Awards

Every year, the Faculty of Arts awards the FF prizes to its colleagues.

Priznanje za življenjsko delo:

 • prof. dr. Metka Furlan (Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje), 
 • prof. dr. Primož Južnič (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo), 
 • prof. dr. Miha Pintarič (Oddelek za romanske jezike in književnosti)

Naziv častna senatorka: 

 • Ksenija Premur

Priznanje za pedagoško in raziskovalno delo:

 • izr. prof. dr. Barbara Lampič (Oddelek za geografijo, priznanje za raziskovalno delo), 
 • doc. dr. Anita Srebnik (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, priznanje za pedagoško delo), 
 • izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina (Oddelek za slovenistiko, priznanje za pedagoško in raziskovalno delo)

Zlata diploma: 

 • dr. Katarina Bogataj Gradišnik

Priznanje za strokovno delo:

 • Milena Kavšek (Kurirska služba), 
 • Marko Kitin (Knjižnici Oddelka za filozofijo in Oddelka za umetnostno zgodovino), 
 • Marija Šuštar Tabaković (Referat za dodiplomski študij)

Priznanje za enkratni dosežek:

 • prof. dr. Mirjam Mencej (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo).

Priznanje za življenjsko delo:

 • prof. dr. Boris A. Novak (Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo),
 • prof. dr. Maja Žumer (Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo),
 • izr. prof. dr. Jože Hudales (Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo).

Priznanje za pedagoško in raziskovalno delo:

 • izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič (Oddelek za slovenistiko),
 • izr. prof. dr. Namita Subiotto (Oddelek za slavistiko).

Priznanje za pedagoško delo:

 • lekt. Mita Gustinčič Pahor (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko).

Priznanje za strokovno delo:

 • lekt. dr. Veronika Rot Gabrovec (Oddelek za anglistiko in amerikanistiko),
 • lekt. Tanja Jerman (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik),
 • Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete.

Priznanje za enkratni dosežek:

 • Brina Minca Herlec (Študentski Svet Filozofske fakultete).

Priznanje za življenjsko delo:
•          izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko),
•          dr. Jasmina Šuler Galos (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik).

Priznanje za pedagoško delo:
•          doc. dr. Amalija Maček (Oddelek za prevajalstvo),

Priznanje za pedagoško in raziskovalno delo:
•          prof. dr. Irma Potočnik Slavič (Oddelek za geografijo),
•          prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol (Oddelek za slovenistiko).

Priznanje za strokovno delo:
•          Matejka Lapajne (Finančno-računovodska služba),
•          prof. dr. Martina Ožbot Currie (Oddelek za romanske jezike in književnosti),
•          Nives Kolarič (Oddelek za psihologijo).

Priznanje za enkratni dosežek:

•          dekan Filozofske fakultete v obdobju 2017–2021, prof. dr. Roman Kuhar, in prodekani: prof. dr. Gašper Ilc, prof. dr. Barbara Pihler Ciglič, prof. dr. Jasna Mažgon, izr. prof. dr. Katja Vintar Mally in prodekanja študentka Katja Černe

Priznanje za življenjsko delo:

prof. dr. Lev Kreft (Oddelek za filozofijo).

Priznanje za pedagoško in raziskovalno delo:

izr. prof. dr. Irena Samide (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko).

Priznanje za pedagoško delo:

izr. prof. dr. Karel Natek (Oddelek za geografijo),

doc. dr. Tatjana Balažic Bulc (Oddelek za slavistiko).

Priznanje za strokovno delo:

doc. dr. Damjan Huber (Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik),

kolektiv Računalniškega centra Filozofske fakultete,

Kristina Zajc Božič (Glavna pisarna dekanata).

Priznanje za enkraten dogodek:

Maja Kovač in Sašo Puljarević (študenta Oddelka za slavistiko).

