Izbrana vprašanja iz zgodovine JV Evrope v srednjem veku

Izbrana vprašanja iz zgodovine JV Evrope v srednjem veku

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mlacović Dušan, izr. prof. dr. Mlinar Janez, prof. dr. Štih Peter

Nabor izbranih vprašanj je variabilen in se spreminja glede na aktualnost in trende v stroki ter glede na interes študentov. Prednostno bodo obravnavana vprašanja, ki imajo v političnem, družbenem in gospodarskem razvoju JV Evrope v primerjavi z zahodno Evropo specifično dinamiko (etnogeneza, etnična in verska heterogenost prostora, specifike razvoja fevdalizma, politična nestabilnost prostora ...).

Literatura je pogojena z vsebino izbranih vprašanj.

Osnovni pregled:
- K. Kaser, Südosteuropäische Geschichte und Geschichtswissenschaft, Wien 2002, 2 izd.
- Studienhandbuch östliches Europa Bd. 1: Geschichte Ostmittel und Südosteuropa, Köln 1999

Bibliografije:
- Historische Bücherkunde Südosteuropa, Band I: Mittelater, München 1980 (starejša literatura)
-nacionalne bibliografije (novejša literatura)

Pregled virov:
- Historische Bücherkunde Südosteuropa, Band I: Mittelater, München 1980
- Repertorium fontium medii aevi. Roma 1960

Strokovni časopisi:
- Südost Forschungen, München
- Osthefte, Wien
- nacionalni strokovni časopisi