Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

Besedilna fonetika slovenskega knjižnega jezika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Huber Damjan, prof. dr. Tivadar Hotimir

Obravnava in usvojitev osnovnih značilnosti ter zakonitosti besedilne fonetike govorjene slovenščine s poudarkom na knjižni izreki. Študenti se bodo seznanili z osnovnimi pravili stavčne intonacije, smiselne členitve besedil (premori) in poudarjanja (stavčna prozodija; razmerje med naglasom in poudarkom). Pri tem predmetu bodo spoznali pridobivanje in obdelavo posnetkov za nadaljnjo kritično vrednotenje različnih tipov besedil in govorcev s pomočjo instrumentalne glasoslovne analize in percepcija govora. Poleg spoznavanja teoretičnih značilnosti sodobne slovenščine (uvodne ure) bodo študentje preko seminarjev in vaj tudi praktično spoznavali besedilne zakonitosti slovenskega predvsem (knjižnega) jezika.

- TOPORIŠIČ, Jože: Slovenska slovnica. Maribor: Obzorja, 1976, 1984, 1991, 2000 (poglavji o glasoslovju in skladnji).
- FERBEŽAR, I. idr.: Sporazumevalni prag za slovenščino 2004. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze: Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport (nabor besedil, predvsem poglavje o fonetični opremljenosti besedil).
I- ntonation Systems (A Survey of Twenty Languages). Ur. D. Hirst in A. di Cristo. Cambridge University Press.
- TIVADAR, Hotimir. Vzpostavitev razmerij med govorom in branjem, recitacijo in igranjem. (zb. Meddisciplinarnost v slovenistiki / Mednarodni znanstveni simpozij Obdobja) Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2011, str. 15–22.
- TIVADAR, Hotimir. Fonetika in realno gradivo – izbira(nje), pridobivanje, urejanje in analiza govorjenih medijskih besedil. V: Infrastruktura slovenščine in slovenistike (ur. Marko Stabej). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Obdobja. Simpozij = Symposium; 28, 2009, 365–369.
Navezava na fonetične in besediloslovne obvezne predmete.