2019

Photo: Domen Gostiša

Priznanje za življenjsko delo:

prof. dr. Jasmina Markič

Janja Sešek

Priznanje za enkraten dogodek:

lekt. dr. Mateja Gaber

Priznanje za raziskovalno in pedagoško delo:

prof. dr. Darko Ogrin

Priznanje za pedagoško delo:

izr. prof. dr. Barbara Šteh

mag. Pavel Ocepek

Priznanje za strokovno delo:

Mojca Bele

kolektiva Znanstvene založbe in Knjigarne Filozofske fakultete (dr. Matevž Rudolf, mag. Eva Vrbnjak, Jure Preglau ter Maja Avsenik in Ida Kraš)

Peter Grum

2018

Photo: Uroš Taljat

priznanje za življenjsko delo:

pred. Milena Horvat

priznanje za enkraten dogodek:

članice programskega in organizacijskega odbora Konference o svetovalnem delu – 19. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi (prof. dr. Sonja Pečjak, asist. dr. Tina Pirc, doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar in doc. dr. Katja Jeznik)

priznanje za pedagoško in raziskovalno delo:

doc. dr. Nagisa Moritoki Škof

priznanje za pedagoško delo:

izr. prof. dr. Jurij Snoj

priznanje za strokovno delo:

Andreja Končan

Jasmin Mustafić Marjetič

Leopold Slak

2017

Photo: Matjaž Rebolj

priznanje za življenjsko delo: 

prof. dr. Vladimir Osolnik

prof. dr. Svanibor Pettan

prof. dr. Martin Germ

priznanje za enkraten dosežek:

prof. dr. Marta Verginella

priznanje za pedagoško in raziskovalno delo:

asist. dr. Simona Klemenčič

izr. prof. dr. Mojca Smolej 

doc. dr. Luka Culiberg

priznanje za strokovno delo:

Sabina Leben

Andreja Markovič

Uroš Taljat

Priznanje za pedagoško in/ali raziskovalno delo:

dr. Saša Vojtech Poklač

doc. dr. Blaž Repe

red. prof. dr. Vera Smole

Priznanje za strokovno delo:

Kaja Hacin

Majča Korošaj

Katja Rozman

Priznanje za enkraten dosežek/dogodek:

doc. dr. Kang Byoung Yoong za uveljavitev koreanistike v Sloveniji

Priznanje za življenjsko delo

izr. prof. dr. Vito Hazler

red. prof. dr. Marko Polič

izr. prof. dr. Metka Špes

Priznanje za pedagoško in raziskovalno delo

izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik

 Priznanje za strokovno delo

Mihaela Knez

Priznanje za življenjsko delo 

red. prof. ddr. Nataša Golob

Priznanje za pedagoško delo

izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

lekt. Tatjana Komarova

izr. prof. dr. Jernej Zupančič

Priznanje za strokovno delo

mag. Barbara Šatej

Renata Josipović

Alenka Lavrin

Priznanje za pedagoško in raziskovalno delo

red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič 

red. prof. dr. Miha Javornik

Priznanje za pedagoško delo

doc. dr. Chikako Shigemori Bučar

Priznanje za raziskovalno delo

izr. prof. dr. Grega Repovš 

Priznanje za strokovno delo

Miha Šoba 

Jasna Vanček

Priznanje za življenjsko delo

Janja Turk

Priznanje za pedagoško in/ali raziskovalno delo

red. prof. dr. Leon Stefanija

doc. dr. Mateja Petrovčič

Oddelek za geografijo

Priznanje za strokovno delo

Urška Honzak

Priznanje za življenjsko delo

red. prof. dr. Drago Žagar

Priznanje za pedagoško in/ali raziskovalno delo

mag. Kristina Hmeljak Sangawa

Priznanje za strokovno delo

red. prof. dr. Valentin Bucik

delovna skupina za izvedbo sejma Liber.ac (izr. prof. dr. Vojko Gorjanc, Maja Peharc, red. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, doc. dr. Barbara Pihler, Maja Avsenik, dr. Matevž Rudolf, Kristina Zajc in Tomaž Flis)

Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko ter njeni zaposleni (Anka Polajnar, Andreja Puc, Anka Sollner – Perdih, Kristina Pritekelj, Skalicky Urška)

