Application for Enrolment - The Undergraduate Programmes

Applicants to first-cycle undergraduate study programmes must submit the application for enrolment via the eVŠ portal within the deadline specified in the call for enrolment. Call for enrolment in first-cycle undergraduate study programmes in the academic year 2020/2021 is published here (only available in Slovene).

Instructions on how to fill in the application can be found here.

The call for enrolment in first-cycle undergraduate study programmes is published annually, usually in February for the following academic year.

More information can be found here:

All students pay an enrolment fee for each additional academic year of study, which may vary depending on the academic year.

The tuition fee for academic year is 3,000 EUR. Students can pay the tuition fee in lump sum or in instalments.

The tuition fee is charged to:

 • all part-time students;
 • full time students;
  • who have previously obtained equivalent level of education (i.e. first-cycle),

  • who wish to change the study programme and have previously repeated the year or changed the study programme at the first-cycle studies,

  • who are nationals of non-EU countries, and of countries with which there is no bilateral agreement between the countries, on omitting the fees.

The fees are published in the price list of the faculty.

Slovene and EU citizens can apply for first-cycle undergraduate study programmes with a fixed number of places available for full-time and part-time studies separately. Non-EU citizens can also apply for these places if they or their parents or guardians, are tax residents of the Republic of Slovenia with permanent residence in Slovenia at the time of the application.

The number of available places for BA programmes of the Faculty of Arts for the above stated candidates is published in the call for enrolment or available here.

Non-EU citizens and Slovenes who do not have Slovenian citizenship can apply for places specified separately and are available here.

Candidates applying for first-cycle undergraduate study programmes should prove that they meet the enrolment conditions according to the Higher Education Act as well as other admission criteria, according to the chosen study programme.

In the case of limited access, applications will be assessed based on selection criteria specific to the study programme for which the candidates have applied to.

Enrolment conditions and selection criteria (in case of restricted access) are available in the presentation brochures as well as in the call for enrolment that is available here.

Application deadlines:

 • In the first application period, Slovene citizens and EU nationals must submit their application for enrolment into undergraduate first-cycle undergraduate study programmes from February 16 until March 19, 2021.
 • In the second application period, (candidates may apply only for those programmes where there are remaining free places, which were not occupied in the first application period) Slovene citizens and EU nationals must submit their application for enrolment into first-cycle undergraduate study programmes from August, 20 August 27, 2021.
 • Non-EU nationals apply for enrolment places published in the tables with enrolment places for Slovenes not holding Slovene citizenship and foreign citizens – citizens of non- EU member states. The first application period for these candidates runs from February 16 to April 20, the deadline for the attachments to the application is until July 23, 2021. The second application period runs from September 6 to September 7, 2021, the deadline for the attachments to the application is until September 7, 2021.   

Candidates must submit applications for enrolment in the electronic application (eVŠ portal). Relevant instructions are eVŠ portal .

For any support in filling in the application form, please contact:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)

E-mail: ekc@gov.si

T: +386 1 478 85 90 (from 8.00 AM until 10.00 PM during weekdays).

Prijava za vpis v prvi letnik

Na mesta za prijavo za vpis v prvi letnik se prijavijo kandidati, ki se želijo prvič vpisati v prvi letnik FF oziroma kandidati, ki želijo spremeniti študijski program. Kandidati se morajo prijaviti v roku, kot je v razpisu za vpis opredeljen za prijavo za vpis v prvi letnik.

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode)

Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje) je namenjena: 

 • študentom FF, ki ob spremembi študijskega programa izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik novega študijskega programa (ustrezno število KT za vpis v višji letnik študijskega programa);
 • kandidatom ostalih univerz v Sloveniji oz. univerz v tujini, ki so nekatere obveznosti že opravili v okviru (predhodnega) študijskega programa v Sloveniji (ustrezno število KT za vpis v višji letnik študijskega programa) ali v tujini in bi na FF želeli nadaljevati oz. dokončati študij.

Študenti FF iz prve alineje prejšnjega odstavka se prijavijo na podlagi sklepa, ki ga prejmejo kot odgovor na prošnjo, oddano skladno z Merili za reševanje študentskih prošenj na študiju prve in druge stopnje.

