Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil E

Lektoriranje pisnih in govorjenih besedil E

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška, prof. dr. Tivadar Hotimir

Poglobitev in utrditev knjižnojezikovne norme in njena smiselna izraba pri sporočanju (kot besedilotvornem procesu), pa tudi njena )kršitev« v smislu jezikovne oz. besedilne zaznamovanosti.
Posebna pozornost je namenjena poglobitvi in utrjevanju skladenjske norme in
upovedovalnih pravil glede na pisno in govorno uresničevanje, utrjevanje besedotvornega sistema in besedoslovnega znanja v praksi.
Primerjava uresničevanja skladenjske norme (posebej besednega reda, stavčne tipologije, rabe časov itd.) in upovedovalnih pravil v posameznih funkcijskih zvrsteh. Besedotvorna, besedna in frazeološka ustreznost v besedilih različnih funkcijskih zvrsti.
Besedilnovrstno urejanje besedila: Vprašanje besedilne koherence. Lektoriranje neumetnostih in deloma umetnostnih besedil. Pojem t. i. minimalnega popravka.
Posebne oblike lektoriranja: lektoriranje prevodov; zgoščevalno lektoriranje; lektoriranje zapisanih govorjenih besedil in besedil, pripravljenih za govor (npr. radijska besedila).
Temeljna načela lektoriranja. Lektoriranje kot jezikovnokulturni problem (razmerje do jezikovnega kotičkarstva). Etika lektorskega dela. Lektor in redaktor. Lektura in korektura. Lektoriranje kot del jezikovnega svetovanja.

- Erika Kržišnik, Jezik v Razseljeni osebi in Pustoti (Še enkrat o zvrstnosti). Jezik na odru, jezik v filmu, Ljubljana 1983, 308–311.
- Zgoščevalno lektoriranje teletekstov. Jezik in slovstvo XXXII, 1986/87, št. 1, 18–23.
- Pravopis v slovenski državi in slovenskem jezikoslovju. Slava (Ljublj.), 1992/93, let. 6, št. 1, str. 8–17.
- Katja Podbevšek: Prekodiranje govorjenega jezika v pisnega (lektorska izkušnja), Jezik in slovstvo 1990/91.
- Slavistična revija 2003/2 (polemika ob izidu SP 2001).
- Tina Verovnik, Sodobni slovenski jezik med rabo, normo in kodifikacijo. V: Uvod v novinarske študije. 2005, 110–132.
- Seznanjenost s katerim delom jezikovnega kotičkarstva (npr. Jezikovno razsodišče 1980–1982, Trst, Celovec, 1984; V. Gjurin: Slovenščina zdaj! Art agencija, 1991; J. Sršen: Jezik naš vsakdanji. Gospodarski vestnik, 1992).