Pedagogika

Pedagogika

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 10

Ure vaj: 5

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Jeznik Katja

• Opredelitev osnovnih pojmov: Pedagogika kot znanost, teorija (filozofija), umetnost in ideologija ter kot aplikativna in sintezna veda. Vzgoja kot intencionalni dejavnik kulture in odnos do socializacije, manipulacije in indoktrinacije.
• Šola kot družbena institucija:
Šola in ideologija:
Šola kot ideološki aparat države in pojav "prikritega kurikuluma." Potencialni ideološki dejavniki v šoli: dejavniki: izobraževalni predmeti, vzgojni predmeti, metode poučevanja, učitelj, razredna-šolska skupnost, kultura šole, obrobni organizacijski okviri. Sistemski ukrepi za zmanjševanje ideoloških pritiskov na javno šolo (pravica do ustanavljanja zasebnih šol, laičnost in avtonomnost javne šole). Etično-strokovna odgovornost učitelja za zmanjševanje ideologije.
• Vzgojne dimenzije šolskega programa:
Dualizem vloge šole v sodobni družbi - vzgojni in izobraževalni vidik. Pravni in pedagoški vidik zahteve po oblikovanju vzgojnega koncepta javne šole . Minimalni in maksimalni koncept vzgoje (med preventivno disciplino in odgovorno sintezo vzgoje in izobraževanja). Modeli šolske socializacije (vzgoje): direktni, indirektni in kombinirani.
• Šola kot organizacija z jasno postavljenimi pravili in šola kot skupnost. Sodobna načela oblikovanja šolske skupnosti: pravičnost, solidarnost, inkluzivnost. Etični modeli šolske socializacije: deontološka nasproti diskurzivni etiki, etika pravičnosti, etika skrbi, komunitarijanska etika vrednot. Vzgoja v javni šoli med etičnimi in pravnimi okvirji. Upoštevanje temeljnih človekovih pravic in psiholoških pravice otroka v institucionalni vzgoji.
• Teoretski in praktični problemi moralne vzgoje:
Razvoj moralnosti med heteronomijo in avtonomijo. Osnovne naloge moralne vzgoje: razvoj socialne kognicije in afektivne sfere osebnosti. Identifikacija kot medij moralne vzgoje. Osnovna načela razvoja moralnega razsojanja. Vzgojni pomen razvoja empatije. Paradoksnost fenomena avtoritete v moderni. Pedagoški eros.

1. Temeljna literatura/fundamental:
• Kroflič, R. (1997 in 1999). Med poslušnostjo in odgovornostjo (Procesno-razvojni model moralne vzgoje). Ljubljana: VIJA, 131 str.
• Kroflič, R. Vzgoja za odgovornost onkraj razsvetljenske paradigme: od razvoja odgovora-zmožnosti k spoštljivemu odnosu in razvoju etične zavesti, Sodobna pedagogika, posebna izd. 2007, letn. 58, str. 56–71.
• Kroflič, R. in drugi (2009). Ali poklicne in strokovne šole potrebujejo vzgojni koncept?. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2009, str. 13-79.
• Kroflič, R. in drugi (2011). Kazen v šoli? : izbrani teoretski pristopi k sankcioniranju prekrškov in podpori prosocialnega ter moralnega ravnanja. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, str. 13-35.
• Peček Čuk, M. in Lesar, I. (2009/2011/2020). Moč vzgoje. Sodobna vprašanja teorije vzgoje. Ljubljana: Tehnična založba Slovenije. (poglavje Definiranje nekaterih osrednjih pojmov (str. 21.-40), Vloga ljubezni v pedagoškem procesu (str. 50-52), Multikulturalizem oz. interkulturalizem 185-190) in Ideja inkluzije (str. 190-197).
• Kroflič, R. (2013). Krepitev odgovornosti v šolski skupnosti med konceptoma državljanske in moralne vzgoje. Sodobna pedagogika. Letn. 64, št. 2, str. 12–31.
• Jeznik, K. (2015). Od prepoznanja do pripoznanja identitete otrok in mladostnikov. Sodobna pedagogika. Letn. 66, št. 1, str. 46–62.
• Jeznik, K.; Kroflič, R. in Štirn Janota, P. (2017). O vzgojnih pristopih med permisivnostjo in otrokocentričnostjo. V: Generaciji navidezne svobode: otroci in starši v sodobni družbi. Str. 151-177.Kroflič, R. (2019). Preschools’ and Schools’ Cooperation with Artists and Cultural Institutions (SLO: Povezovanje vrtcev in šol z umetniki in kulturimi institucijami). V: Skubic Ermenc in Mikulec (ur.). Building Inclusive Communities through Education and Learning. Cambridge Scholar Publishing, str. 169-182.

2. Priporočena literatura/recomended:
• Apple, M. (1992). Šola, učitelj in oblast. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 158 str.
• Kodelja, Z. (1995). Laična šola. Ljubljana: MK, 229 str.
• Kroflič, R. (2010). Dialoški model avtoritete kot spopad za vzajemno pripoznanje: feministična kritika lacanovskega pogleda na avtoriteto. Sodobna pedagogika. Letn. 61, št. 3, str. 134–154.
• Lesar, I. (2013). Ideja inkluzije - med različnimi koncepti pravičnosti in etičnimi teorijami. Sodobna pedagogika. Letn. 64 = 130, št. 2, str. 76-95.
• Gradiva (za pripravo opazovalne prakse):
• Šolska dokumentacija s področja problematike vzgojnega koncepta šole.