Andragoška didaktika

Andragoška didaktika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Radovan Marko

- Temeljni pojmi: vseživljenjsko učenje, formalno, neformalno izobraževanje in učenje odraslih, oblika, metoda, tehnika v izobraževanju.
- Predmet andragoške didaktike, začetki, odnos do didaktike in specialnih didaktik.
- Samostojnost odraslega v procesu učenja, vloga izkušenj, samostojnosti, pripravljenosti, problemske orientacije, sposobnosti, stališč in prepričanj odraslega na načrtovanje in izvajanje procesa izobraževanja.
- Oblike vzgojno-izobraževalne prakse: množično, individualno in skupinsko izobraževanje; predavanja, izobraževanje na daljavo, e-izobraževanje, ljudske visoke šole, študijski krožki, seminarji, tečaji, mentorstvo, inštrukcije in svetovanje. Formativno in informativno izobraževanje.
- Oblikovanje in primerjava načel vzgojno-izobraževalnega dela, glede na cilje izobraževanja odraslih.
- Andragoški ciklus, poseben poudarek na planiranju in problemskem programiranju, smisel in namen izobraževanja, okoliščine in pogoji, cilji, potrebe in interesi, načrtovanje virov, metod in vsebin izobraževanja, posebnosti izvajanja izobraževanja, evalvacija in diagnoza novih izobraževalnih potreb.
- Uporaba izobraževalne tehnologije v procesu učenja in izobraževanja odraslih.
- Sodobne oblike in metode izobraževanja odraslih: metoda pogovora in variante pogovora, metoda diskusije in variante metode diskusije, metoda igranja vlog, metoda primera, metoda simulacije, projektna metoda, dogovor o samoizobraževanju, nominalna skupinska tehnika.

- Brečko, D (1998). Kako se odrasli spreminjamo. Didakta (175 str.)
- Galbraith, M.W.(1991). Adult Learning Methods: A Guide for Effective Instruction, Krieger, ZDA.(478 strani)
- Mijoč. N.,(2005). Značilnosti študijskih krožkov in njihove perspektive. V Bogataj in drugi. Študijski krožki. Od zamisli do sadov v prvem desetletju. ACS. Ljubljana.( str. 46-66)
- Krajnc, A. (1979). Metode izobraževanja odraslih. Ljubljana: Delavska enotnost. (284 str.)
- Brečko, D. (2002) : Štirideset sodobnih učnih metod, Sofos, Ljubljana
- Brocher, T.(1972). Skupinska dinamika in izobraževanje odraslih. Ljubljana: DZS.
- Knowles, M. (1970). The modern practice of adult education. Association Press.
- Mijoč N., Krajnc A., Findeisen D. (1993). Študijski krožki. Ljubljana: ACS.
- Mijoč, N. (1997). Metoda primera in njena uporaba v izobraževanju odraslih. Publikacija: Vzgoja in izobraževanje, št. 1; l.
- Morano M. (1994), Video v izobraževanju, Ljubljana.
- Pečjak, V. (2001). Poti do novih idej, New Moment, Ljubljana

Relevantni članki iz domače in tuje literature, dostopne v knjižnicah in na svetovnem spletu./Important articles from domestic and foreign literature available in libraries and on the Internet.