Metode izobraževanja odraslih

Metode izobraževanja odraslih

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 15

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: asist. Breznikar Skočir Nina, izr. prof. dr. Radovan Marko

• Temeljni pojmi, planiranje, programiranje, oblika, metoda, tehnika v izobraževanju odraslih.
• Različne klasifikacije oblik in metod izobraževanja odraslih.
• Pomen učne klime za uspešno učenje odraslih
• Uporaba IKT v izobraževanju odraslih.
• Načrtovanje izobraževanja na daljavo.
• Vloga tutorja v izobraževanju na daljavo
• Projektna metoda izobraževanja.
• Metoda igranja vlog in različice igranja vlog.
• Diskusija in variante diskusije.
• Metoda primera, značilnosti in stopnje priprave primera.
• Problemsko zasnovano izobraževanje.
• Simulacije v izobraževanju odraslih in igra vlog.
• Delavnica, konferenca, seminar in druge množične oblike izobraževanja odraslih

• Brečko, D. (2002). Štirideset sodobnih učnih metod. Sofos, Ljubljana. (str. 7-139)
• Bregar, L., Zagmajster, M. in Radovan, M. (2020). E-izobraževanje za digitalno družbo. Ljubljana: Andragoški center Slovenije. (str. 75-94 in 171-186)
• Conti, G. J in Kolody, R. C. (2004). Guidelines for selecting methods and techniques. V M. W. Galbraith (ur.), Adult learning methods: A guide for effective instruction (str. 181–192). Malabar, Florida: Krieger Publishing.
• Henry, J (1994). Teaching Through Projects. Kogan Page, London. (str. 11-153)
• Mijoč, N. (1997). Metoda primera in njena uporaba v izobraževanju odraslih. Vzgoja in izobraževanje, št. 1, str. 9-14.
• Radovan, M. (2020). Psihosocialno učno okolje in vpliv na učenje (študijsko gradivo)

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na spletu/
Important articles from domestic and foreign literature available in libraries and on the Internet.