Razpisi

Razpisi za mobilnost študentov in profesorjev

Splošni razpisi

Univerza v Ljubljani se je vključila v konzorcij 19 univerz Venice International University (VIU), s sedežem v Benetkah.

VIU ponuja možnosti za izmenjavo študentom vseh stopenj in smeri kot tudi različne programe poletnih šol, intenzivne tematske seminarje za študente druge in tretje stopnje, mednarodno akademijo za doktorske študente, pripravništvo v podjetjih v Italiji oz. na članicah univerz VIU.

Več informacij na strani Univerze v Ljubljani

Razpisi za študente

Vas zanima študij v Nemčiji? Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za študentke in študente, raziskovalne štipendije za doktorske študentke in študente, postdoktorande in mlade znanstvenice in znanstvenike in štipendije za izmenjavo visokošolskih učiteljev v Nemčiji. Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de . Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).

Razpisi za profesorje

 

Interni razpis za sofinanciranje mobilnosti asistentov, asistentov z doktoratom in visokošolskih učiteljev (pedagoških delavcev) na visokošolskih institucijah v tujini za 2023-2024 v okviru RSF ukrepa B.II.3 (Razvoj in krepitev sodelovanja v okviru transnacionalnih medinstitucionalnih učnih skupnostih)

 

INTERNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ASISTENTOV, ASISTENTOV Z DOKTORATOM IN UČITELJEV NA VISOKOŠOLSKIH INSTITUCIJAH V TUJINI V OKVIRU RAZVOJNEGA STEBRA FINANCIRANJA ZA 2023-2024: dodatna pojasnila

Navodila v zvezi s prijavo in izvedo razpisa

Kdaj je upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti?

Upravičeno obdobje za izvedbo mobilnosti je od 1. 3. 2023 do 30. 11. 2024. Odobritev prijave je možna tudi po začetku mobilnosti (npr. po drugem krogu odobritev, za mobilnosti, ki so se že začele).

Kakšna je minimalna pedagoška obveznost in kako je lahko ta razporejena?

Minimalna pedagoška obveznost je 8 pedagoških ur na mesec (torej 24 ur za 3-mesečno mobilnost in 32 ur za 4-mesečno mobilnost), ki si jih pedagoški delavec razporedi skozi celotni čas mobilnosti, glede na možnosti, ki jih ima na gostujoči instituciji. Ni pa predvidena izvedba vseh pedagoških ur strnjeno (npr. izvedba vseh pedagoških ur v enem tednu, ampak naj se izvedba razporedi skozi celotni čas mobilnosti). Za pedagoško obveznost se upošteva kakršnokoli delo s študenti (predavanja, delavnice, konzultacije, posveti s študenti, mentorstvo ipd).

Kdo so upravičeni prijavitelji?

Razpis je primarno namenjen visokošolskim asistentom ter asistentom z doktoratom (plačna skupina D), ker je tako opredeljeno v ukrepu B.II.3 (ciljna vrednost je vezana na njihovo število), ki imajo zato prednost pri izboru. Če glede na razpoložljiva sredstva teh prijav ne bo dovolj, bomo v prvem izboru, ki bo potekal 30. 3. 2023, odobrili tudi prijave docentov. Če vključno s temi odobritvami ne bi zapolnili razpoložljivih mobilnosti, bomo ponovili izbor 30. 5. 2023, kjer bomo obravnavali prijave vseh prijavljenih pedagoških delavcev in bodo odobritve potekale na način, da imajo pri odobritvi prednost asistenti in asistenti z doktoratom, nato docenti, nato izredni profesorji in nato redni profesorji. Po tem roku se bodo prijave zbirale sproti, do porabe sredstev.

Kakšen je postopek prijave?

Vse prijave zbira Anja Golec, kontaktna oseba za mednarodno mobilnost.

