Izbrane teme iz slovenske zgodovine v srednjem veku

Izbrane teme iz slovenske zgodovine v srednjem veku

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Vsebina ni precizirana oz. je določen le njen najširši okvir: to je slovenska zgodovina v srednjem veku. Načeloma se vsako leto obravnavajo drugi vsebinski sklopi, ki so zanimivi bodisi zaradi svoje aktualnosti bodisi zaradi svojega pomena in ki omogočajo uresničitev zadanih ciljev.

Literatura je odvisna od obravnavanega vsebinskega sklopa in je ni mogoče taksativno našteti. Načeloma gre za literaturo tako v slovenskem kot v tujih jezikih, pri čemer je težišče praviloma na recepciji večjega števila znanstvenih razprav in ne na sintetičnih ali monografskih pregledih.

Spodaj navedeni naslovi služijo zgolj kot referenčni okvir:
- M. Kos, Srednjeveška kulturna, družbena in politična zgodovina Slovencev. Izbrane razprave, Ljubljana 1985, 388 str.
- M. Žvanut, Od viteza do gospoda, Ljubljana 1994, 223 str.
- S. Vilfan, Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, Ljubljana 1996, 526 str.
- A. Suppan (Hg.), Zwischen Adria und Karawanken, Berlin 1998, str. 18-111
- L. Hauptmann, Nastanek in razvoj Kranjske, Ljubljana 1999, 163 str.
- A. Moritsch (Hg.), Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region, Celovec-Ljubljana-Dunaj 2001, str. 11-172
- P. Štih, Srednjeveške goriške študije, Nova Gorica 2002, 256 str.
- H. D. Kahl, Der Staat der Karantaner, Ljubljana 2002
- B. Benussi, Nel medio evo. Pagine di storia istriana, 1-2, Rovigno-Trieste 2004
- D. Kos, Vitez in grad, Ljubljana 2005, 431 str.