zgodovina

Completed Projects

Domači projekti 2019

Raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

P5-0062

Uporabna razvojna psihologija

dr. M. Zupančič

01.01.15-31.12.19

122441/
6236

UM FF , UM PF, PI

P5-0110

Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

dr. A. Podlesek

01.01.19-31.12.24

122442/
6237

-

P5-0174

Pedagoško-andragoške raziskave - učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti

dr. J. Kalin

01.01.16-31.12.20

122443/
6238

-

P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

dr. B. Jezernik

01.01.15-31.12.20

122444/
6239

SEM

P6-0194

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

dr. M. Antić Gaber

01.01.19-31.12.24

122445/
6240

-

P6-0199

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

dr. M. Klemenčič

01.01.19-31.12.24

122446/
6241

UL PEF

P6-0215

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

dr. V. Gorjanc

01.01.19-31.12.24

122447/
6242

UL FDV

P6-0411 Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik dr. S. Krek 01.01.19-31.12.24

122447/

6254

UL PEF, UL FRI

P6-0218

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

dr. M. Currie Ožbot

01.01.17-31.12.20

122448/
6243

-

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

dr. B. Lampič

01.01.17-31.12.20

122449/
6244

-

P6-0235

Slovenska zgodovina

dr. B. Repe

01.01.15-31.12.20

122450/
6245

-

P6-0239

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

dr. T. Virk

01.01.15-31.12.20

122451/
6246

-

P6-0243

Azijski jeziki in kulture

dr. J. Rošker

01.01.19-31.12.24

122452/
6247

UP FHŠ

P6-0247

Arheologija

dr. D. Mlekuž

01.01.18-31.12.23

122453/
6248

-

P6-0252

Filozofske raziskave

dr. S. Žižek

01.01.15-31.12.20

122454/
6249

-

P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

dr. T. Žigon

01.01.19-31.12.24

122455/
6250

UM FF

P5-0361

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

dr. M. Žumer

01.01.17-31.12.22

122456/
6251

-

P6-0400

Družbena pogodba v 21. stoletju: historično-sociološki, filozofsko-etični in izobraževalno-pedagoški vidiki

dr. K. Vidmar Horvat

01.01.15-31.12.19

122461/
6258

UP ZRS, PI

P2-0214

Računalniški vid

dr. F. Solina (Jasna Maver)

01.01.19-31.12.24

122457/
6252

FRI (N)

P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

dr. S. Podnar (Grega Repovš)

01.01.14-31.12.19

122458/
6253

UKC (N)

P6-0004

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

dr. J. Snoj (Matjaž Barbo)

01.01.15-31.12.20

122460/
6256

ZRC SAZU (N)

 

Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

J6-7173 Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije dr. B. Jezernik 01.01.16-30.06.19

122444/

6559

UL FDV, ZRC SAZU
J6-7180 Slogovna in kompozicijsko-tehnična raznolikost slovenske glasbe od leta 1918 do sodobnosti v luči družbenih sprememb dr. G. Pompe 01.01.16-30.06.19

122460/

6560

ZRC SAZU
J6-7364 Jezik in znanost: možnost realizma v moderni filozofiji dr. S. Žižek 01.01.16-30.06.19 122454/
6561
ZRC SAZU
J7-7276 Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872-1918) dr. T. Smolej 01.01.16-30.06.19 122455/
6562
ZRC SAZU

J5-8247

Metodološki okvir merjenja uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah

dr. M. Žumer

01.05.17-30.04.20

122456/
6575

IZUM

J6-8248

Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva

dr. B. Repe

01.05.17-30.04.20

122450/
6576

ZRC SAZU, UL PE, INZ

J6-8255

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

dr. I. Kosem

01.05.17-30.04.20

122447/
6578

UL FDV, IJS

J6-8259

Slovenska literatura in družbene spremembe: nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja

dr. T. Virk

01.05.17-30.04.20

122451/
6579

ZRC SAZU, UP FHŠ

J6-8261

Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991

dr. S. Pettan

01.05.17-30.04.20

122460/
6580

ZRC SAZU

J6-8263

Struktura in genealogija indiference: logika - epistemologija - ideologija

dr. S. Hajdini

01.05.17-30.04.20

122454/
6581

ZRC SAZU

J7-8275

Stabilni in dinamični vzorci EEG in fMR funkcijske konektivnosti ter njihove povezave z individualnimi razlikami

dr. G. Repovš

01.05.17-30.04.20

122458/
6582

UKC, UL MF

J3-9264

Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina

dr. G. Repovš

01.07.18-30.06.21

122458/
6500

UL MF, UKC, UL FRI

J5-9437

Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja

dr. C. Peklaj

01.07.18-30.06.21

122442/
6501

UL NTF, UL FRI, PEI

J6-9372

Terminologija in sheme znanja v medjezikovnem prostoru (TermFrame)

dr. Š. Vintar

01.07.18-30.06.21

122447/
6502

IJS

J6-9381

Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti

dr. R. Kuhar

01.07.18-30.06.21

122445/
6503

Mirovni institut

J6-9387

Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške umetnosti v Sloveniji

dr. M. Klemenčič

01.07.18-30.06.21

122446/
6504

ZRS KP, UM PEF

J7-9429

Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo

dr. N. Vampelj Suhadolnik

01.07.18-30.06.21

122452/
6505

ZRS KP, SEM

Z6-8252

Onstran snovnosti: prazgodovinske skupnosti in njihovi pogrebni običaji v luči novih naravoslovnih analiz

dr. B. Škvor Jernejčič

01.05.17-30.04.20

122440/
6577

---

Z6-9371

Sociolingvistična variatnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza

dr. M. Bitenc

01.10.19-30.09.21

122447/
6506

---

N6-0099 Jezikovna krajina sovražnega govora na družbenih omrežjih dr. D. Fišer 01.03.19-28.02.23

122447/

6002

IJS, UNIVERZA

V ANTWERPNU

J6-1801 Postimperialne tranzicije in transformacije iz lokalne perspektive: slovenska mejna območja med dvojno monarhijo in nacionalnimi državami (1918-1923) dr. J. Kosi 01.07.19-30.06.22

122450/

6548

ZRC SAZU, INZ, INV,

UP FHŠ

J6-1806 Primerjava učinkovitosti kognitivnega in lingvističnega zdravljenja: vedenjske metode in metode transkranialne magnetne simulacije dr. C. Manouilidou 01.07.19-30.06.22

122448/

6515

UKC LJ, UL PeF
J6-1811 Možnost idealizma za enaindvajseto stoletje dr. S. Krečič Žižek 01.07.19-30.06.22

122454/

6547

---
J6-1812 Teatraličnost oblasti: Hegel in Shakespeare o sodobnih strukturah oblasti dr. G. Moder 01.07.19-30.06.22

122454/

6538

---
J6-7069

Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monahije

dr. B. Golec (Sebastjan Vörös) 01.01.16-31.12.19 122454/
6565
ZRC SAZU (N)
J6-7480 Misliti bodočnost: primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi dr. M. Petrović-Šteger (Miha Kozorog) 01.01.16-31.12.19 122444/
6570
ZRC SAZU (N), INZ
J6-7282 Študija kognitivnih temeljev hierarhije funkcuinalnih projekcij v samostalniški zvezi dr. R. Žaucer (Gregor Sočan) 01.01.16-30.06.19 122441/
6566
UNG (N)
J6-7094 Slovenska znanstvena besedila: viri in opisi dr. T. Erjavec (Darja Fišer) 01.01.16-01.06.19 122447/
6564
IJS (N)

J5-8233

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa

dr. V. Vehovar (Marko Krevs)

01.05.17-30.04.20

122449/
6583

UL FDV (N), IJS

J6-8249

Begunci - nikoli dokončana zgodba

dr. P. Svoljšak (Jernej Kosi)

01.05.17-30.04.20

122450/
6584

ZRC SAZU (N), INZ

J6-8256

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode

dr. S. Krek (Vojko Gorjanc)

01.05.17-30.04.20

122447/
6585

IJS (N), UL FRI

J6-8258

Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih

dr. A. Jelnikar (Tamara Ditrich)

01.05.17-30.04.20

122452/
6586

ZRC SAZU (N), ZRS KP

J6-8264

Evropa kot filozofska ideja in politični subjekt

dr. J. Šumić Riha (Miran Božovič)

01.05.17-30.04.20

122454/
6587

ZRC SAZU (N)

J7-8280

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

dr. T. Erjavec (Darja Fišer)

01.05.17-30.04.20

122447/
6588

IJS (N), UL FDV, MI

J3-8200

Subjektivna kognitivna pritožba: definicija entitete in določanje napovednih markerjev za napredovanje v blago kognitivno motnjo in demenco

dr. Z. Pirtošek (Grega Repovš)

