Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Prejemniki priznanj in nagrad Univerze v Ljubljani

Prejemniki priznanj in nagrad Univerze v Ljubljani

Na tej strani so zbrani prejemniki nagrad Univerze v Ljubljani.

BEKEŠ dr. Andrej

BERČIČ dr. Branko

BERGAMO dr. Marija

BERGANT dr. Marija

BEZLAJ dr. France

BOGATAJ dr. Janez

BORŠTNIK dr. Marja

BRATOŽ dr. Rajko

BRITOVŠEK dr. Marjan

CVETKO dr. Dragotin

ČOP dr. Bojan

DEBENJAK dr. Božidar

DERGANC dr. Aleksandra

DULAR ŠIVIC dr. Alenka

GAMS akad. dr. Ivan

GANTAR dr. Kajetan

GESTRIN akad. dr. Ferdo

GLUŠIČ dr. Helga

GOLDEN dr. Marija

GOLOB ddr. Nataša

GRAD dr. Anton

GRAFENAUER dr. Bogo

GROSMAN dr. Meta

HOEFLER dr. Janez

HRIBAR akad. dr. Valentin

ILEŠIČ dr. Svetozar

JERMAN dr. France

JERŠIČ dr. Matjaž (2002)

KASTELIC dr. Jože

KERŠEVAN dr. Marko

KLEMENČIČ dr. Vladimir

KOS dr. Janko

KOŽUH dr. Boris

KRAJNC dr. Ana (2002)

KRAKAR VOGEL dr. BOŽA

KREMENŠEK dr. Vekoslav

KUMP dr. Sonja

KUNAVER dr. Jurij

LEBIČ dr. Lojze

LOGAR akad. dr. Tine

LÜK NEĆAK dr. Albina

MEDVEŠ dr. Zdenko

MELIK akad. dr. Vasilij

MENAŠE dr. Luc

MIHEVC GABROVEC dr. Erika

MIKLIČ dr. Tjaša 

MIKUŽ dr. Metod

MUHA VIDOVIČ dr. Ana

MUSEK dr. Janek

NEČAK dr. Dušan

NOVAK dr. Vilko

OCVIRK dr. Anton

OREŠNIK akad. dr. Janez

OROŽEN dr. Martina

OSOLNIK, dr. Vladimir

PAK dr. Mirko

PATERNU dr. Boris

PEČJAK dr. Vid

PLUT dr. Dušan

POGORELEC dr. Breda

POLIČ dr. Marko

POŽARNIK MARENTIČ dr. Barica

RADINJA dr. Darko (2002)

RAKAR dr. Atilij (2003)

RIJAVEC dr. Andrej (2004)

RIZMAN ddr. Rudolf

SAJE dr. Mitja

SCHMIDT dr. Vladimir

SIVEC dr. Jože

SIMONITI dr. Primož (2002)

SKAZA dr. Aleksander

SKUBIC dr. Mitja

STIPLOVŠEK dr. Miroslav (sklep senata FF 02. 07. 2003)

STRMČNIK dr. FRANC (2002)

ŠLIBAR dr. Neva

ŠMITEK dr. Zmago

ŠUMI dr. Nace

TERŽAN adad. dr. Ljubinka

TOLIČIČ dr. Ivan

UMEK MARJANOVIĆ dr. Ljubica

VOJE dr. Ignacij

VRIŠER akad. dr. Igor

ZADRAVEC akad. dr. France

ZWITTER dr. Franc

ŽAGAR dr. Drago

ŽNIDERŠIČ dr. Martin

Društvo študentov psihologije

Društvo študentov zgodovine ISHA

KLOPČIČ Timotej

Društvo mladih geografov Slovenije

Pia Horvat

KIRN Tina 

MAROT Naja

MEDVED Peter

ROZMAN Roman

ZAKIROVA Betka

FOCK Ignac

JELENC KRAŠOVEC dr. Sabina

VIDMAR dr. Tadej   

Avstrijski inštitut

Ruppert Karel

Šmitek dr. Zmago

KLEMENČIČ dr. Vladimir

VREČKO dr. Janez

KREMENŠEK dr. Vekoslav 

TRSTENJAK dr. Anton

MICHNIK Adam, poljski zgodovinar, esejist in publicist

HAVEL Václav, češki esejist, politik in državnik

Prof. dr. Umberto ECO

Noam A. Chomsky

Boris Pahor

Prof. dr. Miloslav VOJTECH

Prof. dr. Irmhild BARZ

Prof. dr. James DAUPHINE

Prof. dr. Peter ZAJEC

Prof. dr. Erich PRUNČ  

Hiromi SATOH

prof. dr. Klaus WOLF

Odsek za geografijo Prirodoslovno-matematične fakultete Univerze v Zagrebu

Jerry D. SAYE 

prof. dr. Stuart J. Woolf

prof. dr. Maruša Zorec

BOGATAJ dr. Janez

GOLOB dr. Nataša

JEZERNIK dr. Božidar

KERŠEVAN dr. MARKO

MURŠIČ dr. Rajko

OROŽEN dr. Martina 

PAK dr. Mirko 

PETTAN dr. Svanibor 

RIZMAN ddr. Rudi

RUPERT Karl

SUPPAN Arnold

ŠLIBAR dr. Neva

ŠMITEK dr. Zmago

URBANIJA dr. Jože  

prof. dr. Emil Tokarz

izr. prof. dr. ANJA PODLESEK

akad. prof. dr. Peter Štih

prof. dr. Marta VERGINELLA

avtorice spletnega tečaja slovenščine Slovene Learning Online (Slonline): Tjaša Alič, Branka Gradišar, Tanja Jerman in Jana Kete Matičič (plaketa skupini)

dr. Ina FERBEŽAR

članice skupine APIS s Filozofske fakultete: Mojca LIKAR, Damijana ROZMAN TEGOVSKI in mag. Sara GORNIK