Književnost v medkulturnem položaju

Književnost v medkulturnem položaju

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Uvajanje v praktično rabo kulturoloških in prevajalskih znanj na področju medkulturnega prenašanja umetnostnih vsebin in kulturnih specifik ter metakulturnih in metaliterarnih prvin. Poglabljanje znanja o možnostih ustreznih rešitev medkulturnega posredovanja v sekundarni literaturi. Oblikovanje lastne dokumentacije. Kritično presojanje možnih rešitev medkulturnega posredovanja glede na funkcijo in namen literarnega besedila v izhodiščni in ciljni kulturi. Prenos teoretičnega znanja v prakso.

- M. Grosman et al., 1997: Književni prevod. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 70133248
- M. Grosman et al., 2004: Književnost v medkulturnem položaju. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID - 216284160
- Nike Kocijančič Pokorn, ur., 2009: Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju. Ljubljana: Znanstvena založba FF. COBISS.SI-ID 248837632
- N. Kocijančič Pokorn, 2003: Misliti prevod. Ljubljana: Študentska založba. COBISS.SI-ID - 120771840
- Š. Vevar, 2000: Temeljni aspekti in principi teorije literarnega prevajanja. Ljubljana: Študentska založba. COBISS.SI-ID 113791232