Kandidati iz druge alineje prejšnjega odstavka, ki se želijo prijaviti za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)  na podlagi opravljenih  obveznosti v okviru predhodnega študijskega programa, se morajo predhodno pozanimati, ali se jim bo - v okviru študijskega programa, na katerega se želijo vpisati -  priznalo ustrezno število ECTS (ki so jih opravili v predhodnem študijskem programu) za vpis v višji letnik študijskega programa (določeno z akreditiranim študijskim programom).

Neformalno poizvedbo glede tega lahko s priloženo dokumentacijo (potrdilom o opravljenih izpitih, učnimi načrti posameznih opravljenih predmetov in morebitno ostalo dokumentacijo) posredujejo na tajništvo oddelka, ki izvaja študijski program, na katerem želijo nadaljevati oziroma dokončati študij. Kontakti oddelkov oziroma tajništev oddelkov, kamor lahko posredujejo poizvedbo so na voljo tukaj.

V kolikor iz informativnega odgovora tajništva oddelka na neformalno poizvedbo kandidata izhaja, da bo predvidoma v postopku priznavanja (ki bo uradno potekal ob oddaji prijave na razpis prek portala eVŠ in je opisan v nadaljevanju) kandidatu priznanih ustrezno število ECTS za vpis v drugi letnik, lahko kandidat prek portala eVŠ odda prijavo za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje).

Uradni postopek priznavanja opravljenih obveznosti se izvede šele po tem:

 • ko je odprt rok (prek portala eVŠ) za oddajo prijave za vpis v višji letnik (po merilih za prehode). Običajno je to med 1. in 17. 9., točen datum pa je opredeljen v vsakoletnem razpisu za vpis);
 • in študent prijavo prek portala eVŠ z ustreznimi dokazili tudi odda.

Kandidat morajo prijavi prek portala eVŠ priložiti naslednje dokumente:

 • listino o izobraževanju – maturitetno spričevalo/spričevalo o poklicni maturi/zaključni izpit (lahko kopija spričevala) – služi za preverjanje, ali kandidat izpolnjuje vstopne pogoje za vpis na FF;
 • potrdilo o opravljenih izpitih (žigosano s strani fakultete);
 • učne načrte predmetov (žigosani s strani fakultete, kjer je predmete opravil).

Če kandidat ne priloži vseh zahtevanih dokumentov je pozvan k dopolnitvi. Če kandidat manjkajočih dokumentov ne predloži v določenem roku, se prijava s sklepom zavrže. Če kandidat prijavo ustrezno dopolni, prejme sklep, iz katerega je razvidno:

 • katere obveznosti (izpiti/predmeti in morebitne druge obveznosti) se mu priznajo in v kakšnem obsegu (ECTS);
 • v kateri letnik se posamezni kandidat lahko vpiše, glede na priznane obveznosti;
 • morebitni stroški (če je študent plačnik).

Če se v tem postopku izkaže, da kandidatu v postopku priznavanja ni bilo priznanih dovolj ECTS za vpis v višji letnik, se prijava kandidata zavrne, saj ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik. Tak kandidat se lahko prijavi na razpis za vpis v prihodnjem študijskem letu, in sicer na mesta za vpis v 1. letnik v prvem prijavnem roku. Uradni postopek priznavanja se v tem primeru izvede ob vpisu v študijski program.

Prijava za vzporedni vpis

Kandidati, ki želijo študirati vzporedno na dveh študijskih programih, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Statut UL za vzporedni študij.

Kandidati, ki so npr. že vpisani v višji letnik na drugi izobraževalni instituciji (ki je njihova matična izobraževalna institucija) in želijo na FF študirati vzporedno, se prijavijo na razpis za vpis FF, na mesta za vzporedni vpis. Ti kandidati morajo na FF posredovati tudi potrdilo o vpisu na matični izobraževalni instituciji.