Prijavi obvezno priložite obvezne priloge

•        podpisan Sporazum o mobilnosti (samo izjemoma, ko podpis Sporazuma ni mogoč, se upošteva tudi Povabilno pismo s Soglasjem dekana)

•        Excel tabelo

•        dodatno priložite kratko neformalno utemeljitev razloga za izvedbo mobilnosti 

Za prvi krog odobritev pošljite prijave po elektronski pošti do najkasneje 23. marca 2023 na elektronski naslov anja.golec@ff.uni-lj.si

Za drugi krog odobritev pošljite prijave po elektronski pošti do najkasneje 19. maja 2023 na elektronski naslov anja.golec@ff.uni-lj.si

Če sredstva v okviru teh dveh krogov odobritev ne bodo porabljena, bomo vse nadaljnje prijave zbirali sproti, do porabe sredstev.

Kako bo potekalo razporejanje sredstev?

Glede na izredno velik interes in v luči zagotavljanja prednosti ciljni skupini pedagoških delavcev bo na UL predvidoma izveden izbor prijav za financiranje na naslednji način:

-        V okviru prvega kroga odobritev bodo obravnavane popolne prijave asistentov in asistentov z doktoratom ter docentov.

-        V drugem krogu odobritev bodo, glede na preostala razpoložljiva sredstva, obravnavane vse popolne prijave pedagoških delavcev (vsi nazivi).

-        Če razpoložljiva sredstva v prvih dveh krogih izbora ne bi bila dodeljena, bodo nadaljnje odobritve prijav potekale sproti, do porabe sredstev, ne glede na naziv pedagoških delavcev.

V skladu z navodili UL bomo tako lahko na FF v prvem roku odobritev upoštevali in poslali naprej ZGOLJ prijave asistentov, asistentov z doktoratom in docentov. Izredne in redne profesorje bomo lahko upoštevali šele  v drugem roku odobritev – in še to le v primeru, če na univerzitetni ravni za prvi krog ne bo prispelo dovolj prijav. 

Kako je z morebitnimi ostanki finančne dotacije posameznika (glede na odobrena sredstva)?

Vsa dodeljena sredstva je potrebno namensko uporabiti. Če bi pri posamezni mobilnosti ostala sredstva (glede na izračun v potnem nalogu) se ta sredstva lahko namenijo za doplačila pri drugih mobilnostih iz istega ukrepa, kjer bo dodeljenih sredstev premalo.

Ali lahko pedagoški delavec opravi več mobilnosti v okviru tega razpisa?

Ne, pedagoški delavec lahko opravi le eno mobilnost v okviru tega razpisa (v trajanju minimalno 90 dni oziroma največ 120 dni).

Ali lahko pedagoški delavec opravi RSF mobilnost v okviru sobotnega leta?

Ne.

Ali lahko pedagoški delavec opravi RSF mobilnost v okviru daljše mobilnosti?

Ja, pedagoški delavec lahko opravi daljšo mobilnost, vendar mora biti pri financiranju jasno opredeljeno, iz katerih virov se financira posamezni del mobilnosti (iz RSF do 4 mesece). Nikakor ne sme priti do dvojnega financiranja.

Koliko mobilnosti bo mogoče financirati v okviru razpisa?

Na celotni UL bodo lahko predvidoma financirali okvirno 80 mobilnosti pedagoških delavcev.

Sredstva bodo povrnjena na podlagi potnega naloga, ki ga bo potrebno odpreti na FF, do najvišje višine dotacije, ki znaša 100 EUR/dan in dodatka za pot na podlagi Erasmus kalkulatorja razdalj. Navodila bodo prijavitelji prejeli s strani Mednarodne pisarne po oddaji prijave.

V izračunu se za kraj odhoda upošteva sedež UL; Ljubljana

Kalkulator razdalj: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

ODDALJENOST DO KRAJA MOBILNOSTI (IZRAČUN Z EU KALKULATORJEM RAZDALJ)

(IZPLAČILO NA UDELEŽENCA)

med 10 in 99 km

23 EUR

med 100 in 499 km

180 EUR

med 500 in 1999 km

275 EUR

med 2000 in 2999 km

360 EUR

med 3000 in 3999 km

530 EUR

med 4000 in 7999 km

820 EUR

nad 8000 km

1500 EUR

Podporna razpisna dokumentacijo: