Opazovalna praksa pri pedagogiki

Opazovalna praksa pri pedagogiki

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 2

Nosilec/izvajalec: asist. Košmerl Tadej, doc. dr. Jeznik Katja

Praksa se izvaja pod vodstvom visokošolskega učitelja/sodelavca in mentorja na partnerskih šolah oz. drugih institucijah.
Visokošolski učitelj/sodelavec bo koordiniral prakso, pripravljal gradivo in skupaj z mentorjem na šoli (oz. drugi instituciji) ocenjeval uspešnost opravljene prakse. Pedagoška praksa se lahko izvaja razpršeno – 15 ur

- v okviru priprave na opazovalno prakso študenti dobijo navodila za proučevanje ustrezne pedagoške dokumentacije in opazovanje vzgojne prakse in disciplinskih postopkov na ravni razredne in šolske skupnosti,
- ob pomoči mentorja natančno opišejo en tipičen vzgojni konflikt in postopke za njegovo razrešitev,
- s pomočjo predpisane literature pripravijo analizo reševanja opisanega konflikta z vidika upoštevanja različnih etičnih kriterijev in predpisanih postopkov za izrek vzgojnega ukrepa
- seznanijo se s posebnimi preventivnimi ukrepi za zagotavljanje discipline na ravni razreda oziroma šole in jih s pomočjo mentorja ustrezno ovrednotijo
- opišejo en primer obravnave učne teme z vidika doseganja vzgojno-socializacijskih ciljev ustreznega predmeta
- opišejo en potek razredne ure in ga analizirajo z vidika vsebine in vodenja

• Strike, K. and Soltis, J. F. (1998). The Ethics of Teaching. New York and London: Teachers College Press, str. 1-18, 21-31.
• Strike, K. A. and Moss P. A. (2003). Ethics and College Student Life (A case Study Approach). New Jersey and Ohio: Prentice Hall, str. 1-11.
• obvezni viri za predmet Pedagogika.