Interkulturnost v vzgoji in izobraževanju

Interkulturnost v vzgoji in izobraževanju

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Skubic Ermenc Klara

a) Pojavitev in začetki interkulturne vzgoje in izobraževanja: razlogi, modeli in diskurzi interkulturne vzgoje in izobraževanja;
b) Dva temeljna odziva sistemov izobraževanja na jezikovno in kulturno heterogeno učno populacijo: asimilacijski model (tujčevska pedagogika), interkulturna vzgoja in izobraževanje (interkulturna pedagogika);
c) Razmerje med liberalnim in multikulturnin vzgojni koncept;
d) Interkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo:
- Vzgoja v kontekstu kulturnega relativizma;
- diskurz enakosti in diskurz deficitarnosti
-kulturna raznolikost in socialna razslojenost
-manjšinske in priseljenske skupnosti in učni dosežki
-interkulturnost in inkluzija;

e) Pasti interkulturne pedagogike;
f) Evropska in slovenska politika na področju interkulturne vzgoje in izobraževanja:
- splošne značilnosti in načela delovanja evropske izobraževalne politike (s poudarkom na načelu subsidiarnosti in mehkih političnih mehanizmih);
- politični dokumenti na področju izobraževanja ljudi priseljenskega ozadja ter procesi oblikovanja politike;
- medkulturni dialog; prednosti in pasti;
- odziv slovenske politike na priseljensko populacijo v izobraževanju (normativni okvir in izzivi v praksi);

g) Poklicno izobraževanje v Sloveniji s perspektive dijakov priseljenskega ozadja (pravičnost sistema poklicnega izobraževanja, njegove močne in šibke točke, mesto in učni dosežki dijakov priseljenskega ozadja);
h) Šolstvo manjšin v Sloveniji:
- specifike zgodovinskega razvoja madžarske in italijanske narodne skupnosti
- razvoj dvojezičnih šol v Prekmurju
- značilnosti dvojezičnih šol (šolska mreža, programske prilagoditve, didaktični modeli, kadrovske specifike; po-obvezno izobraževanje)
- značilnosti ureditve šolstva na dvojezičnem ozemlju Slovenske Istre
- Cilji in izzivi obeh ureditev

i) Izobraževanje pedagoških delavcev za delo s kulturno in jezikovno heterogeno populacijo (značilnosti, prednosti in omejitve koncepta interkulturnih kompetenc)

1. ERMENC, K. S. (2010) Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti. Sodobna pedagogika, letn. 61, št. 2, str. 268-279. ID=761348
2. ERMENC, K. S. (2015) Izkušnje učiteljev s poučevanjem dijakov migrantskega ozadja v poklicnem izobraževanju. AS. Andragoška spoznanja, letn. 21, št. 3, str. 7-22 ID=269580288
3. ERMENC, K. S. (2011). Interkulturnost v izobraževanju in izobraževalnih politikah : študijsko gradivo. Ljubljana: Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 62 str. ID=48101474
4. JOSIPOVIČ. D. (2014). Avtohtonost, etničnost, narodnost in definicija narodne manjšine. V: Kržišnik-Bukić, V., Josipovič, D. (Ur.) Zgodovinski, politološki, pravni in kulturološki okvir za definicijo narodne manjšine v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja. Str. 9-34. ID=274476800
5. KOLEDNIK, A. (2010). Podatki raziskave PISA 2006 : primerjava dosežkov dijakov priseljencev in naravnih govorcev Sodobna pedagogika. št. 1. Str. 136-154.ID=761348
6. KYMLICKA, W.(2005). Sodobna politična filozofija. Uvod. Str. 457-518
7. MEDVEŠ, Z. (2012). Ocenjevanje onkraj znanja, vrednotenje onkraj dosežkov. V: Šteh, B. (ur.). Pedagoško andragoški dnevi 2012. Preverjanje in ocenjevanje znanja ter vrednotenje dosežkov v vzgoji in izobraževanju. Str. 8-19. https://pad.si/media/files/pad12_zbornik.pdf
8. MEDVEŠ, Z. et. al. (2008). Prispevek poklicnega in strokovnega izobraževanja k pravičnosti in socialni vključenosti: Sodobna pedagogika, št. 5, Str. 74-94. ID=761348
9. PEČEK M., LESAR, I. (2006). Pravičnost slovenske šole: mit ali realnost. Str. 79-95. ID=229959424
10. PEČEK, M., ERMENC, K. S. (2016). Izobraževanje učiteljev za poučevanje v kulturno in jezikovno heterogenih oddelkih. Sodobna pedagogika, letn. 67, št. 2, str. 8-24 ID=761348
11. VIŽINTIN, M. A. (2013). Vključevanje otrok priseljencev prve generacije in medkulturni dialog v slovenski osnovni šoli. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. Pedagoška fakulteta. Str. 6-39. ID=9902409
12. WIGGAN, G. (2007). Race, School Achievement, and Educational Inequality: Toward a Student-Based Inquiry Perspective. Review of Educational ResearcH, letn.. 77, št. 3, Str. 310-333.

Relevantni viri iz domače in tuje literature ter politični dokumenti, dostopni v knjižnicah in na svetovnem spletu.