Didaktika slovaščine 2 - praksa

Didaktika slovaščine 2 - praksa

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Pallay Jozef

Vsebina

- Priprava na hospitacije in pedagoško prakso (opazovanje pouka, analiza učne ure, dajanje povratne informacije).
- Učna priprava (izdelava učnih priprav in učnih gradiv za pouk slovaščine).
- Šolska dokumentacija (učni načrt, letna priprava, tematska priprava)
- Preverjanje in ocenjevanje (vrste testov, kriteriji točkovanja)
- Izdelava zapisnikov s hospitacij.
- Sestavljanje in urejanje pedagoške mape in portfolija.