Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Prejemniki in prejemnice priznanj in nagrad Univerze v Ljubljani

Prejemniki in prejemnice priznanj in nagrad Univerze v Ljubljani

Na tej strani so zbrani prejemniki in prejemnice nagrad Univerze v Ljubljani.

BEKEŠ dr. Andrej

BERČIČ dr. Branko

BERGAMO dr. Marija

BERGANT dr. Marija

BEZLAJ dr. France

BOGATAJ dr. Janez

BORŠTNIK dr. Marja

BRATOŽ dr. Rajko

BRITOVŠEK dr. Marjan

CVETKO dr. Dragotin

ČERNE dr. Andrej

ČOP dr. Bojan

DEBENJAK dr. Božidar

DERGANC dr. Aleksandra

DULAR ŠIVIC dr. Alenka

GAMS akad. dr. Ivan

GANTAR dr. Kajetan

GESTRIN akad. dr. Ferdo

GLUŠIČ dr. Helga

GOLDEN dr. Marija

GOLOB ddr. Nataša

GRAD dr. Anton

GRAFENAUER dr. Bogo

GROSMAN dr. Meta

HOEFLER dr. Janez

HRIBAR akad. dr. Valentin

ILEŠIČ dr. Svetozar

JERMAN dr. France

JERŠIČ dr. Matjaž

JEZERNIK dr. Božidar

KASTELIC dr. Jože

KERŠEVAN dr. Marko

KLEMENČIČ dr. Vladimir

KOS dr. Janko

KOŽUH dr. Boris

KRAJNC dr. Ana

KRAKAR VOGEL dr. BOŽA

KREMENŠEK dr. Vekoslav

KUMP dr. Sonja

KUNAVER dr. Jurij

LEBIČ dr. Lojze

LOGAR akad. dr. Tine

LOVRENČAK dr. Franc

LÜK NEĆAK dr. Albina

MEDVEŠ dr. Zdenko

MELIK akad. dr. Vasilij

MENAŠE dr. Luc

MIHEVC GABROVEC dr. Erika

MIKLIČ dr. Tjaša 

MIKUŽ dr. Metod

MUHA VIDOVIČ dr. Ana

MUSEK dr. Janek

NEČAK dr. Dušan

NOVAK dr. Boris A.

NOVAK dr. Vilko

OCVIRK dr. Anton

OREŠNIK akad. dr. Janez

OROŽEN dr. Martina

OSOLNIK, dr. Vladimir

PAK dr. Mirko

PATERNU dr. Boris

PEČJAK dr. Vid

PLUT dr. Dušan

POGORELEC dr. Breda

POLIČ dr. Marko

POŽARNIK MARENTIČ dr. Barica

RADINJA dr. Darko

RAKAR dr. Atilij

RIJAVEC dr. Andrej

RIZMAN ddr. Rudolf

SAJE dr. Mitja

SCHMIDT dr. Vladimir

SIVEC dr. Jože

SIMONITI dr. Primož

SKAZA dr. Aleksander

SKUBIC dr. Mitja

STIPLOVŠEK dr. Miroslav

STRMČNIK dr. FRANC

ŠLIBAR dr. Neva

ŠMITEK dr. Zmago

ŠUMI dr. Nace

TERŽAN adad. dr. Ljubinka

TOLIČIČ dr. Ivan

UMEK MARJANOVIĆ dr. Ljubica

VOJE dr. Ignacij

VRIŠER akad. dr. Igor

ZADRAVEC akad. dr. France

ZWITTER dr. Franc

ŽAGAR dr. Drago

ŽNIDERŠIČ dr. Martin

Članice in člani Švedske gledališke skupine z Oddelka za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete: lekt. Mita Gustinčič Pahor, asist. dr. Anamarija Šporčič, Sebastjan Franković, Anja Gasser, Marija Ilievska, Lucija Janc Novak, Ajda Kenda, Mirel Knez, Mojca Lukan, Ajda Mlekuž, Aljoša Mujačić, Jurij Pahor, Katja Trogar in Alenka Žvikart

Društvo mladih geografov Slovenije

Društvo študentov psihologije

Društvo študentov zgodovine ISHA

HORVAT Pia

KLOPČIČ Timotej

Skupina študentk in študentov, ki so sodelovali pri pripravi razstave in filma o Joannisu Kapodistriasu: Eva Avguštin, Marija Braniselj, Matic Kristan, Sara Križaj, Rok Kuntner, Tjaša Šimunić in Kajetan Škraban

Študentska skupina Rezistenca

KIRN Tina 

MAROT Naja

MEDVED Peter

ROZMAN Roman

ZAKIROVA Betka

FOCK Ignac

JELENC KRAŠOVEC dr. Sabina

REPANŠEK dr. Luka

VIDMAR dr. Tadej   

AVBERŠEK Lev Kiar

BOBOVNIK Nena

ROGELJ Lovrenc

Avstrijski inštitut

Ruppert Karel

Šmitek dr. Zmago

KLEMENČIČ dr. Vladimir

VREČKO dr. Janez

KREMENŠEK dr. Vekoslav 

TRSTENJAK dr. Anton

MICHNIK Adam, poljski zgodovinar, esejist in publicist

HAVEL Václav, češki esejist, politik in državnik

Prof. dr. Umberto ECO

Noam A. Chomsky

Boris Pahor

prof. dr. Michael E. BIGGINS

Prof. dr. Miloslav VOJTECH

Prof. dr. Irmhild BARZ

Prof. dr. James DAUPHINE

Prof. dr. Peter ZAJEC

Prof. dr. Erich PRUNČ  

dr. Robin BATES in Julia BATES

Hiromi SATOH

prof. dr. Klaus WOLF

Odsek za geografijo Prirodoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu

Jerry D. SAYE 

prof. dr. Stuart J. Woolf

prof. dr. Maruša Zorec

BOGATAJ dr. Janez

GOLOB dr. Nataša

JEZERNIK dr. Božidar

KERŠEVAN dr. Marko

MURŠIČ dr. Rajko

OROŽEN dr. Martina 

PAK dr. Mirko 

PETTAN dr. Svanibor 

RIZMAN ddr. Rudi

RUPERT Karl

SUPPAN Arnold

ŠLIBAR dr. Neva

ŠMITEK dr. Zmago

URBANIJA dr. Jože  

VIRK prof. dr. Tomo

TOKARZ prof. dr. Emil

PODLESEK izr. prof. dr. Anja

ŠTIH akad. prof. dr. Peter

VERGINELLA prof. dr. Marta

avtorice spletnega tečaja slovenščine Slovene Learning Online (Slonline): Tjaša Alič, Branka Gradišar, Tanja Jerman in Jana Kete Matičič (plaketa skupini)

BARTOL Darinka – Ika

FERBEŽAR dr. Ina

GOLEC Anja

GORNIK Sara

KNEZ dr. Mihaela

MRAK PESTOTNIK Jerica

MRAK asist. dr. ANJA

NIDORFER dr. Mojca

ROZMAN TEGOVSKI Damijana

članice skupine APIS s Filozofske fakultete: Mojca LIKAR, Damijana ROZMAN TEGOVSKI in mag. Sara GORNIK

(2023): KOCIJANČIČ POKORN dr. Nike s soavtorji: Zgodovina slovenskega literarnega prevoda (Cankarjeva založba in Znanstvena založba Filozofske fakultete),

(2022) ROŠKER dr. Jana: izdelava nove metodologije raziskovanja kitajske filozofije in uvedba nove metode transkulturne postprimerjalne sublacije