01.05.17-30.04.20

122458/
6589

UKC (N)

J6-8254

Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja.

dr. J. Fikfak (Peter Simonič)

01.06.17-31.05.20

122444/
6590

ZRC SAZU (N), INV

J5-9348

Družbena sprejemljivost prostorskih učinkov v scenarijih rabe OVE

dr. M. Golobič (Matija Svetina)

01.07.18-30.06.20

122442/
6511

UL, BF (N), UL FDV, IJS

J6-9353

Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Slovenij, 1931-1991

dr. J. Ramšak (Anja Zalta)

01.07.18-30.06.21

122445/
6510

ZRS KP (N)

J6-9365

Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij

dr. A. Hofman (Rajko Muršič)

01.07.18-30.06.21

122444/
6507

ZRC SAZU (N)

J6–9393

Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

dr. N. Furlan Štante (Anja Zalta)

01.07.18-30.06.21

122445/
6509

ZRS KP (N), UL TEOF

J6-9439

Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku.

dr. M. Oter Gorenčič (Lilijana Žnidaršič Golec)

01.07.18-30.06.21

122450/
6508

ZRC SAZU (N)

J6-9373

Institucionalna dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost

dr. S. Novak Lukanovič (Vesna Požgaj Hadži)

01.07.18-30.06.21

122448/
6512

INV (N), UP FHŠ

J5-9342

Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji

dr. K. Vidmar Horvat (Rok Svetlič)

01.07.18-30.06.21

122461/
6513

Nova Univerza FDS

J6-9386 Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju - njihov vpliv in integracija dr. M. Zupančič (Matjaž Barbo) 01.10.19-30.09.21

122460/

6514

ZRC SAZU (N)
J6-1809 Stare tradicije v novih oblačilih: glasbene in besedilne predelave v izvajalski praksi liturgične glasbe dr. K.Šter (Matjaž Barbo) 01.07.19-30.06.22

122460/

6516

ZRC SAZU (N)
J5-1798 Sistem integracije podatkov za vrednotenje trajnostne učinkovitosti slovenskih sosesk in naselij dr. T. Zupančič (Matija Svetina) 01.07.19-30.06.22

122442/

6521

UL FA (N), UL FRI
J6-1804 Mladi podjetniki v času negotovosti in spodbujenega optimizma: etnološka študija podjetništva in etike mladih v sodobni Sloveniji dr. M. Kozorog (Peter Simonič) 01.07.19-30.06.22

122444/

6519

ZRC SAZU (N)
J5-1794 Prelom v tradiciji: Hannah Arendt in spremembe politične pojmovnosti dr. V. Jalušič (Gorazd Kovačič) 01.07.19-30.06.22

122445/

6520

Mirovni inštitut(N), 

ZRC SAZU

J6-1808 Alpinistična literatura: Slovenija in onkraj. Intertekstualnost, intersubjektivnost, internacionalnost dr. J. Habjan (Peter Mikša) 01.07.19-30.06.22

122451/

6518

ZRC SAZU (N)
J6-1802 Na stiku med Alpami in Mediteranom - kontinuiteta in prelomnice dr. S. Tecco Hvala (Tina Milavec) 01.07.19-30.06.22

122453/

6132

ZRC SAZU (N)

 

Ciljni raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

V5-1702

Slovenska in evropska literarna dediščina – pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole

dr. A. Žbogar

01.04.18-31.03.20

122447/6592

ZRC SAZU

V6-1925

Dr. Branislava Sušnik in sodobniki – ambasadorji slovenske znanosti v Južni Ameriki

dr. A. Panjek (Jaka Repič)

01.11.19-31.09.20

122420/6534

UP FHŠ (N), ZRC SAZU

V6-1926

Slovenstvo skozi zgodovino in sedanjost v obmejnih krajih Istre in Kvarnerja

dr. B. Riman (Anja Moric)

01.11.19-31.09.20

122444/6533

INV (N)

V5-1710

Dejanska in potrebna prisotnost tematike slovenskega izseljenstva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji

dr. M. Milharčič Hladnik (Mojca Ilc Klun)

01.04.18-30.06.19

122449/6591

ZRC SAZU (N)

V5-1705

Enakost spolov na področju izobraževanja

dr. V. Tašner (Milica Antić Gaber)

01.04.18-31.03.20

122445/6594

UL PeF (N)

Opombe:

(N)

RO je nosilka projekta

FF je soizvajalka projekta (koordinator projekta na FF)

 

Prilagojeni projekti ESF, ERC, Pečat odličnosti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM/

N6-0110

Naročniki, posredniki in beneški umetniki na Dunaju in v cesarskih deželah (1650 - 1750)

dr. E. Lucchese

01.04.19-31.03.21

122446/
6001

 

Bilateralni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Država

BI-AT/18-19-013 Primerjalna analiza univerzitetnega poučevanja migrantske in etnične književnosti v angleščini v Avstriji in Sloveniji dr. I. Maver 01.01.18-31.12.19 122704 AVSTRIJA
BI-AT/18-19-015 Vrednotenje pisne znožnosti pri izpitih z visoko stopnjo tveganja – avstrijsko-slovenska primerjalna študija dr. G. Ilc 01.01.18-31.12.19 122704 AVSTRIJA
BI-AT/18-19-017 Diskurzni označevalci v govorjeni in pisni nemščini in slovenščini. Kontrastivni pristop v okviru diskurzne analize in kognitivnega jezikoslovja dr. M. Smolej 01.01.18-31.12.19 122704 AVSTRIJA
BI-BA/19-20-037 Ohranjanje življenjskega okolja: vzgoja in izobraževanje v skupnosti. Primerjalna analiza med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino dr. N. Ličen 15.01.19-31.12.20 122704 BiH
BI-BA/19-20-017 Določanje republiških in državnih meja BiH in Slovenije s Hrvaško (1945 - 2018): historičen vpogled v sedanjost dr. B. Repe 15.01.19-31.12.20 122704 BiH
BI-ME/18-20-002 Procesna kakovost predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji in Črni gori dr. A. Hočevar 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-004 Vrednotenje geodiverzitete gorskih območij Črne Gore in Slovenije dr. U. Stepišnik 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-014 Revščina in družbena pravičnost skozi prizmo otroške književnosti dr. L. Burcar 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-020 Kulti nacionalnih pesnikov in njihova narodotvorna vloga na Vzhodnem Jadranu dr. B. Baskar 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-022 Gore pri določanju identitete Slovenije in Črne gore dr. P. Mikša 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-023 Po sledeh prostorov spomina: literatura, kultura in identiteta med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo dr. I. Samide 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-026 Sodobna ameriška književnost v medkulturnem stiku: primerjava Slovenije in Črne gore dr. M. Krevel 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-HR/18-19-032 Sodelovanje predstavnikov kulturne pedagogike in (dis)kontinuiteta povojnega razvoja dr. T. Vidmar 23.04.18-31.12.19 122704 HRVAŠKA
BI-HR/18-19-026 Jezik hrvaških in slovenskih protestantskih besedil 16. stoletja dr. M. Šekli 23.04.18-31.12.19 122704 HRVAŠKA
BI-HR/18-19-014 Raba frazemov v konfliktnih dialogih v otroški in mladinski literaturi dr. U. Valenčič Arh 23.04.18-31.12.19 122704 HRVAŠKA
BI-FR/20-21-PROTEUS-009 Pretok humanističnega, znanstvenega in tehničnega znanja med slovenskimi regijami in
francoskim kulturnim območjem (1770-1820)
dr. P. Farinelli 01.01.20-31.12.20 122704 FRANCIJA
BI-FR/18-19-PROTEUS-009 Glagolska valenca v slovenščini za frankofone govorce dr. M Schlamberger Brezar 01.01.17-31.12.18 122704 FRANCIJA
BI-DE/19-20-014 Nemški in slovenski oglaševalski diskurz v spletni in klasični komunikaciji dr. J. Polajnar Lenarčič 01.01.19-31.12.20 122704 NEMČIJA
BI-RU/19-20-035 Med Baumgartnom in Kantom: Metafizični izvori transcendentalne estetike dr. Z. Kobe 01.01.19-31.12.20 122704 RUSIJA
BI-RU/19-20-036 Aksiološki diskurz v ruski in slovenski književnosti - tradicija in sodobnosti dr. B. Podlesnik 01.01.19-31.12.20 122704 RUSIJA
BI-RS/18-19-016 Jezik, literatura in kultura kot temelj medkulturne komunikacije dr. M. Pezdirc Bartol 01.01.18-31.12.19 122704 SRBIJA
BI-RS/18-19-017 Vplivi podnebnih sprememb na vodne vire v porečju reke Sava dr. M. Ogrin 01.01.18-31.12.19 122704 SRBIJA
BI-RS/18-19-018 Oblikovanje Jugoslavije in jugoslovanstva v srbskih in slovenskih narativnih virih dr. K. Ajlec 01.01.18-31.12.19 122704 SRBIJA
BI-TR/18-21-003 Datiranje ledeniških oblik s kozmogenimi nuklidi: Paleoklimatska sinteza od Slovenije do Turčije dr. U. Stepišnik 01.07.18-30.06.21 122704 TURČIJA
BI-US/18-19-010 Razvoj in razširitve modela IFLA LRM dr. M. Žumer 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-014 Sodobne oblike postsocialistične samoartikulacije: potrošnja, verovanja in domovanja dr. M. Mencej 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-021 Multimodalno preučevanje možganske integracije v zdravju in bolezni dr. G. Repovš 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-046 Variacije negacije: filozofija - psihoanaliza - literatura dr. S. Hajdini 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-048 Vpliv geopolitičnih diskurzov na slovensko azilno politiko dr. J. Zupančič 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-052 Migracije in revščina skozi zorni kot otroške književnosti: oblikovanje kritične pismenosti in družbene zavesti za potrebe aktivnega državljanstva med mladimi dr. L. Burcar 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-063 Kolonialna tekstovna dediščina misijonarjev iz Srednje Evrope, posebej Slovenije, na ameriškem jugozahodu ter književnost frontere/meje dr. I. Maver 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-070 Medjezikovni vidiki pleonastičnega zanikanja v okviru tvorbeno-pretvorbenega jezikoslovja dr. G. Ilc 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-087 Preučevanje pešanja jezika pri demenci dr. C. Manouilidou 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-088 Prenašanje rezultatov znanstvenih raziskav arheoloških krajin v varstvo kulturne dediščine in njeno turistično promocijo (ZnanostZaDediščino) dr. M. Črešnar 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-089 Slovarski projekt slovensko-angleškega in angleško-slovenskega jezikoslovnega izrazja: nadaljevanje. dr. E. Sicherl 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-090 Učenje modernih jezikov s predznanjem klasičnih jezikov: pristop korpusnega jezikoslovja dr. J. Kavčič 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-20-071 Prozodične značilnosti ironije, litote in metalingvističnega zanikanja v ameriški angleščini dr. A. Stopar 01.10.18-30.09.20 122704 ZDA
BI-US/18-20-013 Med jezikom in književnostjo: Medkulturni pristop k literarni stilistiki dr. M. Kavalir 01.10.18-30.09.20 122704 ZDA
BI-US/18-20-039 Zbirateljske prakse vzhodnoazijskih predmetov v centrih in na periferijah: primer Slovenije in ZDA dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.18-30.09.20 122704 ZDA
BI-US/19-21-059 Vpliv prevajalske dejavnosti diaspor na izoblikovanje izseljenske identitete v ZDA dr. N. Kocijančič Pokorn 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-083 Jezikovna relativnost in teorija prevajanja dr. M. Ožbot Currie 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-043 Slovarji in izkušnje Slovencev - emigrantov v Združenih državah Amerike (konec 19. in začetek 20. stoletja) dr. M. Vrbinc 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-073 Omejitve skupne evropske azilne politike dr. D. Cigale 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-052 Informacijsko vedenje bralcev leposlovja dr. M. Žumer 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-110 Kanada v tujini dr. J. F. Blake 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-006 ZDA v očeh mladih Slovencev dr. M. Ilc Klun 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-023 Učinkovitost, etika in delovanje v pedagoškem procesu in javnem diskurzu: medkulturna analiza na primerih v Združenih državah Amerike in v Sloveniji dr. C. Sokolov 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA
BI-US/19-21-027 Vpliv japonskega haikuja na ameriško in slovensko poezijo dr. D. Čerče 01.10.19-30.09.21 122704 ZDA

 

Raziskovalno sodelovanje

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Pogodba št. 11013-22/2018

Pedagoško in raziskovalno sodelovanje dr. Aleksandre Sindić Radić

dr. A. Sindić Radić

01.10.18-30.06.19

122840/

6972

 

Mladi raziskovalci

Mladi raziskovalec

Mentor-ica

Trajanje

SM/SN

Tina Berdajs dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.19-30.09.22 122500/6674
Sindi Časar dr. M. Verginella 01.10.19-30.09.23 122500/6675
Magdalena Gapsa dr. Š. Arhar Holdt 01.10.19-30.09.23 122500/6676
Tina Ivnik dr. B. Jezernik 01.10.19-30.09.23 122500/6677
Maja Maria Kosec dr. J. Rošker 01.10.19-30.09.23 122500/6678
Mojca Lukan dr. A. Hočevar 01.10.19-30.09.23 122500/6679
Kaja Pavletič dr. T. Milavec 01.10.19-30.09.23 122500/6680
Timotej Prosen dr. S. Vörös 01.10.19-30.09.22 122500/6681
Manca Račič dr. M. Mencej 01.10.19-30.09.23 122500/6682
Miha Valant dr. B. Žerovc 01.10.19-30.09.22 122500/6683
Zarja Vršič dr. N. Kocijančič Pokorn 01.10.19-30.09.23 122500/6684
Mija Bon dr. A. Gantar 01.10.18-30.09.22 122500/6664
Rok Smrdelj dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.22 122500/6665
Maja Kuhar dr. T. Merčun Kariž 01.10.18-30.09.22 122500/6666
Blaž Kavšek dr. U. Perenič 01.10.18-30.09.22 122500/6667
Žan Lep dr. M. Zupančič 01.10.18-30.09.22 122500/6668
Janž Snoj dr. T. Žigon 01.10.18-30.09.22 122500/6669
Tadej Pahor dr. A. Pisanski Peterlin 01.10.18-30.09.22 122500/6670
Jasmin Franza dr. D. Fišer 01.10.18-30.09.22 122500/6671
Špela Bezjak dr. D. Trškan 01.10.18-30.09.22 122500/6672
Emanuela Fabijan dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.21 122500/6673

Nejc Slukan

dr. B. Luthar

01.10.17-30.09.21

122500/6658

Nina Purg

dr. G. Repovš

01.10.17-30.09.21

122500/6659

Lea Alič

dr. A. Podlesek

01.10.17-30.09.21

122500/6661

Mateja Brus

dr. M. Currie Ožbot

01.10.17-30.09.21

122500/6662

Sara Turk

dr. M. Klemenčič

01.10.17-30.09.21

122500/6663

Izidor Barši

dr. M. Dolar

01.10.17-30.09.21

122500/6656

Matej Petrič

dr. P. Štih

01.10.17-30.09.21

122500/6657

Bojana Jovićević

dr. J. Simoniti

01.10.17-30.09.21

122500/6660

Maja Vehar

dr. B. Repe

01.10.16-30.09.20

122500/6652

Luka Gruškovnjak

dr. D. Mlekuž

01.10.16-30.09.20

122500/6655

Ana Svetel

dr. J. Repič

01.10.16-30.09.20

122500/6654

Marko Ogrizek

dr. J. Rošker

01.10.16-30.09.20

122500/6651

Meta Furlan

dr. J. Kalin

01.10.16-30.09.20

122500/6650

Kristina Glojek

dr. M. Ogrin

01.10.16-30.09.20

122500/6653

Mojca Poredoš

dr. M. Zupančič

01.10.15-30.09.19

122500/6696

Ana Jenko

dr. P. Štih

01.10.15-30.09.19

122500/6697

Alexander Rath

dr. M. Smolej

01.10.15-30.09.19

122500/6698

Matic Kocijančič

dr. T. Virk

01.10.15-30.09.19

122500/6699

Martin Uranič

dr. J. Lozar Mrevlje

01.10.15-30.09.18

122500/6973

Ana Vida Politakis

dr. G. Repovš

01.11.14-30.04.18

122500/6637

Matej Zima

dr. J. Rošker

01.11.14-30.04.18

122500/6641

Tjaša Jug

dr. M. Žumer

01.11.14-30.04.18

122500/6638

Robert Devetak

dr. M. Verginella

01.11.14-30.04.18

122500/6639

Marjana Strmčnik

dr. B. Jezernik

01.10.13-31.03.17

122500/6635

Mihela Budanović Pauman

dr. M. Žumer

01.10.13-31.03.17

122500/6633

Sara Špelec

dr. B. Jezernik

01.12.12-31.05.16

122500/6631

Manca Noč

dr. M. Žumer

01.12.12-31.05.16

122500/6630

 

Delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih

Šifra

Združenje

Delegat

Trajanje

SM

MS-MZDR/19-A2-041

Mednarodni slavistični kolegij

dr. V. Gorjanc

18.06.19-22.06.19

122703

MS-MZDR/19-A2-040 CIUTI dr. V. Gorjanc 03.06.19-16.06.19 122703
MS-MZDR/19-A2-036 International Doctorate in Translation Studies dr. N. Kocijančič Pokorn 09.09.19-13.09.19 122703
MS-MZDR/19-A2-038 IAUPE, International Association of University Professors of English dr. I. Maver 22.06.19-26.07.19 122703
MS-MZDR/19-A2-037 International Society for Folk Narrative Research dr. M. Mencej 06.02.19-08.02.19 122703
MS-MZDR/19-A2-039 ICTM, International Council for Traditional Music dr. S. Pettan

07.07.19-08.07.19,

19.07.19

122703
MS-MZDR/19-A2-042 FELA, Federation of European Literacy Associations dr. V. Rot Gabrovec 02.08.19-04.08.19 122703
MS-MZDR/19-A2-043 IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions dr. M. Žumer

08.04.19-12.04.19

23.08.19, 30.08.19

122703

 

Mednarodni projekti

Evropski projekti  - H2020

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

GA No. 823782 SSHOC - Social Sciences & Humanities Open Cloud dr. D. Fišer 01.01.19-30.04.22 6342 -
GA No. 824536 GEARING ROLES - Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender ROLES dr. M. Antić Gaber 01.01.19-31.12.22 6804 -

GA No. 742683

EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region

dr. M. Verginella

01.12.17-30.11.22

6398

pdf

GA No. 694893

SENSOTRA - Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950-2020

dr. R. Muršič

01.05.17-30.04.20

6837

-

GA. No. 772835

NEWBIE - New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture

dr. I. Potočnik Slavič

01.01.18-31.12.21

6852

web1
web2

GA. No. 654119

PARTHENOS - Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies

dr. D. Fišer

01.01.18-30.09.19

6834

pdf

GA No. 818237

Humanities Rocks - Humanistika, to si ti!

dr. J. Mažgon

01.04.18-30.11.19

6300

-

 

Projekti INTERREG in projekti strukturnih skladov

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122610/

 

SLO-HR474 Prehistory adventure: Izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine dr. M. Črešnar 01.09.18-30.08.20 6818  

C3330-17-319173

SKUM - Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

dr. R. Kroflič

18.08.17-30.06.22

6836

 

DTP1-1-248-2.2

Iron-Age-Danube - Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin

dr. M. Črešnar

01.01.17-30.06.19

6387

pdf

ASP384

YOUrALPS - Educating YOUth for the ALPS: (re)connecting youth and mountain heritage for an inspiring future in the Alps

dr. M. Ogrin

01.11.16-31.10.19

6388

pdf

5442/138/2016/62

OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine

dr. L. Marjanovič Umek

04.11.16-30.06.22

6833

 

 

Projekti Evropske komisije - 122602

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122602/

 

EP 03/2019-2020

Master Course of Conference Interpreting - University of Ljubljana - 3rd and 4th semester of academic year 2019-2020 (of a 2 year course)

dr. A. Maček

01.08.19-31.07.20

6350

pdf

EP 06-2019-2020

Quality assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2019-2020

dr. A. Maček

01.10.19-30.09.20

6817

pdf

 

 

Projekti Evropske komisije - 122620

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122620/

 

2017-1576/001-001

Tracing the Art of the Family Straub (TrArS)

dr. M. Klemenčič

01.06.17-30.11.19

6395

pdf

EC 10-2018-2019

Quality assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2018-2019

dr. A. Maček

01.10.18-30.09.19

6871

pdf

GA No. 764731

CIH - Call It Hate: Raising Awareness of Anti-LGBT Hate Crime

dr. R. Kuhar

01.01.18-31.12.19

6831

 

GA No. 821827

VERBUM SAT - Developing forensic statement analysis standards to fight CAE: A victim centered approach

dr. Z. Kobe

01.04.19-31.03.21

6349

 

 

Erasmus + projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM/SN

 

2019-1-RS01-KA203-000901 HERISTEM: STEM in Heritage Sciences dr. P. Novaković 01.10.19-31.08.22

122620/

6943

 

2019-1-EE01-KA203-051622

HUM@N: Digital Transformation in Humanities

dr. M. Krevs

01.11.19-31.12.22

122620/
6922

-

604596-EPP-1-2018-EPP-1-2018-1-SI-EPPKA-IPI-SOC-IN

TRAMIG: Training newly arrived migrants for community interpreting and intercultural mediation

dr. N. Kocijančič Pokorn

15.01.19-14.01.21

122620/
6892

-

2016-1-AT01-KA203-0146762

ILO: Information Literacy Online - Developing Multilingual Open Educational Resources Reflecting Multicultural Aspects

dr. M. Žumer

01.11.16-31.08.19

122620/
6378

-

16-204-021604

Old Guys Say Yes to Community

dr. S. Jelenc Krašovec

01.09.16-31.08.19

122620/
6376

-

2016-1-SI01-KA203-021558

DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics

dr. Š. Vintar

01.09.16-31.08.19

122620/
6373

-

2018-1-DK01-KA203-047089 CRAFT: Building links between education, research and innovation on the foundation of our shared cultural heritage dr. M. Malešič 01.09.18-31.08.21

122620/
6868

-
2018-1-DE01-KA203-004272 INTALL: Comparative Studies for Students and Practitioners in Adult Education and Lifelong Learning  dr. B. Mikulec 01.09.18-31.08.21

122620/
6869

-
2018-1-FR01-KA203-048085 LSP Teacher Training Summer School dr. V. Jurković 01.10.18-30.09.20

122620/
6870

-

 

Ostali mednarodni projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

 

TAIWAN PROMOTION Promotion of Taiwan Studies in Slovenia dr. S. Istenič Kotar 01.01.19-31.10.19

122630/

6370

-
CS005-U-18 From Centre to Periphery: Collecting Chinese Objects in Comparative Perspective dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.07.19-31.12.19

122630/

6872

-
RG004-U-17 Modern and Contemporary Taiwanese Philosophy dr. J. Rošker 01.07.18-30.06.21

122630/

6301

-
147/2018-FF SLORI - Pogodba o sodelovanju ori izvajanju pomožnih strokovnih storitev za Centralni urad za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine dr. V. Gorjanc 03.12.18-31.12.19

122640/

6375

-

 

Tržni projekti

 

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Naročnik

8/2019

Analiza dopolnilne dejavnosti VSVO 8/2019 v SAŠA

dr. B. Lampič

18.03.19-31.12.19

122720/
6410

Visoka šola za varstvo okolja

N2551-19-0194

Osvežitev kazalcev - površje (sklop tla in površje)

dr. B. Lampič

27.5.19-31.12.19

122710/
6838

Ministrstvo za okolje in prostor (ARSO)

N2130-19-0187

Izvedba ažuriranja podatkov in prostorske baze funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji

dr. B. Lampič

26.4.19-31.12.19

122710/
6391

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

CLARIN ERIC

CLARIN - European Research Infrastructure for Language Resources and Technology

dr. D. Fišer

01.10.16-30.09.20

122630/
6382

01.10.16-01.10.18 * podaljšanje projekta
2430-18-100067 Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

dr. T. Resnik Planinc

dr. M. Ilc Klun

12.12.18-31.07.21

122720/

6968

Ministrstvo za infrastrukturo

Life o grassland

Analiza socialno-ekonomskih vplivov projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo

dr. K. Vintar Mally

01.08.16-01.08.20

122720/
6829

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Varni brez nasilja

Varni brez nasilja - Celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov

dr. T. Pirc

01.10.17-30.09.19

122710/
6397

 

C7560-18-210047 Analiza potresne odpornosti zidanih stolpnic in predlogi rešitve izboljšanja le-te dr. M. Svetina 01.08.18-01.05.19

122720/

6970

Mestna občina Ljubljana

ARC-Arheološki raziskovalni center

ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor)

dr. P. Novaković

09.11.11 do preklica

122300/
6750

KS Poljanska dolina

PP-2013-10

Center za jezikovne vire intehnologije (CJVT UL)

dr. Š. Vintar

07.12.12 do preklica

122740/
6822

različni

ICCHS

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave

dr. M. Klemenčič

01.01.16 do preklica

145419/
1201

 

Laboratorij

Laboratorij za kognitivno nevroznanost

dr. G. Repovš

05.03.15 do preklica

122301/
6731

 

 

