Angleško besediloslovje

Angleško besediloslovje

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Komar Smiljana

Vsebina

Predmet uvaja študente v jezikoslovno analizo različnih vrst pisnih besedil ter govornih situacij in jih seznanja z osnovnimi zakonitostmi besedilnosti, ki so pogoj za uspešno pisno in ustno komunikacijo ter prenos sporočila. Na različnih vrstah pisnih besedil študenti podrobno spoznajo načine za dosego kohezije in koherence v angleščini ter se usposabljajo za samostojno tvorjenje besedil, ki ustrezajo vsem kriterijem besedilnosti.
Študenti se seznanjajo z različnimi stili pisanja in žanri. Spoznajo ključne jezikovne razlike med pisnim in ustnim sporočanjem. Seznanijo se z besediloslovno strukturo različnih govornih situacij. S primerjalnimi pristopi študente navaja na razmišljanje o razlikah in podobnostih tvorjenja pisnih in ustnih besedil v angleščini in slovenščini, kakor tudi na kritično presojanje besedilnosti posameznih pisnih in ustnih sporočil.