Projektor

Advanced Training Programmes

Programi za izpopolnjevanje

Purpose

This programme is intended for those graduates of tertiary education study programmes who are required by law to possess a pedagogical and andragogical education. The aim of the programme is to provide them with essential knowledge required for the pedagogical processes in elementary and secondary education.

Goals

The main goal of the programme is to provide professionals working in the field of education with pedagogical and andragogical qualifications that will enable them to perform quality educational work in primary and secondary schools. The programme provides competencies in efficient teachingcompetencies in life-long educationcompetencies in leadership and communicationcompetencies in knowledge examination and evaluation, as well as in tracking student progress, andbroader professional competencies.In accordance with the Criteria on the Accreditation of Study Programmes for Teachers' Education, the programme is worth 60 credit points and includes pedagogical, psychological, andragogical, and general didactic knowledge, as well as specialised didactic knowledge and pedagogical and andragogical practice (15 credit points).

Admission requirements

The applicant is required to have successfully completed a first-cycle study programme or to have earned a diploma from a higher education institution or a vocational college study programme.  Warning: To be eligible for permanent employment in the field of education and to be eligible to take the professional exam, you are required the complete your pedagogical and andragogical education, acquired by passing our programme, as well as the relevant education or diploma from the corresponding field. We advise that you verify the eligibility of your education regarding employment in the field of education by contacting the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia.

Programme Brochure Pedagogical and Andragogical Education for Professionals Working in Primary and Secondary Schools (in Slovene)

Purpose

This programme is intended for teachers who work or intend to work at school libraries, i.e. libraries at primary, secondary, or technical, and music schools, institutions that train young students, and student residences.

Goals

The goals of the programme are to familiarise the participants with working in school libraries and to train them to perform all required tasks. The programme does not qualify participants to teach the Information Literacy course; under the current regulations, this requires a university degree in Library Science.

Admission requirements

A completed second-cycle education or an education equivalent to second-cycle education is required. Additionally, the applicant must fulfil the conditions regarding the level and field of education for teachers or counsellors in education as prescribed by the law and other regulations. The same conditions also apply to applicants who have acquired their education abroad. Priority will be given to candidates who posses a teaching certification for professional staff in education. If the number of candidates with the aforementioned certification exceeds the number of enrolment positions, precedence will be given to those with a longer employment history in the field of education.

Programme Brochure for the Advanced Training- Programme in Library Science (ŠPIK) (in Slovenian)

Namen programa

Program je namenjen absolventom programov prve stopnje vseh smeri, pa tudi že registriranim sodnim tolmačem, ki se morajo v skladu z najnovejšimi direktivami EU stalno izpopolnjevati. Temeljne jezikovne in kulturne kompetence bodo predpogoj za sodelovanje v programu, v katerem bodo udeleženci pridobili poglobljeno znanje o slovenskem pravnem sistemu (kazensko, upravno in civilno pravo) in se seznanili z azilnimi, upravnimi, notarskimi in matičnimi postopki. Študijski program za izpopolnjevanje lahko pripomore, ni pa uradna priprava za izpit za sodnega tolmača, ampak je namenjen tistim, ki delajo v skupnostnem tolmačenju, ter sodnim tolmačem, ki bi radi poglobili svoje znanje.

Cilji programa

Temeljni cilji programa so spoznavanje pravnega sistema RS, poznavanje osnov kazenskega, civilnega in upravnega prava ter postopkov, sposobnost analize, iskanja in preverjanja virov, priprave glosarjev ter samostojnega in kakovostnega prevajanja strokovnih besedil (obrazci, obtožnice, osebni dokumenti, notarske in matične listine, izvedenska mnenja). Na področju tolmačenja so temeljni cilji poznavanje vloge tolmača v različnih situacijah in postavitvah (tolmačenje za policijo, azilni dom, sodišče), poznavanje tehnike dialoškega, konsekutivnega, šepetanega tolmačenja ter tolmačenja z lista. Udeleženci bodo usvojili tudi osnove tolmačenja na daljavo.

Vpisni pogoj

končan vsaj prvostopenjski študijski program. Pogoj za vpis v program je tudi opravljen preizkus znanja dveh jezikov (slovenskega in enega tujega).

 

NOV ROK ZA PRIJAVE NA RAZPIS Š. L. 2019-20: 4. oktober 2019

 

Predstavitveni zbornik študijskega programa za izpopolnjevanje Strokovno izpopolnjevanje tolmačev za sodišča in urade

Razpis za š. l. 2019/2020

Elektronska prijava na razpis za vpis v program

 

Purpose

This programme is intended for teachers at vocational colleges who have obtained higher education.

