Frazeologija v različnih besedilnih vrstah

Frazeologija v različnih besedilnih vrstah

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valenčič Arh Urška

Vsebina

Vloga frazemov v umetnostnih, publicističnih in poljudno-znanstvenih besedilih, nenormativna raba frazemov in vzroki za frazeološke prenovitve, semantična razmerja, zvrstnost v frazeologiji, simbolika v frazeologiji, vloga frazeologije v translatologiji, etimologija frazemov, frazeologija v slovarjih (enojezični, dvojezični; semasiološki, onomasiološki; etimološki slovarji), frazeologija v delih posameznih avtorjev, predstavitev raziskav na empiričnem gradivu.