Projektor

Program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol (VIŠ)

Program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol (VIŠ)

Namen programa

Program je namenjen predavateljem višjih strokovnih šol z visoko izobrazbo.

Cilji programa

Glavni cilj programa je usposobiti predavatelje višjih strokovnih šol za kakovostno izobraževalno delo, ob upoštevanju sodobnih dognanj pedagoške psihologije, visokošolske didaktike, andragogike, poklicne pedagogike in specifičnosti danega poklicnega področja.

Program je zasnovan na:

  • razvoju kompetenc, ki jih potrebuje višješolski predavatelj,
  • prepletanju psihološke, pedagoške, andragoške in didaktične teorije ter učne in poklicne prakse,
  • modelu izkušenjskega in kolegialnega učenja,
  • paradigmi učitelja kot razmišljajočega praktika in avtonomnega profesionalca,
  • izobraževanju, ki je usmerjeno k udeležencem in ni le prenašanje gotovih znanj, ampak spodbuja aktivno sodelovanje udeležencev ob soočanju teorije in izkušenj.

V skladu z Merili za akreditacijo študijskih programov za izobraževanje učiteljev program obsega 30 KT.

Vpisni pogoj

končan študijski program druge stopnje po bolonjski prenovi oziroma univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program.

Predstavitveni zbornik Programa za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe za predavatelje višjih strokovnih šol

Razpis za š.l. 2022/23