Goals 

The main goal of the programme is to train teachers at vocational colleges to provide a quality education, complying with the latest findings of pedagogical psychology, higher education didactics, andragogics, and professional pedagogy, as well as with the specifics of the relevant professional field. The programme focuses on

  • developing competencies required by a teacher in higher education,
  • combining psychological, pedagogical, andragogical, and didactic theories with teaching and professional practice,
  • the model of experiential and collegial learning,
  • the paradigm of the teacher as a contemplative practitioner and an autonomous professional,
  • education processes not only as transfers of completed knowledge, but also as directed at participants and encouraging active participation in the synthesis of theory with practice. 

In accordance with the Criteria on the Accreditation of Study Programmes for the Education of Teachers, this programme is worth 30 credit points.

Admission Requirements

The completion of a second-cycle study programme or a university or higher professional education study programme.

Programme Brouchure: Pedagogical and Andragogical Education for Teachers at Vocational Colleges (in Slovene)

Target Group

Tertiary education assistants upon appointment to the teaching title.

Purpose and Goals 

To familiarise candidates with the comprehensive array of forms of pedagogical work with students (working with small and large groups, variants of lecturing, activities that involve students actively and independently, methods of experiential learning, etc.), and with criteria of selection. Additionally, the candidates will be introduced to planning and implementation procedures, as well as to evaluation methods for pedagogical work.    

Introduction to Teritary Education Didactics Advanced Training Programme (in Slovene)

Ciljna skupina

Zaposleni v gospodarskih in negospodarskih organizacijah, ki opravljajo ali bodo opravljali mentorstvo na praktičnem usposabljanju.  

Cilji in namen programa

Usposobiti mentorje za kakovostno praktično usposabljanje, ne glede na njihovo strokovno področje. Program usposablja mentorje na področju nepedagoške prakse. Omogoča pridobiti temeljna znanja za izvajanje mentorstva (o vlogi mentorja, pomenu mentorskega procesa, o formalnih osnovah za izvajanje praktičnega usposabljanja, o načrtovanju, izvajanju in evalvaciji praktičnega usposabljanja), kot tudi izpeljavo mentorstva v svoji organizaciji in ga evalvirati ter predstaviti ostalim udeležencem. Namenjen je izpopolnjevanju ali na novo izobraževanju že zaposlenih oseb, ki v gospodarskih in negospodarskih organizacijah opravljajo ali bodo opravljali mentorstvo na praktičnem usposabljanju.  

Predstavitev programa »Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje v delovnih organizacijah«

Za visokošolske učitelje/ice in delavce/-ke smo pripravili različne izobraževalne programe, s katerimi lahko izpopolnijo in osvežijo svoje znanje. Pri pripravi izobraževanj smo izhajali iz dolgoletnih izkušenj pri izvedbi izobraževanj in projektov – zlasti s področja kakovostnega poučevanja in učenja – ter iz potrebe po pedagoški odličnosti v visokem šolstvu, pri čemer smo poleg sodobnih spoznanj upoštevali tudi predloge in želje dosedanjih udeležencev.

 

1. Obrnjeno učenje – v študenta usmerjeno poučevanje

dr. Andreja Lavrič,  ddr. Barica Marentič Požarnik, 16 ur (3x4 kontaktne ure in 4 ure samostojnega dela)

Delavnica bo usmerjena v spoznavanje korakov in orodij »obrnjenega učenja« ter aktivnih metod poučevanja. Pri tem bodo udeleženci spoznali in doživeli »obrnjeno« vlogo učitelja kot usmerjevalca samostojnega učenja ter tudi možnosti povratne informacije pri obrnjenem učenju: video, blog, test, kviz, itd.

2. Preverjanje in ocenjevanje znanja

ddr. Barica Marentič Požarnik, dr. Andreja Lavrič; 12 ur (2x4 kontaktne ure in 4 ure samostojnega dela)

Delavnica bo osredotočena na usklajevanje učnih ciljev, standardov in načinov ocenjevanja. Podrobneje bodo predstavljene vrste preverjanja in ocenjevanja, pomen sprotne povratne informacije ter značilnosti dobrega ocenjevanja, ki naj spodbuja uspešnejše učenje.

3. Trema in anksioznost študentov in predavateljev

dr. Andreja Lavrič; 8 ur

Namen delavnice je poiskati odgovor na vprašanje, zakaj pride do pojavov treme in anksioznosti in spoznati ukrepe za zmanjšanje treme pri študentih in predavateljih, strategije soočanja s tremo ter tehnike sproščanja (dihalne tehnike, mišična progresivna relaksacija, vizualizacija idr.). Udeleženci bodo prejeli povratno informacijo o svoji tremi in strahu. 

