Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja

Izbrana poglavja iz ruskega jezikoslovja

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

- kontrastivna primerjava ruske in slovenske skladnje;
- pregled ruskih odvisnih stavkov;
- raba veznikov;
- posebnosti predikacije v ruščini;
- primerjava ruskih in slovenskih stavčnih vzorcev;
- izražanje modalnosti;
- sodobne tehnologije pri poučevanju in preučevanju ruskega jezika, raba enojezičnih in vzporednih korpusov;
- raba sodobnih ruskih leksikografskih orodij.

???????, ???? .?. 2000. ????????? ???????????? ???????? ?????. ??????: ????.
?????????, ????? ?. 2010. ?????????? ???????? ????? ? ??????????? ? ????????????, ?????????. ???: ????????.
???????, ???????? ?. 2011. ???????? ? ?????????????? ?????????. ?????????????? ???????? ? ?????????????? ??????? ?????? ????. ??????: ????.
???????, ???????? ?. (???. ???.). 2009. ???????????? ?????? ???????? ?????: 2006-2008. ????? ?????????? ? ???????????. ???.: ??????-???????.
????????, ???? ?. 2001. ???????? ? ????? ?????????. ??????: ???????????? ????.
http://www.ruscorpora.ru/instruction-main.pdf
?????? ?????????? ???????? ??????? ?????????? (http://rusgram.ru)
Uhlik, Mladen, Žele, Andreja. 2022 (v tisku). Rusko-slovenska skladnja: propozicijska in medpropozicijska razmerja. Zbirka Razprave FF. Znanstvena založba FF UL: Ljubljana.
Uhlik, Mladen, Žele, Andreja. 2020. ?????????? ???????????? ??????????? (? ????????????? ? ??????? ??????????????? ? ????????). Slovenski jezik - Slovene linguistic studies 12. 135 -156.
Uhlik, Mladen, 2020. Ruske zgradbe z orodnikom v vlogi povedkovega prilastka. V: KRAJNC IVIČ, Mira (ur.), ŽELE, Andreja (ur.). Pogled v jezik in iz jezika : Adi Vidovič Muha ob jubileju. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 133. Maribor: Univerzitetna založba: = University Press. 122-133.