Priznanje za življenjsko delo

Darja Kürner

Priznanje za pedagoško in/ali raziskovalno delo

asist. mag. Uršula Lipovec Čebron,

doc. dr. Gregor Pompe,

doc. dr. Tatjana Resnik Planinc

Priznanje za strokovno delo

Metka Šorli

Tomaž Flis

Darinka Bartol

Priznanje za življenjsko delo

red. prof. dr. Zdenko Medveš

Priznanje za pedagoško in/ali raziskovalno delo

izr. prof. dr. Cirila Peklaj

red. prof. dr. Mitja Saje

lekt. spec. Janja Urbas 

Priznanje za strokovno delo

dr. Alojz Cindrič

uredniški odbor glasila Društva mladih geografov (GEOmix)

VELIKO PRIZNANJE FF

ABBAD Tončka

ADAMIČ dr. Maksimiljan, v. p.

BAEBLER Jasna, lekt.

BEDINA dr. Katarina

BEKEŠ dr. Andrej

BELAJ dr. Vitomir

BELE Mojca

BELEHAR Iztok, spec.

BENČINA Marjana

BLAGAJNJE Dana

BOGATAJ GRADIŠNIK dr. Katarina

BRADAŠKA Ljuba

BRENK KLAS dr. Matija

BRESKVAR dr. Katja (UL)

BRITOVŠEK dr. Marjan

BUCIK dr. Valentin

CVETKO OREŠNIK dr. Varja

ČERNE dr. Andrej

DERGANC dr. Aleksandra

FERRARI Josephine

GABROVŠEK dr. Dušan

GANTAR dr. Kajetan

GLUŠIČ dr. Helga

GOLDEN dr. Marija

GOSAR dr. Anton

GRAH Käthe

GROSMAN dr. Meta

HLADNIK dr. Miran

HRIBAR Angelika

HRIBAR dr. Tine, akad.

HUDALES dr. Jože

HUDELJA mag. Niko

ILC dr. Gašper

JANKO dr. Anton

JEREB mag. Elza

JEŽ dr. Nikolaj

JURAK dr. Mirko

KALAN dr. Valentin

KARAS Tonka

KASTELIC dr. Jože

KERŠEVAN dr. Marko

KMECL dr. Matjaž

KOMLJENOVIČ Janja, predsednica ŠS FF

KONRAD dr. Edvard

KOREN dr. Evald

KOS akad. dr. Janko

KOTNIK Branka

KOVAČ dr. Miha

KOVAČIČ dr. Irena

KOŽUH dr. Boris

KRAKAR VOGEL dr. Boža

KRANJEC Marko

KRANJČEC Renata

KRAJNC dr. Ana

KRANJC dr. Simona

KRALJ dr. Vladimir

KREMENŠEK dr. Vekoslav

KREVS dr. Marko

KROFLIČ dr. Robert

KRŽIŠNIK dr. Erika

KUČAN Milan, bivši predsednik R Slovenije

KUNAVER dr. Jurij

LOGAR dr. Tine

LOGAR-PLEŠKO Alenka

LOKAR mag. Meta

LORBER dr. Lučka, državna sekretarka MŠZŠ

LOVRENČAK dr. Franc

MARENTIČ-POŽARNIK ddr. Barica

MARJANOVIČ-UMEK dr. Ljubica

MELIK akad.dr. Vasilij

MEDVEŠ dr. Zdenko

MEHLE mag. Ana

MIHEVC GABROVEC dr. Erika

MIKLIČ dr. Tjaša

MILADINOVIĆ-ZALAZNIK dr. Mira

MURŠAK dr. Janko

NAGODE dr. Aleš

NEĆAK dr. Dušan

NEĆAK-LÜK dr. Albina

NIDORFER ŠIŠKOVIČ mag. Mojca

NOVAK dr. Vilko

NOVAK POPOV dr. Irena

OREL dr. Irena

OREŠNIK akad. dr. Janez

OROŽEN dr. Martina

OSOLNIK dr. Vladimir

PAK dr. Mirko

PALDAN Roman, veleposlanik Slovaške republike

PATERNU dr. Boris

PAVLICA KOLMAN Hedvika

PEČJAK dr. Vid

PEČJAK dr. Sonja

PIŠEK Anton

PLUT dr. Dušan

POGAČNIK dr. Vladimir

POGORELEC dr. Breda

POLIČ dr. Marko

POTRČ dr. Matjaž

POŽGAJ HADŽI dr. Vesna

REBERNIK dr. Dejan

PUSTOVRH Cveto

RAKAR dr. Atilij

REBOLJ Matjaž

PRENZ Octavio

RESMAN dr. Metod

RIJAVEC dr. Andrej

RIZMAN dr. Rudi

ROZMAN dr. Andrej

ROŠKER dr. Jana S.

