Sociolingvistika in analiza diskurza

Sociolingvistika in analiza diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gorjanc Vojko

Poznavanje, vrednotenje in dejavna uporaba različnih pristopov k analizi diskurza. Razmerja med jezikovnimi, besedilnimi in sporazumevalnimi normami. Pojmovanje stilistične ustreznosti besedila kot pragmatično-sociolingvistične kategorije. Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje. Institucionalizirana jezikovna politika v Sloveniji po 2. svetovni vojni. Kritična analiza diskurza jezikovne politike. Raziskovalna izhodišča kritične analize diskurza v kontekstu prevajanja in tolmačenja. Kritične analize diskurza in razmerij moči med govorci v komunikaciji. Aktivna vloga raziskovalca, ki načrtno zavzema nenevtralno pozicijo z željo po spremembi obstoječega stanja.

Norman Fairclough: Critical discourse analysis: the critical study of language. London, New York: Longman, 1997.
Florian Coulmans (ur.): The Handbook of sociolinguistics. Oxford: Blackwell, 2004, str. 15- 32, 81-91, 205-216.
Katrij Maryns: The Asylum speaker. Manchaster: St. Jerome, 2006.
Vesna Požgaj Hadži, Tatjana Balažic Bulc, Vojko Gorjanc: Med politiko in stvarnostjo. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.
Izbor besediloslovnih člankov iz slovenske periodične znanstvene publicistike/Selection of articles on text linguistics from periodical Slovenian science journalism.