Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I

Prevodno usmerjene besedilne kompetence v italijanskem jeziku I

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert

Vsebina

Pri predmetu se študentje seznanijo s temeljnimi teoretičnimi pojmi italijanske leksikologije ter najpomembnejšimi leksikalnimi koncepti (polisemija, sinonimija, antonimija, hiperonimija itd.), stratifikacije in kronološke raznolikosti, leksikalne strukture besed in povezav med leksiko in slovnico. Spoznavajo osnovne besedotvorne postopke (afiksacija, kompozicija, konverzija) in njihovo odražanje v italijanskem jeziku, zlasti na ravni različnih področnih jezikov.