Če mest za vzporedni študij na določenem programu FF ni (oznaka / v tabeli z mesti za vzporedni vpis), to pomeni, da se na vzporedni študij na tem študijskem programu ni možno prijaviti.

Navodilo velja tudi za študente FF, ki se želijo prijaviti za študij na dveh ločenih študijskih programih v okviru FF.

Information day for first-cycle undergraduate study programmes of the Faculty of Arts is published in the annual call for enrolment and takes place on Friday and Saturday (expected around February 14). The schedule of presentations for individual study programmes is published on the faculty website. Students are also invited to attend the general presentation, which provides detailed information on the procedures related to the application for enrolment.  

According to the Assessment and Recognition of Education Act, candidates, holders of foreign qualifications (certificates obtained outside the Republic of Slovenia), who wish to enrol in undergraduate (first-cycle) study programmes of the Faculty of Arts, must fulfil of the enrolment conditions by the decision on the recognition of foreign education.  

Candidates with foreign qualifications are considered to have applied for the recognition of their entry qualifications with the application form with which they have applied on the eVŠ portal.

The following documents for recognition of foreign education are required:

1. Original of the final (upper secondary school) certificate(s) legalized according to the system of legalization in the country of issue, legalised based on:

 • The 1961 Hague Convention (at the court with territorial jurisdiction where the certificate or diploma has been issued); with properly filled in apostille form affixed or
 • The Authentication of Documents in International Traffic Act.

Countries for which no legalization is required:

 • Austria,
 • Bulgaria,
 • Bosnia and Herzegovina,
 • Cyprus (for documents issued by public higher education institutions and universities),
 • Czech Republic,
 • France,
 • Greece,
 • Croatia,
 • Hungary,
 • Republic of Macedonia,
 • Romania,
 • Serbia.

2. Photocopy of the original certificate(s) referred to in No. 1.

3. Certified Slovene or English translation of the certificate(s) referred to in No. 1 (not necessary for certificate(s) in Croatian, Bosnian, Montenegrin, and Serbian - if issued in Latin alphabet).

4. Annual report cards, transcripts, a diploma supplement or some other evidence on the contents and duration of education.

5. Certified Slovene or English translation of the certificate(s) referred to in No. 4 (not necessary for certificate(s) in Croatian, Bosnian, Montenegrin, and Serbian - if issued in Latin alphabet).

6. Short chronological description of the entire education (statement by the applicant).

Parallel Study

Parallel study is study following separate programmes of the University.

First-cycle students may enrol in parallel study after having successfully completed the first year of the first-cycle studies. The application to another parallel study programme is also possible after successful completion of higher year of studies, but at the latest upon enrolment in the final year of the first study programme. 

Student has to send the following supporting documents:

 • certificate of enrolment in a higher year of the first study programme;
 • a copy of general Matura certificate or vocational Matura certificate with the notification of the passed appropriate general Matura examination (fifth subject). Candidates for enrolment in parallel studies submit the application for parallel studies within the deadline specified in the annual call for enrolment (expected from September 1 to September 17) via an electronic application on the on the eVŠ portal.

If the number of candidates for parallel enrolment exceeds the number of available places for parallel study, candidates will be selected based on the criteria as stated in the call for enrolment.

Enrolment in combined study programmes or courses is not considered parallel study.

Study of graduates

Graduates can also apply for undergraduate studies (first cycle) for enrolment, either:

 • on the available places for parallel study and studies of graduates (in this case they attach to the application also a copy of the (undergraduate) diploma and copy of general Matura certificate or vocational Matura certificate with the notification of the passed appropriate general Matura examination – fifth subject)
 • on the avaialble places for full-time or part- time studies in the manner and within the deadlines referred to in point I of the Call for enrolment, where they are applying with a secondary school.

In accordance with Article 77 of the Higher Education Act, tuition fee payment is provided for studies at these enrolment places, regardless of whether they are full-time or part-time studies.

During their first year at the University of Ljubljana, international students may attend the so-called Year Plus, in which they can learn Slovene. Year Plus is designed to help international students to adapt to the Slovenian system and culture in their first year of study in Slovenia.

More information regarding conditions and how and when to apply is available here.