

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra

ŠOLA KOT INŠTITUCIJA
Odvisnost šole od splošnih družbenih ciljev in vrednot, od pogleda na človeka in njegovo vlogo v družbi, na razmerje med posameznikom in skupnostjo.

1. Organizacija šolstva:
- Cilji šolstva (splošna vzgojna naravnanost) in posameznih šol opredeljujejo organizacijo šolstva in šol
- Splošne značilnosti centraliziranih in decentraliziranih šolskih sistemov (primeri)
- Organizacija, financiranje, upravljanje, vodenje, nadzor sistema; pedagoška služba in njene funkcije (razvojna, svetovalna, inšpekcijska)

2. Organizacija šole
- Notranja organizacija dela; planiranje in programiranje
- Notranja šolska organiziranost je odvisna od vrste faktorjev: od stopnje šole, od ciljev, nalog, stila vodenja
- Organizacijske oblike: pouk, interesne dejavnosti, dopolnilno in dodatno delo, druge oblike-dejavnosti)
- Prostočasne dejavnosti v šoli: institucionalizacija prostega časa; čas in vzgoja; položaj in vloga učencev, učitelj - mentor; animacija

POLOŽAJ POSAMEZNIH SUBJEKTOV IN ODNOSI V ŠOLI

1. Položaj in vloga učiteljev
- Položaj in vloge učitelja; problem odgovornosti; učitelj kot uslužbencev, strokovnjak in človek; učitelj in njegova strokovna avtonomija
- Učitelj in programiranje dela
- Učitelj in inovacije

2. Učitelj in šolski pedagog (posvetovalno delo z učitelji)
- Klasični in konsultantski model sodelovanja
- Cilji in vsebina posvetovalnega dela pedagoga in učitelja
- Učitelj, inovacije in vloga šolskega pedagoga

3. Ravnatelj kot pedagoški in upravni vodja inštitucije
- Položaj in naloge ravnatelja kot pedagoškega in upravnega vodje; ravnatelj v različnih šolskih sistemih; od vloge in položaja ravnatelja je odvisna vloga in položaj šolskega pedagoga

4. Šola, učitelji - dom, starši
- Načini organiziranja staršev ob šolskih vprašanjih (starš v relacijah šolske organiziranosti in organizacije staršev mimo šolskih struktur); vključevanje staršev v šolsko delo in vzgojno-izobraževalni proces starši kot klienti ali starši kot partnerji; kako se oblikuje ta odnos; sodelovanje med starši in šolo v urbanih in ruralnih okoljih. Motivacija staršev za sodelovanje

5. Vloga in položaj učencev na šoli
- Socialno-antropološka analiza šolskega položaja učencev: učenec kot subjekt-objekt šolskega vzgojno-izobraževalnega dela; aktivna in pasivna participacija
- Subjektivni pogoji uveljavljanja učenca kot subjekta v šoli

• Bečaj, J. (2001). Razrednik in šolska kultura. Sodobna pedagogika, letn. 52, št. 1, str. 32-44. ID=761348
• Gregorčič Mrvar, P. in Resman, M. (2019). Vloga pedagoga kot šolskega svetovalnega delavca v vzgojno-izobraževalni ustanovi. Sodobna pedagogika, 70, št. 1, str. 15–33. ID=761348
• Kalin, J., Resman, M., Šteh, B., Mrvar, P., Govekar-Okoliš, M., Mažgon, J. (2009). Izzivi in smernice kakovostnega sodelovanja med šolo in starši. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. ID=249078016
• Kodele, T. in Lesar, I. (2015). Ali formalni in strokovni dokumenti s področja šolstva spodbujajo participacijo učencev? Sodobna pedagogika, 66, št. 3, str. 36–51. ID=761348
• Kuhar, M. (2007). Prosti čas mladih v 21. stoletju. Socialna pedagogika, 11, št. 4, str. 453-472. ID=761348
• Resman M. (1989). Dileme inštitucionalizacije šolskega dela ter položaj učitelja in učenca. Sodobna pedagogika, letn. 40, št. 5-6, str. 270-279. ID=761348
• Resman, M. (1999). Utemeljevanje, organizacija in naloge regionalnega šolstva. Sodobna pedagogika, letn. 50, št. 3, str. 8-25. ID=761348
• Resman, M.(2003): Integracija/inkluzija med zamislijo in uresničevanjem. Sodobna pedagogika, letn. 54, posebna izdaja, str. 64-83. ID=761348
• Resman, M. (2003). Interkulturna vzgoja in svetovanje. Sodobna pedagogika, letn. 54, št. 1, str. 60-79. ID=761348
• Resman, M. (2007). Vzgojni koncept šole se uresničuje v oddelkih: zakaj svetovalno pozornost usmeriti v oddelek? Sodobna pedagogika, letn. 58, posebna izdaja, str. 122-139. ID=761348
• Aktualna šolska zakonodaja

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu.