Norma ruskega knjižnega jezika

Norma ruskega knjižnega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen, prof. dr. Derganc Aleksandra

Poglavitni problemski sklopi:
- Pojem in vloga knjižnega jezika
- Nastanek in razvoj ruskega knjižnega jezika v 18. st.
- Vloga posameznih avtorjev (M. Lomonosova in drugih) pri normiranju r. k. j.
- Razmerje med živo ruščino, cerkvenoslovanskimi in zahodnoevropskimi elementi pri nastanku ruskega knjižnega jezika.
- Norma v 19. st.
- Spremembe norme po revoluciji, normiranje v času Sovjetske zveze.
- Spremembe v normi ruskega k. j. ob prelomu 20. in 21. st.

V. M. Živov: ???? ? ???????? ? ?????? ? XVIII ????. ?.: ????? ??????? ????????, 1996.
?. ?. ?????????: ?? ??????? ???????? ????????????? ????? XVIII — ?????? XIX ???? (???????? ????????? ????????? ? ?? ???????????? ?????). ?.: ???-?? ???, 1985.
B. Comrie, G. Stone, M. Polinsky: The Russian Language in the 20th century. Oxford: Clarendon Press. 1996.
A. Derganc: Vloga francoščine pri izoblikovanju sodobne knjižne ruščine. Linguistica, ISSN 0024-3922.
A. Derganc: Nekatere značilnosti ruske jezikoslovne terminologije. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, str. 415–423.
A. Derganc: O nekaterih ruskih frazemih s cerkvenoslovanskimi elementi. V: FINK-ARSOVSKI, Željka (ur.), HRNJAK, Anita (ur.). Slavenska frazeologija i pragmatika = Slavjanskaja frazeologija i pragmatika. Zagreb: Knjigra, 2007, str. 69–74.
A. Derganc: Nekateri vidiki odnosov med ruščino in cerkveno slovanščino v 20. stoletju. V: VIDOVIČ-MUHA, Ada (ur.). Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje : ob 450-letnici izida prve slovenske knjige, (Obdobja 20). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003, str. 87–94.
A. Derganc: Spremembe v ruski leksiki ob prelomu iz 20. v 21. stoletje. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.). Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem : členitev jezikovne resničnosti, (Obdobja 22). Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2004, str. 93–101.