Angleško historično jezikoslovje

Angleško historično jezikoslovje

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kavalir Monika

Vsebina

Pregled najpogostejših jezikovnih sprememb v zgodovini angleščine. Pregled osnovnih značilnosti stare, srednje in zgodnjemoderne angleščine. Analiza staroangleških, srednjeangleških in zgodnjemodernoangleških besedil s stališča glasoslovja, oblikoslovja in skladnje.