Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine

Izbrana poglavja iz slovenske srednjeveške zgodovine

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Štih Peter

Vsebina ni precizirana oz. je določen le njen najširši okvir: to je slovenska zgodovina v srednjem veku. Načeloma se vsako leto obravnavajo drugi vsebinski sklopi, ki so zanimivi bodisi zaradi svoje aktualnosti bodisi zaradi svojega pomena in ki omogočajo uresničitev zadanih ciljev.

Je vsakokrat odvisna od obravnavanega vsebinskega sklopa in je ni mogoče taksativno našteti. Spodaj navedeni naslovi služijo zgolj kot referenčni okvir.

Reference readings depend on selected contents.

- M. Kos, Srednjeveška kulturna, družbena in politična zgodovina Slovencev. Izbrane razprave, Ljubljana 1985, 388 str.
- M. Žvanut, Od viteza do gospoda, Ljubljana 1994, 223 str.
- S. Vilfan, Zgodovinska pravotvornost in Slovenci, Ljubljana 1996, 526 str.
- A. Suppan (Hg.), Zwischen Adria und Karawanken, Berlin 1998, 478 str.
- L. Hauptmann, Nastanek in razvoj Kranjske, Ljubljana 1999, 163 str.
- A. Moritsch (Hg.), Alpen-Adria. Zur Geschichte einer Region, Celovec-Ljubljana-Dunaj 2001, 628 str.
- P. Štih, Srednjeveške goriške študije, Nova Gorica 2002, 256 str.
- H. D. Kahl, Der Staat der Karantaner, Ljubljana 2002
- B. Benussi, Nel medio evo. Pagine di storia istriana 1-2, Rovigno-Trieste 2004
- D. Kos, Vitez in grad, Ljubljana 2005, 431 str.