Osnove beloruščine in ukrajinščine

Osnove beloruščine in ukrajinščine

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Krvina Domen, izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Kratek oris zgodovine obeh jezikov in trenutnega jezikovnega položaja. Bistvene diferencialne lastnosti obeh jezikov (grafične, fonetične, morfološke) glede na ruščino. Branje preprostejših besedil.

P. Mayo: Belorussian.V: Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, 887-947.
G. Y. Shevelov: Ukrainian. Slavonic Languages. London, New York: Routledge, 1993, 947-999.
?. ?. ??????, ?. ?. ??????: ???????? ? ?????????? ?????????. ?????, 1981, 33-60 (pogl. ?????????????????? ?????).
F. Jakopin: Vprašanje beloruskega jezika in jezikoslovja. Jezik in slovstvo 15, 1969/70, 172-182, 248-258.
Juliana Besters Dilger: Ukrajinski in ruski jezik v Ukrajini deset let po samostojnosti. Slavistična revija 4, 2001, 315-325.
?. ?. ??????????: ??????????? ????. ???????????????????? ??????. Specimina philologiae slavicae 138. Muenchen: Otto Sagner, 2003. 21-93; 107-156.