Domači projekti 2018

Raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

P5-0062

Uporabna razvojna psihologija

dr. M. Zupančič

01.01.15-31.12.19

122441/
6236

UM FF , UM PF, PI

P5-0110

Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

dr. A. Podlesek

01.01.15-31.12.18

122442/
6237

-

P5-0174

Pedagoško-andragoške raziskave - učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti

dr. J. Kalin

01.01.16-31.12.20

122443/
6238

-

P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

dr. B. Jezernik

01.01.15-31.12.20

122444/
6239

SEM

P6-0194

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

dr. R. Kuhar

01.01.15-31.12.18

122445/
6240

-

P6-0199

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

dr. M. Klemenčič

01.01.14-31.12.18

122446/
6241

UL PEF

P6-0215

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

dr. V. Gorjanc

01.01.15-31.12.18

122447/
6242

UL FDV

P6-0218

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

dr. M. Currie Ožbot

01.01.17-31.12.20

122448/
6243

-

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

dr. B. Lampič

01.01.17-31.12.20

122449/
6244

-

P6-0235

Slovenska zgodovina

dr. B. Repe

01.01.15-31.12.20

122450/
6245

-

P6-0239

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

dr. T. Virk

01.01.15-31.12.20

122451/
6246

-

P6-0243

Azijski jeziki in kulture

dr. J. Rošker

01.01.14-31.12.18

122452/
6247

UP FHŠ

P6-0247

Arheologija

dr. D. Mlekuž

01.01.18-31.12.23

122453/
6248

-

P6-0252

Filozofske raziskave

dr. S. Žižek

01.01.15-31.12.20

122454/
6249

-

P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

dr. T. Žigon

01.01.14-31.12.18

122455/
6250

UM FF

P5-0361

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

dr. M. Žumer

01.01.17-31.12.22

122456/
6251

-

P6-0400

Družbena pogodba v 21. stoletju: historično-sociološki, filozofsko-etični in izobraževalno-pedagoški vidiki

dr. K. Vidmar Horvat

01.01.15-31.12.19

122461/
6258

UP ZRS, PI

P2-0214

Računalniški vid

dr. F. Solina (Jasna Maver)

01.01.15-31.12.18

122457/
6252

FRI (N)

P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

dr. S. Podnar (Grega Repovš)

01.01.14-31.12.19

122458/
6253

UKC (N)

P6-0004

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

dr. J. Snoj (Matjaž Barbo)

01.01.15-31.12.20

122460/
6256

ZRC SAZU (N)

 

Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

J6-6834

Ženske in prva svetovna vojna

dr. M. Verginella

01.07.14-28.02.18

122450/
6542

ZRC SAZU

J7-6856

Konec zgodovine: dvajset let pozneje. Filozofija – politika – ekonomija

dr. M. Dolar

01.07.14-28.02.18

122454/
6546

EF, ZRC SAZU

J6-6845

Konfucijanska prenova in teoretske osnove kitajske modernizacije

dr. J. Rošker

01.07.14-28.02.18

122452/
6544

UP ZRS

J7-6829

Mehanizmi integracije možganske aktivnosti za učinkovit nadzor kognicije

dr. G. Repovš

01.07.14-28.02.18

122458/
6545

MF, UKC

J6-6842

Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine

dr. D. Fišer

01.07.14-28.02.18

122447/
6543

IJS

J6-7173

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

dr. B. Jezernik

01.01.16-30.06.19

122444/
6559

UL FDV, ZRC SAZU

J6-7180

Slogovna in kompozicijsko-tehnična raznolikost slovenske glasbe od leta 1918 do sodobnosti v luči družbenih sprememb

dr. G. Pompe

01.01.16-30.06.19

122460/
6560

ZRC SAZU

J7-7276

Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872-1918)

dr. T. Smolej

01.01.16-30.06.19

122455/
6562

ZRC SAZU, IJS

J6-7364

Jezik in znanost: možnost realizma v moderni filozofiji

dr. S. Žižek

01.01.16-30.06.19

122454/
6561

ZRC SAZU

J5-8247

Metodološki okvir merjenja uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah

dr. M. Žumer

01.05.17-30.04.20

122456/
6575

IZUM

J6-8248

Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva

dr. B. Repe

01.05.17-30.04.20

122450/
6576

ZRC SAZU, UL PE, INZ

J6-8255

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

dr. I. Kosem

01.05.17-30.04.20

122447/
6578

UL FDV, IJS

J6-8259

Slovenska literatura in družbene spremembe: nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja

dr. T. Virk

01.05.17-30.04.20

122451/
6579

ZRC SAZU, UP FHŠ

J6-8261

Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991

dr. S. Pettan

01.05.17-30.04.20

122460/
6580

ZRC SAZU

J6-8263

Struktura in genealogija indiference: logika - epistemologija - ideologija

dr. S. Hajdini

01.05.17-30.04.20

122454/
6581

ZRC SAZU

J7-8275

Stabilni in dinamični vzorci EEG in fMR funkcijske konektivnosti ter njihove povezave z individualnimi razlikami

dr. G. Repovš

01.05.17-30.04.20

122458/
6582

UKC, UL MF

J3-9264

Razstavljanje kognicije: Mehanizmi in reprezentacije delovnega spomina

dr. G. Repovš

01.07.18-30.06.21

122458/
6500

UL MF, UKC, UL FRI

J5-9437

Učinkovitost različni vrst učnih opor pri samoregulaciji e-učenja

dr. C. Peklaj

01.07.18-30.06.21

122442/
6501

UL NTF, UL FRI, PEI

J6-9372

Terminologija in sheme znanja v medjezikovnem prostoru (TermFrame)

dr. Š. Vintar

01.07.18-30.06.21

122447/
6502

IJS

J6-9381

Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti

dr. R. Kuhar

01.07.18-30.06.21

122445/
6503

Mirovni institut

J6-9387

Nacionalno samozavedanje in nadnacionalna znanost: vpliv nacionalnih diskurzov na raziskovanje srednjeveške in zgodnjenovoveške umetnosti v Sloveniji

dr. M. Klemenčič

01.07.18-30.06.21

122446/
6504

ZRS KP, UM PEF

J7-9429

Vzhodnoazijske zbirke v Sloveniji: vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo

dr. N. Vampelj Suhadolnik

01.07.18-30.06.21

122452/
6505

ZRS KP, SEM

Z6-8252

Onstran snovnosti: prazgodovinske skupnosti in njihovi pogrebni običaji v luči novih naravoslovnih analiz

dr. B. Škvor Jernejčič

01.05.17-30.04.20

122440/
6577

---

Z6-9371

Sociolingvistična variatnost govorjene slovenščine na primeru mobilnih govorcev: Viri, metode in analiza

dr. M. Bitenc

01.10.19-30.09.21

122447/
6506

---

J6-6843

Zgodovinski slovar slovenskega knjižnjega jezika 16. stoletja - 1. zvezek

dr. K. Ahačič (Irena Orel)

01.07.14-28.02.18

122447/
6549

SAZU (N)

J6-6849

Rekonfiguracije ontologije

dr. A. Zupančič Žerdin (Miran Božovič)

01.07.14-28.02.18

122454/
6550

SAZU (N)

J6-6853

Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč

dr. B. Komac (Uroš Stepišnik)

01.07.14-28.02.18

122449/
6551

SAZU (N)

L6-6852

Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije

dr. D. Perko (Barbara Lampič)

01.10.14-28.02.18

122449/
6553

SAZU (N)

J6-6846

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin

dr. M. Dović (Bojan Baskar)

01.10.14-28.02.18

122444/
6554

SAZU (N)

J6-7094

Slovenska znanstvena besedila: viri in opisi

dr. T. Erjavec (Darja Fišer)

01.01.16-01.06.19

122447/
6564

IJS (N)

J6-7282

Študija kognitivnih temeljev hierarhije funkcuinalnih projekcij v samostalniški zvezi

dr. R. Žaucer (Gregor Sočan)

01.01.16-30.06.19

122441/
6566

UNG (N)

J6-7152

Oborožena meja. Politično nasilje v severnem Jadranu, 1914-1941

dr. B. Klabjan (Marta Verginella)

01.01.16-31.12.18

122450/
6567

UP ZRS (N)

J6-7069

Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monahije

dr. B. Golec (Sebastjan Vörös)

01.01.16-31.12.19

122454/
6565

ZRC SAZU (N)

J3-7320

Vpliv različnih nevronavigacijskih postopkov na učinkovitost terapevtskega draženja z repetitivno transkranialno magnetno stimulacijo pri depresiji

dr. P. Pregelj (G. Repovš)

