Center za pedagoško izobraževanje

Visokošolska didaktika

Izobraževanje je namenjeno visokošolskim učiteljem in učiteljicam ter sodelavcem in sodelavkam, ki so nosilci/nosilke študijskih predmetov ali kot habilitirani sodelavci/sodelavke izvajajo pedagoški proces v okviru terciarnega izobraževanja.

Na izobraževanju bodo dobili vpogled v strokovne in formalne značilnosti načrtovanja visokošolskega izobraževanja, spoznali strukturo študijskih programov in učnih načrtov ter njihovo vlogo v procesu lastnega načrtovanja visokošolskega pouka. Podrobneje se bodo seznanili z načini neposredne priprave na visokošolski pouk (na ravni študijskega leta in na ravni didaktične enote). 

Izobraževanje bo kot kombinacija predavanj, delavnic in diskusij potekalo v dveh ločenih delih, med katerima bodo imeli udeleženci in udeleženke čas za pripravo individualnega načrta izvedbe študijskega predmeta. 

Naslednji termin izvedbe: sreda, 19. junij 2024, ob 15.00 (prvi del) in sreda, 18. september 2024, ob 15.00 (drugi del)
Kraj izvedbe: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana
Rok za prijavo: 16.  junij 2024 oz. do zapolnitve mest
Cena: 165 evrov z DDV-jem
Obseg: 8 pedagoških ur (2 x 4 pedagoške ure) 
Izvajalec: izr. prof. dr. Damijan Štefanc 

Prijavo oddate na povezavi.

Delavnica je namenjena zaposlenim, ki se pri delu srečujejo s pisanjem in objavljanjem gradiva, za katera bi se želeli naučiti, ali so v skladu z veljavno pravopisno normo. Na delavnici boste osvežili in nadgradili znanje slovnice in pravopisa ter izvedeli, kako si lahko pri pisanju pomagate s spletnimi jezikovnimi orodji. Delavnica bo zajemala reševanje praktičnih nalog s primeri različnih avtentičnih besedil. S pregledovanjem besedil in reševanjem nalog bomo ugotavljali, katera področja pisnega sporočanja so domena pravopisa in katera pravopis presegajo. Predstavljena bosta smisel in vloga pravopisa in knjižnega jezika v javnem sporočanju, pripravljeno gradivo pa bodo dopolnili odgovori na postavljena pravopisna in jezikovna vprašanja.

Cilji:

 • izboljšanje pisnega izražanja, saj je kakovostno pisno izražanje nujno za boljše poučevanje in sporazumevanje,
 • zavedanje različnih sporazumevalnih okoliščin,
 • prepoznavanje lastnega pisnega izražanja in odpravljanje njegovih motečih lastnosti,
 • kakovostnejše izražanje in sporazumevanje tako v pisnem kot v govorjenem knjižnem jeziku.

Naslednji termin izvedbe: petek, 23. februar, 9.00–16.00
Kraj izvedbe: Filozofska fakulteta UL, Aškerčeva 2, Ljubljana
Rok za prijavo: 15. februar 2024 oz. do zapolnitve mest
Cena: 145 evrov z DDV-jem
Obseg: 8 pedagoških ur
Izvajalka: doc. dr. Saška Štumberger

Prijavo oddate na povezavi.

Znanstveno pisanje v angleščini: Kako objaviti raziskovalno delo v mednarodnih revijah
Dr. Collin Bjork (Massey University) in dr. Monika Kavalir (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta)

Namen delavnice je priprava na objavljanje raziskovalnih spoznanj v mednarodnih znanstvenih revijah. Obravnavali bomo vse korake v procesu znanstvenega pisanja, vključno s pisanjem različnih delov znanstvenega članka, posebnimi značilnostmi pisanja v akademski angleščini ter postopki oddajanja in popravljanja člankov.

Naslednja izvedba: 21. november 2023, 13.00–19.45

Prijava: na povezavi

Glavni cilj tečaja je krepitev samozavesti govorcev in govork angleščine kot tujega jezika ter zavesti o pomenu uspešnega sporazumevanja, ki ga vse prevečkrat ovira pretirano obremenjevanje z napakami. To pa ne izključuje skrbi za čim pravilnejšo rabo jezika – dotaknili se bomo težav, ki so značilne za večino slovenskih govorcev in govork, udeleženci in udeleženke pa bodo prejeli tudi diskretno individualno povratno informacijo, katere napake delajo pogosto in kako jih lahko odpravijo.

Teme in dejavnosti:

 • poročanje (o aktualnih političnih dogodkih, prebranem članku, dogajanju na konferenci itd.),
 • izmenjava informacij (o dogajanju na sestanku kolektiva, najnovejših izsledkih na določenem raziskovalnem področju, o poklicnih načrtih, projektih ipd.),
 • debata: priprava in izvedba izmenjave mnenj o kontroverznih temah s poudarkom na zmožnosti vključevanja in predstavljanja nasprotnih argumentov,
 • igre vlog v določenem družbenem kontekstu (npr. sestanek kolektiva, pogovor o kočljivi temi s študenti/kolegi/v družinskem krogu),
 • intervju (z ugledno znanstvenico, predstojnikom, kolegom, uveljavljenim piscem ipd.),
 • spontan odziv na splošno temo,
 • opis slike,
 • pripovedovanje zgodb,
 • vaje iz izgovarjave in intonacije v angleškem jeziku.

Udeleženci in udeleženke bodo hkrati razvijali svoj občutek za izbiro ustreznega registra (formalno/neformalno rabo jezika), bogatili svoj besedni zaklad in osvežili znanje angleške slovnice. Pri vseh zvrsteh ustnega sporočanja bomo pozorni tudi na etični vidik sporazumevanja in pomen spoštovanja sogovornika/sogovornice.

Naslednji termin izvedbe: 24. 4.–19. 6. 2024, sreda, 8.00–9.35
Rok za prijavo: 18. april 2024 oz. do zapolnitve mest
Cena: 269 evrov z DDV-jem
Obseg: 16 pedagoških ur
Izvajalka: lekt. mag. Mojca Belak

Prijavo oddate na povezavi.