Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza D

Slovenski jezik: sociolingvistika in analiza diskurza D

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gorjanc Vojko

Poznavanje, vrednotenje in dejavna uporaba različnih pristopov k analizi diskurza. Razmerja med jezikovnimi, besedilnimi in sporazumevalnimi normami. Pojmovanje stilistične ustreznosti besedila kot pragmatično-sociolingvistične kategorije. Semantika besedila. Kognitivni vidiki besedilnih procesov. Analiziranje vpliva sociolingvističnih dejavnikov na oblikovanost besedila.

1. Norman Fairclough: Critical discourse analysis: the critical study of language. London, New York: Longman, 1997.

2. Vijay K. Bhatia: Worlds of written discours. London: Continuum, 2007.

3. Florian Coulmans (ur.): The Handbook of sociolinguistics. Oxford: Blackwell, 2004, str. 15-32, 81-91, 205-216.

5. Katrij Maryns: The Asylum speaker. Manchaster: St. Jerome, 2006.

6. Izbor besediloslovnih člankov iz slovenske periodične znanstvene publicistike/Selection of articles on text linguistics from periodical Slovenian science journalism.