01.01.16-31.12.18

122458/
6569

PSIH-KLINIKA(N), UKC, UL MF

J6-7480

Misliti bodočnost: primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi

dr. M. Petrović-Šteger (Miha Kozorog)

01.01.16-31.12.19

122444/
6570

ZRC SAZU (N), INZ

L1-7542

Napredek računsko intenzivnih metod za učinkovito sodobno splošnonamensko statistično analizo in sklepanje

dr. E. Štrumbelj (Grega Repovš)

01.01.16-31.12.18

122458/
6568

UL FRI (N)

J5-8233

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa

dr. V. Vehovar (Marko Krevs)

01.05.17-30.04.20

122449/
6583

UL FDV (N), IJS

J6-8249

Begunci - nikoli dokončana zgodba

dr. P. Svoljšak (Jernej Kosi)

01.05.17-30.04.20

122450/
6584

ZRC SAZU (N), INZ

J6-8256

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode

dr. S. Krek (Vojko Gorjanc)

01.05.17-30.04.20

122447/
6585

IJS (N), UL FRI

J6-8258

Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih

dr. A. Jelnikar (Tamara Ditrich)

01.05.17-30.04.20

122452/
6586

ZRC SAZU (N), ZRS KP

J6-8264

Evropa kot filozofska ideja in politični subjekt

dr. J. Šumić Riha (Miran Božovič)

01.05.17-30.04.20

122454/
6587

ZRC SAZU (N)

J7-8280

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

dr. T. Erjavec (Darja Fišer)

01.05.17-30.04.20

122447/
6588

IJS (N), UL FDV, MI

J3-8200

Subjektivna kognitivna pritožba: definicija entitete in določanje napovednih markerjev za napredovanje v blago kognitivno motnjo in demenco

dr. Z. Pirtošek (Grega Repovš)

01.05.17-30.04.20

122458/
6589

UKC (N)

J6-8254

Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja.

dr. J. Fikfak (Peter Simonič)

01.06.17-31.05.20

122444/
6590

ZRC SAZU (N), INV

J5-9348

Družbena sprejemljivost prostorskih učinkov v scenarijih rabe OVE

dr. M. Golobič (Matija Svetina)

01.07.18-30.06.20

122442/
6511

UL, BF (N), UL FDV, IJS

J6-9353

Prepletanje med marksizmom in krščanstvom v Slovenij, 1931-1991

dr. J. Ramšak (Anja Zalta)

01.07.18-30.06.21

122445/
6510

ZRS KP (N)

J6-9365

Glasba in politika v post-jugoslovanskem prostoru: k novi paradigmi političnosti glasbe na prelomu stoletij

dr. A. Hofman (Rajko Muršič)

01.07.18-30.06.21

122444/
6507

ZRC SAZU (N)

J6–9393

Medreligijski dialog – temelj za sožitje različnosti v luči migracij in begunske krize

dr. N. Furlan Štante (Anja Zalta)

01.07.18-30.06.21

122445/
6509

ZRS KP (N), UL TEOF

J6-9439

Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku.

dr. M. Oter Gorenčič (Lilijana Žnidaršič Golec)

01.07.18-30.06.21

122450/
6508

ZRC SAZU (N)

TAP-2017 Limon

Institucionalna dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji: evalvacija dodatka za dvojezičnost

dr. S. Novak Lukanovič (John David Limon)

01.07.18-30.06.21

122448/
6512

INV (N), UP FHŠ

J5-9342

Teorija kazni in demokratična kultura v Sloveniji

dr. K. Vidmar Horvat (Rok Svetlič)

01.07.18-30.06.21

122461/
6513

Nova Univerza FDS

J6-9386 Pritok glasbenikov na Slovensko v dolgem 19. stoletju - njihov vpliv in integracija dr. Maruša Zupančič (Matjaž Barbo) 01.10.19-30.09.21

122460/

6514

ZRC SAZU (N)

 

Ciljni raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

V6-1509

Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika

dr. I. Kosem

01.10.15-14.02.18

122447/6555

INV, UM FF

V5-1655

Razvijanje zgodnje in akademske pismenosti v družini, vrtcu in šoli

dr. L. Marjanovič Umek

01.10.16-30.09.18

122441/6572

UL PEF

V5-1702

Slovenska in evropska literarna dediščina – pravljice v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu od vrtca do srednje šole

dr. A. Žbogar

01.04.18-31.03.20

122447/6592

ZRC SAZU

V4-1631

Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji

dr. A. Udovč (B. Lampič)

01.10.16-31.03.18

122449/6571

UL BF (N)

V6-1633

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oz. revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšino skupnostjo v sosednjih državah

dr. S. Novak Lukanovič (V. Gorjanc)

01.10.16-31.01.18

122447/6573

INV (N), SLORI, ZRC SAZU

V5-1710

Dejanska in potrebna prisotnost tematike slovenskega izseljenstva v učnih načrtih v osnovnih in srednjih šolah v Republiki Sloveniji

dr. M. Milharčič Hladnik (Mojca Ilc Klun)

01.04.18-30.06.19

122449/6591

ZRC SAZU (N)

V5-1705

Enakost spolov na področju izobraževanja

dr. V. Tašner (Milica Antić Gaber)

01.04.18-31.03.20

122445/6594

UL PeF (N)

Opombe:

(N)

RO je nosilka projekta

FF je soizvajalka projekta (koordinator projekta na FF)

 

