Temelji slovenske zgodovine v srednjem veku

Temelji slovenske zgodovine v srednjem veku

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Paradigma slovenska zgodovina – zgodovina Slovencev. Predstave o slovenskem srednjem veku in zgodovinska realnost. Vpliv geografskih in prostorskih danosti na konkretno zgodovinsko dogajanje. Slovensko ozemlje v zgodnjem srednjem veku: nove etnične, družbene, politične in kulturne manifestacije po koncu antike; karolinško obdobje in (ponovna) integracija v zahodnoevropski civilizacijski krog, specifike razvoja pri nas, pregled po pokrajinah. Visoki in pozni srednji vek: fevdalizacija družbe v vseh njenih segmentih; oblikovanje dežel; dinastično-politični razvoj in nosilci moči ter oblasti; plemstvo, kmetje, meščanstvo; cerkev; kultura.

- P. Štih, V. Simoniti, Slovenska zgodovina do razsvetljenstva, Ljubljana 1995, str. 8-152
- P. Štih, Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku. Osnovne poteze zgodovinskega razvoja od začetka 6. do konca 9. stoletja, Ljubljana 2001, 108 str.
- P. Štih, Iz slovenskega srednjega veka in o slovenskem srednjem veku. Izbrane razprave. Ljubljana 2004
- Zgodovina Slovencev, Ljubljana 1979, str. 94-224
- B. Grafenauer, Zgodovina slovenskega naroda I, (str. 305-458), II, Ljubljana 1978, 1965
- B. Grafenauer, Karantanija. Izbrane razprave in članki, Ljubljana 2000
- Zgodovina Cerkve na Slovenskem, Celje 1991 str. 29-92
- S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev od naselitve do zloma stare Jugoslavije, Ljubljana 1961, str. 49-219
- D. Kos, Kdor z mestom ne trpi, naj se z mestom ne krepi, Ljubljana 1998, 133 str.
- M. Kosi, Potujoči srednji vek, Ljubljana 1998, 344 str.