4. Motivacija študentov, uspešno učenje in aktivne metode poučevanja

ddr. Barica Marentič Požarnik, dr. Andreja Lavrič; 12 ur (2x4 kontaktne ure in 4 ure samostojnega dela)

Preko spoznavanja pomena in raznih virov učne motivacije ter vpliva aktivnih metod poučevanja bodo udeleženci dobili odgovor na vprašanje »Kako uspešneje poučevati?« Udeleženci bodo spoznali glavne dejavnike uspešnega učenja in preizkusili nekatere aktivne metode ter možnosti motiviranja študentov.   

5. Skupinsko delo za aktivnejši študij

dr. Melita Puklek Levpušček; 8 ur

Udeleženci bodo spoznali načine učinkovitega organiziranja skupinskega dela, skupinsko dinamiko ter različne oblike skupinskega dela s študenti, ki jih bodo tudi preizkusili. Spoznali bodo načine ocenjevanja skupinskega dela ter reflektirali lastno prakso na področju uporabe različnih oblik dela s študenti.

6. Motivacija za kakovosten študij

dr. Marjeta Šarić; 8 ur

Osnovni namen programa je, da visokošolski učitelji  razširijo in poglobijo razumevanje motivacije za študij kot enega pomembnih dejavnikov kakovostnega študija, spoznajo povezavo med vrsto motivacije in pristopom k študiju ter spoznajo načine spodbujanja motivacije študentov za kakovosten študij.

7. Ocenjevanje za kakovosten študij

dr. Marjeta Šarić; 8 ur

Udeleženci bodo izpopolnili znanje o vrstah in oblikah ocenjevanja, o pomenu usklajenosti med učnimi cilji, metodami in ocenjevanjem znanja ter pridobili zmožnosti za načrtovanje in izvedbo dobrega preverjanja znanja in ocenjevanja.

8. Uspešno javno nastopanje v angleščini

dr. Smilja Komar, mag. Mojca Belak, dr. Cvetka Sokolov; 15 ur

Udeleženci se bodo v teoretičnem delu seminarja seznanili z osnovnimi značilnostmi javnega govora in nastopanja. Predstavljeni bodo različni načini in možnosti priprave prepričljive, učinkovite in zanimive javne predstavitve v angleškem jeziku.

9. E-učenje

dr. Marko Radovan in Mitja Podreka; 24 ur

Udeleženci izobraževanja se bodo seznanili s procesi e-učenja s kognitivnega in socialnega vidika in spoznali proces načrtovanja ter izvajanja e-učenja. Delo bo večinoma potekalo v spletni učilnici, v kateri bodo udeleženci pripravili lastna e-gradiva.

10. Retorika za visokošolske učitelje/delavce

dr. Hotimir Tivadar; 15 ur

Izrazito praktično naravnana delavnica bo udeležencem omogočila izboljšanje (knjižnega) govora, kar je nujno za boljše poučevanje. Namen je, da se udeleženci zavedajo različnih govornih položajev in značilnosti lastnega govora ter pridobijo kakovostnejše izražanje in komunikacijo tako v pisnem, še posebej pa v govorjenem jezikovnem kodu.

11. Mentorstvo v praktičnem usposabljanju študentov v delovnih organizacijah

dr. Monika Govekar-Okoliš; 12 ur

Mentorji koordinatorji oz. organizatorji praktičnega usposabljanja študentov na fakultetah se bodo dodatno usposobili za kakovostno vodenje študentov na praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah. Poudarek bo na kakovostnem načrtovanju, vodenju  in evalvaciji praktičnega usposabljanja študentov.

12. Strokovno in znanstveno besedilo

dr. Mojca Smolej; 10 ur

Na osnovi konkretnih primerov se bodo udeleženci seznanili z najpogostejšimi napakami pri strokovnem/znanstvenem pisanju, obenem pa se bodo seznanili z zakonitostmi strokovnega jezika (slovnica, pravopis, oblika besedila, terminologija).

13. Pravopis in urejanje besedil

dr. Erika Kržišnik; 10 ur

Kako brati Slovenski pravopis in kako interpretirati besedilne podatke? Udeleženci bodo sposobni povezati  teoretično in praktično pridobljeno jezikovno in jezikoslovno znanje z namenom priprave končne podobe pisnega ali govorjenega besedila.

14. Uporaba spletnih slovarskih in besedilnih virov

dr. Marko Stabej; 10 ur

Sodobni spletni slovarski in besedilni viri ponujajo raznovrstne in bogate informacije o slovenskem jeziku in sporazumevalnih navadah ter praksah v slovenski jezikovni skupnosti. Delavnica bo predstavila glavne jezikovne vire za slovenščino in možnosti njihove uporabe za različne namene – od pomoči pri pisanju, poimenovanju in drugih sporazumevalnih dejavnosti do preverjanja in bogatenja jezikovne zmožnosti.

 

Za dodatne informacij nas lahko pokličete na 01 241 10 46 ali nam pišete na luka.hrovat@ff.uni-lj.si .