SABADIN dr. Argio

SAMIDE Irena

SELIŠKAR Ana

SEVER Jože

SIMONITI dr. Primož

SKAZA dr. Aleksander

SKUBIC dr. Mitja

SOLLNER-PERDIH Anka

STABEJ dr. Marko

STANKOVIĆ Miljana, lektorica

STANOVNIK akad.dr. Janez

STIPLOVŠEK dr. Miroslav

STRMČNIK dr. France

ŠAUPERL dr. Alenka

ŠIFRER Tatjana

ŠIVIC DULAR dr. Alenka

ŠKVARČ Božidar, študent

ŠLIBAR dr. Neva

ŠPES dr. Metka

ŠUMI Jadranka

ŠUMI dr. Nace

TOLIČIČ dr. Ivan

TOPORIŠIČ akad. dr. Jože

TROBEVŠEK DROBNAK dr. Frančiška

TUŠAK dr. Maks

TOMŠIČ Goran, študent

ULE dr. Andrej

URBANIJA dr. Jože

VERNIK Jernej, študent prodekan

VIDOVIČ MUHA dr. Ada

VIRK dr. Tomislav

VOGRINC dr. Jože

VOJE dr. Ignacij

VREČKO dr. Janez

VRIŠER dr. Sergej

ZABUKOVEC dr. Vlasta

ZADRAVEC akad.dr. Franc

ZEMLJARIČ MIKLAVČIČ mag. Jana

ZOR Janez

ZORMAN dr. Leon

ŽAGAR dr. Drago

ŽVAN dr. Anton

ŽUMER dr. Maja

PRIZNANJE FF

ABBAD Antonija

BARBO dr. Matjaž

BEČAJ dr. Janez

BREGANT mag. Mihael

BUCIK dr. Valentin

BUDJA dr. Mihael

BUH Mart Daniel, prodekan študent

ČERNIČ Urša, bibliotekarka

ČERNIVEC Ljubica, lektorica slov. j. v Celovcu

ČOP Neja

ČUDEN Majda

DJURIĆ dr. Bojan

ELIKAN KOROŠEC Nataša

FERBEŽAR mag. Ina

GOU Chenguyi

GROSMAN Darja

GUŠTIN ddr. Mitja

HRIBAR Angelika

HRIBAR Matjaž

HROBAT Katja

JAKOPIČ Danica

JEŽ dr. Nikolaj

KANTE dr. Božidar

KLEMENČIČ dr. Vladimir

KNEZ RAČIČ Ida

KOLOŠA Vida

KORUZA Staša

KOS Lidija

KOTNIK Radivoj

KRAŠ Ida

MUSEK dr. Janek

MURŠAK dr. Janko

MURŠIČ dr. Rajko

NARDONI GRAH Leonora

OCVIRK Tadej, dipl. ing.

PERNE Anže, študent

PIRC Jožica

PRINCES Nevenka

PODJED Dan

PODLESEK dr. Anja

RADOŠEVIĆ Sanja, študentka

REPIČ dr. Jaka

SABADIN dr. Argio

SEVER Jože

SIMONIČ dr. Peter

SOLLNER-PERDIH Anka

STERGAR Nataša

ŠMID ŠEMERL mag. Ljudmila

ŠTRUKELJ Urša

ŠULAK Tanja

ŠUMI Jadranka

TAKAHASHI Taketomo

TROHA Vera

TURK Janja

ZORMAN Klemen

ZORMAN dr. Leon

ZUPANČIČ dr. Maja