Bilateralni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Država

BI-AT/18-19-013 Primerjalna analiza univerzitetnega poučevanja migrantske in etnične književnosti v angleščini v Avstriji in Sloveniji dr. I. Maver 01.01.18-31.12.19 122704 AVSTRIJA
BI-AT/18-19-015 Vrednotenje pisne znožnosti pri izpitih z visoko stopnjo tveganja – avstrijsko-slovenska primerjalna študija dr. G. Ilc 01.01.18-31.12.19 122704 AVSTRIJA
BI-AT/18-19-017 Diskurzni označevalci v govorjeni in pisni nemščini in slovenščini. Kontrastivni pristop v okviru diskurzne analize in kognitivnega jezikoslovja dr. M. Smolej 01.01.18-31.12.19 122704 AVSTRIJA
BI-BA/19-20-037 Ohranjanje življenjskega okolja: vzgoja in izobraževanje v skupnosti. Primerjalna analiza med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino dr. N. Ličen 15.01.19-31.12.20 122704 BiH
BU-BA/19-20-017 Določanje republiških in državnih meja BiH in Slovenije s Hrvaško (1945 - 2018): historičen vpogled v sedanjost dr. B. Repe 15.01.19-31.12.20 122704 BiH
BI-ME/18-20-002 Procesna kakovost predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji in Črni gori dr. A. Hočevar 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-004 Vrednotenje geodiverzitete gorskih območij Črne Gore in Slovenije dr. U. Stepišnik 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-014 Revščina in družbena pravičnost skozi prizmo otroške književnosti dr. L. Burcar 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-020 Kulti nacionalnih pesnikov in njihova narodotvorna vloga na Vzhodnem Jadranu dr. B. Baskar 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-022 Gore pri določanju identitete Slovenije in Črne gore dr. P. Mikša 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-023 Po sledeh prostorov spomina: literatura, kultura in identiteta med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo dr. I. Samide 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-ME/18-20-026 Sodobna ameriška književnost v medkulturnem stiku: primerjava Slovenije in Črne gore dr. M. Krevel 01.08.18-30.07.20 122704 ČRNA GORA
BI-HR/18-19-032 Sodelovanje predstavnikov kulturne pedagogike in (dis)kontinuiteta povojnega razvoja dr. T. Vidmar 23.04.18-31.12.19 122704 HRVAŠKA
BI-HR/18-19-026 Jezik hrvaških in slovenskih protestantskih besedil 16. stoletja dr. M. Šekli 23.04.18-31.12.19 122704 HRVAŠKA
BI-HR/18-19-014 Raba frazemov v konfliktnih dialogih v otroški in mladinski literaturi dr. U. Valenčič Arh 23.04.18-31.12.19 122704 HRVAŠKA
BI-FR-PROTEUS/17-18-008 Gradnja slovensko-francoskih terminoloških virov za prevajanje strokovnih besedil in njihova uporaba na področju poučevanja in raziskovanja dr. S. Vaupot 01.01.17-31.12.18 122704 FRANCIJA
BI-FR/18-19-PROTEUS-009 Glagolska valenca v slovenščini za frankofone govorce dr. M Schlamberger Brezar 01.01.17-31.12.18 122704 FRANCIJA
BI-CN/17-18-010 Politika KP Jugoslavije in KP Kitajske: nacionalno vprašanje, federalizem, meje in regije dr. B. Repe 01.01.17-31.12.18 122704 KITAJSKA
BI-MK/17-18-015 Družbeni, politični in gospodarski razvoj Slovenije in Makedonije po letu 1991 (transformacija, podobnosti in razlike) dr. B. Balkovec 01.01.17-31.12.18 122704 MAKEDONIJA
BI-RU/19-20-035 Med Baumgartnom in Kantom: Metafizični izvori transcendentalne estetike dr. Z. Kobe 01.01.19-31.12.20 122704 RUSIJA
BI-RU/19-20-036 Aksiološki diskurz v ruski in slovenski književnosti - tradicija in sodobnosti dr. B. Podlesnik 01.01.19-31.12.20 122704 RUSIJA
BI-RS/18-19-016 Jezik, literatura in kultura kot temelj medkulturne komunikacije dr. M. Pezdirc Bartol 01.01.18-31.12.19 122704 SRBIJA
BI-RS/18-19-017 Vplivi podnebnih sprememb na vodne vire v porečju reke Sava dr. M. Ogrin 01.01.18-31.12.19 122704 SRBIJA
BI-RU/16-18-042 Oblikovanje Jugoslavije in jugoslovanstva v srbskih in slovenskih narativnih virih dr. K. Ajlec 01.01.18-31.12.19 122704 SRBIJA
BI-TR/18-21-003 Datiranje ledeniških oblik s kozmogenimi nuklidi: Paleoklimatska sinteza od Slovenije do Turčije dr. U. Stepišnik 01.07.18-30.06.21 122704 TURČIJA
BI-US/17-18-030 Sodobna ameriška politčna in protestna dramatika na stičišču dveh kultur dr. D. Čerče 01.02.17-31.12.18 122704 ZDA
BI-US/17-18-046 Uporaba digitalnih tehnologij pri razvijanju akademske pismenosti dr. A. Pisanski Peterlin 01.02.17-31.12.18 122704 ZDA
BI-US/17-18-050 Zgodovina jezika, jezikovna standardizacija in književni klasiki (s posebnim ozirom na italijansko situacijo) dr. M. Currie Ožbot 01.02.17-31.12.18 122704 ZDA
BI-US/17-18-033 Raba slovarjev z vidika različnih skupin uporabnikov: Kaj se lahko leksikografi naučijo od uporabnikov slovarjev dr. M. Vrbinc 01.02.17-31.12.18 122704 ZDA
BI-US/18-19-010 Razvoj in razširitve modela IFLA LRM dr. M. Žumer 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-014 Sodobne oblike postsocialistične samoartikulacije: potrošnja, verovanja in domovanja dr. M. Mencej 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-021 Multimodalno preučevanje možganske integracije v zdravju in bolezni dr. G. Repovš 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-046 Variacije negacije: filozofija - psihoanaliza - literatura dr. S. Hajdini 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-048 Vpliv geopolitičnih diskurzov na slovensko azilno politiko dr. J. Zupančič 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-052 Migracije in revščina skozi zorni kot otroške književnosti: oblikovanje kritične pismenosti in družbene zavesti za potrebe aktivnega državljanstva med mladimi dr. L. Burcar 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-063 Kolonialna tekstovna dediščina misijonarjev iz Srednje Evrope, posebej Slovenije, na ameriškem jugozahodu ter književnost frontere/meje dr. I. Maver 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-070 Medjezikovni vidiki pleonastičnega zanikanja v okviru tvorbeno-pretvorbenega jezikoslovja dr. G. Ilc 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-087 Preučevanje pešanja jezika pri demenci dr. C. Manouilidou 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-088 Prenašanje rezultatov znanstvenih raziskav arheoloških krajin v varstvo kulturne dediščine in njeno turistično promocijo (ZnanostZaDediščino) dr. M. Črešnar 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-089 Slovarski projekt slovensko-angleškega in angleško-slovenskega jezikoslovnega izrazja: nadaljevanje. dr. E. Sicherl 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-090 Učenje modernih jezikov s predznanjem klasičnih jezikov: pristop korpusnega jezikoslovja dr. J. Kavčič 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-20-071 Prozodične značilnosti ironije, litote in metalingvističnega zanikanja v ameriški angleščini dr. A. Stopar 01.10.18-30.09.20 122704 ZDA
BI-US/18-20-013 Med jezikom in književnostjo: Medkulturni pristop k literarni stilistiki dr. M. Kavalir 01.10.18-30.09.20 122704 ZDA
BI-US/18-20-039 Zbirateljske prakse vzhodnoazijskih predmetov v centrih in na periferijah: primer Slovenije in ZDA dr. N. Vampelj Suhadolnik 01.10.18-30.09.20 122704 ZDA

 

Raziskovalno sodelovanje

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Pogodba št. 11013-37/2018

Pedagoško in raziskovalno sodelovanje dr. Amande Saksida

dr. A. Saksida

15.10.18-30.11.18

122840/

6971

Pogodba št. 11013-22/2018

Pedagoško in raziskovalno sodelovanje dr. Aleksandre Sindić Radić

dr. A. Sindić Radić

01.10.18-30.06.19

122840/

6972

 

Mladi raziskovalci

Mladi raziskovalec

Mentor-ica

Trajanje

SM/SN

Mija Bon dr. A. Gantar 01.10.18-30.09.2022 122500/6664
Rok Smrdelj dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.2022 122500/6665
Maja Kuhar dr. T. Merčun Kariž 01.10.18-30.09.2022 122500/6666
Blaž Kavšek dr. U. Perenič 01.10.18-30.09.2022 122500/6667
Žan Lep dr. M. Zupančič 01.10.18-30.09.2022 122500/6668
Janž Snoj dr. T. Žigon 01.10.18-30.09.2022 122500/6669
Tadej Pahor dr. A. Pisanski Peterlin 01.10.18-30.09.2022 122500/6670
Jasmin Franza dr. D. Fišer 01.10.18-30.09.2022 122500/6671
Špela Bezjak dr. D. Trškan 01.10.18-30.09.2022 122500/6672
Emanuela Fabijan dr. R. Kuhar 01.10.18-30.09.2021 122500/6673

Nejc Slukan

dr. B. Luthar

01.10.17-30.09.21

122500/6658

Nina Purg

dr. G. Repovš

01.10.17-30.09.21

122500/6659

Lea Alič

dr. A. Podlesek

01.10.17-30.09.21

122500/6661

Mateja Brus

dr. M. Currie Ožbot

01.10.17-30.09.21

122500/6662

Sara Turk

dr. M. Klemenčič

01.10.17-30.09.21

122500/6663

Izidor Barši

dr. M. Dolar

01.10.17-30.09.21

122500/6656

Matej Petrič

dr. P. Štih

01.10.17-30.09.21

122500/6657

Bojana Jovićević

dr. J. Simoniti

01.10.17-30.09.21

122500/6660

Maja Vehar

dr. B. Repe

01.10.16-30.09.20

122500/6652

Luka Gruškovnjak

dr. D. Mlekuž

01.10.16-30.09.20

122500/6655

Ana Svetel

dr. J. Repič

01.10.16-30.09.20

122500/6654

Marko Ogrizek

dr. J. Rošker

01.10.16-30.09.20

122500/6651

Meta Furlan

dr. J. Kalin

01.10.16-30.09.20

122500/6650

Kristina Glojek

dr. M. Ogrin

01.10.16-30.09.20

122500/6653

Mojca Poredoš

dr. M. Zupančič

01.10.15-30.09.19

122500/6696

Ana Jenko

dr. P. Štih

01.10.15-30.09.19

122500/6697

Alexander Rath

dr. M. Smolej

01.10.15-30.09.19

122500/6698

Matic Kocijančič

dr. T. Virk

01.10.15-30.09.19

122500/6699

Martin Uranič

dr. J. Lozar Mrevlje

01.10.15-30.09.18

122500/6973

Ana Vida Politakis

dr. G. Repovš

01.11.14-30.04.18

122500/6637

Matej Zima

dr. J. Rošker

01.11.14-30.04.18

122500/6641

Tjaša Jug

dr. M. Žumer

01.11.14-30.04.18

122500/6638

Robert Devetak

dr. M. Verginella

01.11.14-30.04.18

122500/6639

Marjana Strmčnik

dr. B. Jezernik

01.10.13-31.03.17

122500/6635

Mihela Budanović Pauman

dr. M. Žumer

01.10.13-31.03.17

122500/6633

Sara Špelec

dr. B. Jezernik

01.12.12-31.05.16

122500/6631

Manca Noč

dr. M. Žumer

01.12.12-31.05.16

122500/6630

 

Delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih

Šifra

Združenje

Delegat

Trajanje

SM

MS-MZDR/18-B2-002

Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo / International Council for Traditional Music (ICTM), Universitat fur Musik und darstelende Kunst Wien; Bangkok, Tajska; Peking, Kitajska

dr. P. Svanibor

02.07.18-15.07.18

122703

MS-MZDR/18-B2-041

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA); Kuala Lampur, Malezija; Haag, Nizozemska

dr. M. Žumer

22.08.18-13.12.18

122703

MS-MZDR/18-B2-042

FoLLI, ILLC/Department of Philosophy, Nieuwe Doelenstraat 15; Sofija, Bolgarija in Riga, Latvija

dr. D. Fišer

13.06.18-11.08.18

122703

MS-MZDR/18-B2-043

European Association for Chinese Studies (EACS), Evropska zveza za kitajske študije, Glasgow, VB

dr. N. Vampelj Suhadolnik

28.08.18-01.09.18

122703

MS-MZDR/18-B2-044

CIUTI, Edinburgh, Združeno kraljestvo

dr. V. Gorjanc

28.05.18-28.05.18

122703

MS-MZDR/18-B2-045

International Doctorate in Translation Studies, Antwerp, Belgija

dr. N. Kocijančič Pokorn

07.09.18-09.09.18

122703

 

Mednarodni projekti

 

Evropski projekti  - H2020

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

GA No. 742683

EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region

dr. M. Verginella

01.12.17-30.11.22

6398

pdf

GA No. 694893

SENSOTRA - Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950-2020

dr. R. Muršič

01.05.17-30.04.20

6837

-

GA. 772835

NEWBIE - New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture

dr. I. Potočnik Slavič

01.01.18-31.12.21

6852

web1
web2

PARTHENOS

PARTHENOS - Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies

dr. D. Fišer

01.01.18-30.09.19

6834

pdf

GA No. 818237

Humanities Rocks - Humanistika, to si ti!

dr. J. Mažgon

01.04.18-30.11.19

122601/

6300

-

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

GA. No. 613344

MIME - Mobility and Inclusion in Multilingual Europe

dr. N. Pokorn Kocijančič

01.03.14-31.08.18

6348

pdf

 

Projekti INTERREG in projekti strukturnih skladov

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122610/

 

SLO-HR474 Prehistory adventure: Izkustveni sprehod skozi dediščino prazgodovine dr. M. Črešnar 01.09.18-30.08.22 6818  

C3330-17-319173

SKUM - Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

dr. R. Kroflič

18.08.17-30.06.22

6836

 

DTP1-1-248-2.2

Iron-Age-Danube - Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin

dr. M. Črešnar

01.01.17-30.06.19

6387

pdf

ASP384

YOUrALPS - Educating YOUth for the ALPS: (re)connecting youth and mountain heritage for an inspiring future in the Alps

dr. M. Ogrin

01.11.16-31.10.19

6388

pdf

5442/138/2016/62

OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine

dr. L. Marjanovič Umek

04.11.16-30.06.22

6833

 

 

Projekti Evropske komisije

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122620/

 

2017-1576/001-001

Tracing the Art of the Family Straub (TrArS)

dr. M. Klemenčič

01.06.17-30.11.19

6395

pdf

EP 04/2017-2018

Quality Assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2017-2018

dr. A. Maček

01.10.17-30.09.18

6832

pdf

EC 10-2018-2019

Quality assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2018-2019

dr. A. Maček

01.10.18-30.09.19

6871

pdf

EC 12– 2017-18

Online (OPEN) resources for Conference Interpreter Training VIII (ORCIT VIII)

dr. V. Gorjanc

01.10.17-30.09.18

6396

pdf

No. 764731

CIH - Call It Hate: Raising Awareness of Anti-LGBT Hate Crime

dr. R. Kuhar

01.01.18-31.12.19

6831

 

 

Erasmus + projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM/SN

 

2015-1-PL01-KA203-016480

Freely Accessible Central European Soil (FACES)

dr. B. Repe

01.10.15-31.08.18

122910/
4028

-

2016-1-AT01-KA203-0146762

Information Literacy Online - Developing Multilingual Open Educational Resources Reflecting Multicultural Aspects (ILO)

dr. M. Žumer

01.11.16-31.08.19

122620/
6378

-

2016-1-HR01-KA203-022180

European Information Science Education: encouraging mobility and learning outcomes harmonization (EINFOSE)

dr. M. Žumer

01.10.16-30.09.18

122620/
6379

-

16-204-021604

Old Guys Say Yes to Community

dr. S. Jelenc Krašovec

01.09.16-31.08.19

122620/
6376

-

TELI 2

Transnational Education in LEADER Implementation 2 (TELI 2)

dr. I. Potočnik Slavič

01.09.16-31.08.18

122620/
6377

-

2016-1-SI01-KA203-021558

DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics

dr. Š. Vintar

01.09.16-31.08.19

122620/
6373

-

VIME

Working with volunteers in migrant language education: roles and competences (VIME)

dr. I. Ferbežar

01.10.16-30.09.18

122620/
6380

-

KA1-SE-24/17

Ocenjevanje pisne zmožnosti na splošni maturi iz angleščine

dr. G. Ilc

01.06.17-30.09.18

122620/
6393

-

CRAFT Building links between education, research and innovation on the foundation of our shared cultural heritage dr. M. Malešič 01.09.18-31.08.21

122620/

6868

-
INTALL Comparative Studies for Students and Practitioners in Adult Education and Lifelong Learning  dr. B. Mikulec 01.09.18-31.08.21

122620/

6869

-
TRAILs LSP Teacher Training Summer School dr. V. Jurković 01.10.18-30.09.20

122620/

6870

-

 

Ostali mednarodni projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

 

RG003-N-15 Religious organizations and disaster response in contemporary Taiway and China dr. M. Veselič 01.01.16-31.12.18

122640/

6384

-
RG004-U-17 Modern and Contemporary Taiwanese Philosophy dr. J. Rošker 01.07.18-30.06.21

122630/

6301

-
147/2018-FF SLORI - Pogodba o sodelovanju ori izvajanju pomožnih strokovnih storitev za Centralni urad za slovenski jezik Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine dr. V. Gorjanc 03.12.18-31.12.19

122640/

6375

-

 

Tržni projekti

 

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Naročnik

2430-18-100067 Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah dr. T. Resnik Planinc 12.12.18-31.07.21

122720/

6968

Ministrstvo za infrastrukturo

430-99/2018

Modeli urejanja romskih naselij

dr. J. Zupančič

01.06.18-16.11.18

122710/
6855

Ministrstvo za okolje in prostor

TP02

Osvežitev in nadgradnja kazalca TP02-degradirana območja

dr. B. Lampič

01.03.18-30.09.18

122710/
6383

Ministrstvo za okolje in prostor

EV0738/2017

Nova postavitev e-vsebin in funkcionalnosti spletišča www.ekskurzije.si

dr. M. Krevs

01.01.18-31.08.18

122730/
6853

 

CLARIN ERIC

CLARIN - European Research Infrastructure for Language Resources and Technology

dr. D. Fišer

01.10.16-30.09.2020

122630/
6382

01.10.16-01.10.18 * podaljšanje projekta
Izdaja slovarja

Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem

dr. U. Lipovec Čebron

19.07.16-18.01.18

122710/
6827

Ministrstvo za notranje zadeve RS

3340-15-141007

Nadgradnja korpusov Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres

dr. S. Krek

04.11.15-15.11.18

122710/
6849

Ministrstvo za kulturo RS

Life o grassland

Analiza socialno-ekonomskih vplivov projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo

dr. K. Vintar Mally

01.08.16-01.08.20

122720/
6829

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Varni brez nasilja

Varni brez nasilja - Celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov

dr. T. Pirc

01.10.17-30.09.19

122710/
6397

 

C7560-18-210047 Analiza potresne odpornosti zidanih stolpnic in predlogi rešitve izboljšanja le-te dr. M. Svetina 01.08.18-01.05.19

122720/

6970

Mestna občina Ljubljana
Izdelava seznama Izdelava seznama besed in N-gramov dr. I. Kosem 01.11.18-15.12.18

122720/

6969

Inštitut Jožef Stefan

ARC-Arheološki raziskovalni center

ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor)

dr. P. Novaković

09.11.11 do preklica

122300/
6750

KS Poljanska dolina

PP-2013-10

Center za jezikovne vire intehnologije (CJVT UL)

dr. Š. Vintar

07.12.12 do preklica

122740/
6822

različni

ICCHS

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave

dr. M. Klemenčič

01.01.16 do preklica

145419/
1201

 

Laboratorij

Laboratorij za kognitivno nevroznanost

dr. G. Repovš

05.03.15 do preklica

122301/
6731